lidový příd. k lid 1 1. lidu se týkající, z lidu vzešlý, pocházející, lidem vytvářený, prováděný: l-é vrstvy, masy; l-é osvobozenské hnutí, l-á revoluce; l. stát; l-á vláda; l-á správa; l-á moudrost, tvořivost; ústní l-á tvorba; l-é tradice; l-é písně, výšivky, tance; l. jazyk; l-á mluva, přen. prostá; l. název; jaz. l-á etymologie spojování slov nepříbuzných jen podle jejich hláskové podoby; práv. l. soud (po osvobození r. 1945) soud stíhající provinění proti národu a čs. státu za okupace; (nyní) soud s civilní i s určitou trestní pravomocí pro příslušný okres, polit. l-á demokracie státní forma diktatury proletariátu, vzniklá po druhé světové válce v zemích střední a jihovýchodní Evropy a v někt. zemích asijských; Bulharská, Čínská l-á republika; Československá l-á armáda; L-é milice; – Československá strana l-á politická strana zneužívající dříve nábož. cítění lidu k reakčním cílům, dnes sdružující (jako složka Národní fronty) zvl. někt. občany nábožensky založené; L-á demorakcie deník Čs. strany lidové; L-é noviny bývalý deník (buržoazně intelektuálský) 2. určený pro lid; lidu srozumitelný, přístupný ap.: l-á četba; l-é vydání spisu populární; l-é divadlo; l-á veselice, slavnost; L-á universita popularizační vzdělávací akce; L-é kursy ruštiny (zkr. LKR); L. dům (v Praze) bývalé společenské a osvětové středisko dělnictva, dnes muzeum; l-á restaurace; o výrobcích, zvl. levných, dř. též podřadných, horší kvality: l. vůz, automobil; l. salám 3. prostý, lidu blízký, lidu rozumějící, (dř.) s prostým lidem cítící: l. člověk; l. kněz (Baar); přísl. lidově: jak se l. říká; chovat se l.; l. demokratický stát, řád; Korejská l. demokratická republika; podst. lidovost, -i ž.: l. a svéráznost slováckých krojů, výšivek lidový ráz; l. Alšových obrazů; l. uměleckého projevu, přednášky, výkladu ap. přístupnost lidovému chápání; l. a sociální smysl jako znaky českých dějin