záloha, -y ž. 1. peněžitá částka předem zaplacená, vyplacená k urč. účelu; závdavek: dát z-u na družstevní byt, na obraz; vzít si z-u na plat, z platu; vyplatit, vybrat si z-u; podn. hosp. z. na odpisy investic, na odvod zisku 2. něco schovaného, uloženého pro pozdější potřebu; zásoba 1, rezerva 1: z-y neměli žádné, co ulovili, snědli hned (Havl.); mít několik korun v z-ze; má vždy v z-ze dobrý vtip; najdeš také lidi, kteří mají z-u (Tyl) rezervní peníze; snad si ho udržovala v z-ze (A. Mrš.) pro všechny případy; ponechal si svůj trumf v z-ze (Bass) pro vhodný okamžik; žel. slang. záložní lokomotiva, záložní vozy 3. řidč. místo, kde se ukládají zásoby; zásobárna 1: plamen se rozšířil ve skladech a z-ách (Prav.) 4. voj. jednotka, útvar ap. připravené k zasažení do boje v rozhodujícím okamžiku; branný poměr vojáků po skončení základní n. činné služby: voják, důstojník v z-ze; sport. (v kopané) střední řada mužstva 5. skryté místo, úkryt, zprav. odkud je někdo nečekaně napadán: vyrazit, vypadnout na nepřítele ze z-y; číhat na někoho v z-ze; vylákat někoho ze z-y, přen. (Herrm.) z mlčení, z rezervovanosti; kniž. a zast. vlákat někoho do z-y (Hol.) do léčky 2; upadnout do z-y (Vach., Šusta aj.); strojit někomu z-u (Jir.) úklady †6. nečekané napadení, náhlý přepad: (bylo) slyšeti o neustálých z-ách a potyčkách na venkově i u Prahy (Jir.)