Genesis [-zis], -ese ž. (z řec.) název 1. knihy Mojžíšovy v Starém zákoně, pojednávající o počátku světa