Upozornění: je zobrazeno pouze prvních 500 z 537 nalezených heslových statí.

bez

, -u m. (6. j. -u) 1. šeřík (bot.): modrý, bílý b.; kytice bezu 2. vysoký keř s květenstvím drobných…

bez

I, beze předl. s 2. p. (v podobě beze jen před některými slovy začínajícími skupinou souhlásek, z ni…

bez(e)-

předp. jmenná obměňuje význam základu významem, že to, co je jím vyjádřeno, není po ruce, neexistuje…

bezalkoholický

[bes-a- i beza-], bezalkoholní (*bezalkoholový) příd. neobsahující, nemající alkohol: b-cké, b-ní ná…

bezatomový

[bes-a- i beza-] příd. polit. nevyzbrojený atomovými zbraněmi: b-é pásmo

bezbarevný

příd. kniž. 1. nemající barvu, takový, který pozbyl barvy; nebarevný, bezbarvý: b-é sklo; b-á kapali…

*bezbarvitost

, -i ž. nedostatek barvitosti: (halit vše) v barvu či b. jedinou (Ner.)

bezbarvý

příd. 1. nemající barvu, takový, který pozbyl barvy; nebarevný, bezbarevný: b. plyn, diamant; b-á te…

bezbolestný

(*bezbolestivý) příd. 1. nepůsobící bolest, jsoucí bez bolesti: b-á smrt; b. stav; b. porod 2. nejev…

bezbožec

, -žce m. kniž. kdo nevěří v boha; bezbožník; -božecký příd. řidč. bezbožnický: b-é hnutí; b-á morál…

bezbožník

, -a m. (6. mn. -cích) (bezbožnice, -e ž.) 1. kdo nevěří v boha; nevěrec, neznaboh, ateista 2. nehod…

bezbožný

příd. 1. nevěřící v boha; jsoucí proti víře v boha; nevěrecký, neznabožský, ateistický, nepobožný; h…

bezbožský

příd. kniž. nevěřící v boha; jsoucí proti víře v boha; bezbožný: b. autor; b-á řeč, filosofie; -božs…

bezbradý

příd. 1. nemající bradu: vyhublý, téměř b. obličej; b-á lebka 2. poněk. zast. nenosící plnovous; bez…

bezbrankový

příd. sport. takový, v němž nejsou branky (góly): b. zápas, poločas, výsledek

bezbranný

příd. 1. jsoucí beze zbraně, bez ochrany, pomoci; neozbrojený: b. stát, zajatec; b-é obyvatelstvo; b…

bezbřehý

(*bezbřežný) příd. *1. jsoucí bez zřejmých, jasných břehů: b. rybník; b-ný tok 2. kniž. širý, neomez…

bezbuněčný

příd. jsoucí bez buněk: biol. b-á hmota nerozlišená v buňky

bezcelní

, bezeclý příd. 1. prováděný beze cla: b. dovoz; b. styk 2. nepodléhající clu: b-á pšenice; b-é zbož…

bezcenný

příd. 1. nemající cenu, hodnotu; nehodnotný, chatrný, laciný, levný: b. dar; b. brak; b. papír; b-á …

bezcestí

, s. kniž. 1. prostor bez cesty: bloudit po stezkách i b-m; b. lesa 2. neschůdné, nesjízdné místo…

bezcestný

příd. 1. jsoucí bez cest: b-á poušť; b. les; b-á krajina 2. neschůdný; pustý: b-á rokle; b-é hory; b…

bezcévný

příd. nemající cévy; bot. b-é rostliny nemající ve stélce cévní svazky; anat. b-á tkáň (např. chrupa…

bezcíl

, -e m., bezcílí, s. kniž. bezcílnost: zápor, neúčel, b. (K. Čap.); b-lí života (Šal.); -cílný, ř…

bezcit

, -u m. (6. j. -u) bás. bezcitnost, necitelnost, (Slád.)

bezcita

, -y m. n. ž. člověk bezcitný, necitelný; necita

bezcitelný

příd. kniž. a zast. 1. bezcitný, necitelný, krutý: b. nevděčník; b-é srdce *2. necítící, bezcitný, l…

bezcitný

příd. 1. jsoucí bez citu; necitlivý, lhostejný, chladný, otupělý: b-é nohy; b. stroj; b-é moře; b-á …

bezčasí

, s. bás. a kniž. 1. doba mimo všechen čas, nedbání času: temné b. vězňů; žít v b. 2. věčnost, ne…

*bezčest

, -zecti ž., *bezčestí s. bezectnost (Hol., Hál.)

*bezčestný

příd. bezectný: b. život (Heyd.); přísl. *-čestně, podst. -čestnost, -i ž.

bezčetný

příd. kniž. nesčetný, nesčíslný; přísl. -četně; podst. -četnost, -i ž.; *-četněkrát(e) přísl. ne…

bezčinný

příd. poněk. zast. nečinný: b. život; přísl. -činně; podst. -činnost, -i ž.

*bezčíslněkrát(e)

přísl. nesčíslněkrát (Ner.)

*bezčíslný

příd. nesčíslný: b. počet (Jir.)

bezčlunkový

příd. nemající člunek: tech. b. textilní stav

bezděčný

příd. 1. konaný, nastalý bez vůle; mimovolný, spontánní, samovolný, nechtěný (op. úmyslný, schválný)…

*bezdech

, -u m. stav, kdy nelze dýchat (Til.)

bezdechý

(*bezdešný) příd. 1. jsoucí bez dechu: b-á prsa; b-šné hrdlo; vběhl b. udýchaný; přen. (o citech a d…

bezdějový

(†bezdějný) příd. nemající děj: b. film; podst. -dějovost, -i ž. 1. vlastnost toho, co nemá děj; n…

bezděky

(bás. a zast. bezděk) přísl. 1. bez vlastní vůle; bezděčně, mimovolně, spontánně, samovolně, nevědom…

bezděložný

příd. nemající dělohu: zast. bot. b-é rostliny výtrusné, nekvetoucí, tajnosnubné

bezdešný

v. bezdechý

bezdeští

, s. období bez deště, nedostatek dešťů; sucho

bezdeštný

(*bezdešťový) příd. jsoucí bez deště, nemající dost dešťů; suchý: b. den, kraj; zpodst. *-deštno,

bezdětek

, -tka m. (6. mn. -tcích) (*bezdětkyně, ž.) člověk nemající děti: zůstat b-em; vdovec a b.; zemří…

bezdětný

příd. nemající děti, jsoucí bez dětí: b. strýc; b-é manželství; přísl. *-dětně: zemřít b.; podst…

bezdevisový

[-zo-], bezdevizový příd. odb. prováděný bez deviz: b-á výměna zboží; b-á cesta (do ciziny) bez plné…

Bezděz

, -e, -u m. (6. j. -i, -u, -e, 1. mn. -y) hrad a hora (o dvou vrcholcích) v severních Čechách: oba B…

bezdn-

v. bezedn-

bezdomek

, -mka m. (6. mn. -mcích) (*bezdomka, -y ž.) 1. člověk bez vlastního domku: život bezzemka a b-a; vč…

bezdomovec

, -vce m. zř. kdo nemá domov; veř. spr. (dř.) osoba, jejíž domovské právo nebylo lze zjistit; práv.

bezdomoví

, s. 1. kniž. vyhnanství, život mimo domov, bez domova: odejít do b.; žít v b. 2. práv. stav bez …

bezdomý

, řidč. bezdomovný, bezdomový příd. jsoucí bez domova, bez vlasti: b-mý zrádce, stesk; b-ovné dětstv…

bezdotykový

příd. tech. prováděný bez dotyku: b-é měření tloušťky (materiálu)

bezdrátový

příd. jsoucí bez drátů: elektr. b-á telegrafie, telefonie, stanice aj. s přenosem pomocí radioelektr…

Bezdrev

, -u m. (6. j. -u) rybník v jižních Čechách; bezdrevský příd.

bezdřevný

příd. *1. nemající dříví; jsoucí bez lesů: b. kraj (Ner.) 2. bezdřevý: b. papír

bezdřevý

příd. prostý dřeva, neobsahující dřevo; dřevaprostý, bezdřevný: b. papír

*bezduchový

příd. jsoucí bez duchů: b-á noc (Ner.)

bezduchý

, poněk. zast. bezdušný příd. 1. jsoucí bez duše, bez ducha, bez vědomí; mrtvý, neživý; omdlelý: b-é…

bezdůkazný

příd. řidč. jsoucí bez důkazu; nedokázaný, neopodstatněný: b-é tvrzení (Šal.)

bezdůrazný

příd. 1. jsoucí bez důrazu; nedůrazný: b-á řeč, slabika; b-é čtení 2. slabý, chabý, neenergický: b. …

bezdusíkatý

příd. neobsahující dusík: b-é látky

bezduše

, bezdušný v. bezduchý

bezdušový

příd. tech. nemající duši (ve význ. 6): b-á pneumatika

bezdůvodný

příd. nemající důvod, projevující se bez příčiny; neodůvodněný, neopodstatněný, bezpodstatný: b. ste…

bezdýmný

příd. 1. jsoucí bez dýmu, kouře: b. oheň, plamen; b. vzduch čistý, jasný 2. nevydávající dým; bezkou…

bezdyšný

příd. kniž. jsoucí bez dýchání, bez dechu; přen. nehybný, tichý, neslyšný: b. les; b. vzduch; b-é ho…

beze

předl., beze- předp. v. bez, bez-

bezeclý

v. bezcelní

*bezectí

, s. bezectnost: rozhodovat mezi ctí a b-m (K. Čap.)

bezectný

příd. 1. nemající čest, který pozbyl cti; hanebný, nectný, nečestný: b. člověk; b-á doba; b-á smrt p…

bezedno

, řidč. bezdno, -a s. 1. prostor jakoby bezedný, prostor neomezených rozměrů, veliká hloubka, hlubok…

bezedný

, řidč. bezdný příd. 1. nemající dno: b-á nádoba; jíst jako b. mnoho; přen. expr. nenasytný: ty b-á …

bezejmenný

příd. 1. nemající jméno; nepojmenovaný; anonymní: b. potůček; b-á obec, hvězda; b-á kritika (zř.) ne…

bezelstný

příd. neznající, neužívající lsti; upřímný, přímý, poctivý, pravdivý: b. člověk; b-á mysl, povaha, d…

bezertý

(*bezretý) příd. mající úzké rty, jsoucí jako beze rtů: b-á ústa (Svob.)

bezes-

v. též bezs-

*bezesklý

, *bezskelný příd. jsoucí bez skla, nezasklený: b-lé okno (Hora); b-né výklady

bezeskvrnný

příd. kniž. 1. nemající skvrn; neposkvrněný, čistý: b. oděv; b-á pleť; b. blankyt; b-á hladina 2. js…

bezeslovný

, řidč. bezeslový, bezslovný, bezslový příd. 1. nevyjádřený slovy, doprovázený mlčením; tichý: b-á p…

bezeslunný

, bezslunný příd. jsoucí bez slunce; neosvětlený sluncem: b. den; b-á obloha; b-é okno; b-é místo ch…

bezesměrný

, řidč. bezesměrý, bezsměrný, bezsměrý příd. nemající směr, linii: b-á vysočina; b-é napětí nezaměře…

bezesmluvní

příd. jsoucí, nastalý bez smlouvy: b. stav mezi státy; b. poměr; b. užívání; přísl. -smluvně

bezesný

(nik. bezsenný) příd. 1. jsoucí bez snů: b. spánek 2. jsoucí bez spánku; nemohoucí usnout, nespící:

bezespárý

příd. stav. b-á podlaha tvořící jednolitý tvrdý celek (např. z xylolitu, teraca)

bezespoječný

příd. jaz. připojený bez spojky; asyndetický: b-é spojení slov, vět; b-é souvětí; podst. -spoječno…

bezesporný

(*bezesporý) příd. kniž. nesporný, jistý, zaručený, samozřejmý, zřejmý: b. účinek; b. vítěz; b-á hod…

bezesrážkový

příd. jsoucí bez srážek, bez deště; suchý: b-é počasí

bezestinný

, bezstinný příd. kniž. 1. jsoucí bez stínu: b-á příroda, silnice; b-é místo *2. nevrhající, neposky…

bezestopý

příd. kniž. 1. nezanechávající stop: b-é zmizení; b. jed; b-á minulost 2. takový, v kterém nevznikno…

*bezestromý

, *bezestromový, *bezstromý, *bezstromový příd. jsoucí bez stromů: bezstromé pahorky (R. Svob.); b-á…

*bezestrunný

, *bezstrunný příd. nemající struny: bezestrunná harfa (Mácha); b. nástroj

bezeš-

v. též bezš-

bezešvý

příd. nemající švy: b-é punčochy; b-á trubka; přísl. *-švě: b. svařit

bezev-

v. bezv-

bezez-

v. též bezz-

*bezezbytkový

příd. provedený beze zbytku, úplný, naprostý: b-é převtělení (Šal.)

*bezezměnný

příd. nezměnitelný, neměnný: b. zákon (Čech); b-á odpověď (Slád.)

*bezezpěvný

příd. jsoucí bez zpěvu: b-é ticho (Šim., R. Svob.)

*bezezraký

příd. nemající zrak, jsoucí bez očí: b. obličej (Zey.)

bezeztrátový

, bezztrátový příd. 1. provedený beze ztrát: b-á sklizeň; b. příjem zvuku 2. nepůsobící ztráty, zabr…

*bezezvěst

, -i ž. bás. neznámo: zapadnout v b. (Slád.)

bezezvučný

, bezezvuký, bezzvučný, bezzvuký příd. 1. jsoucí bez zvuku; tichý, nehlučný (op. hlasitý): b. pláč, …

bezforemný

(*bezforemní), řidč. bezformový příd. jsoucí bez formy; neforemný, beztvárný: b-ný klobouk; b-ový zm…

bezformální

(†bezformálný) příd. 1. nemající předepsanou formu; neformální, beztvarý: b. listina, podání; b-é um…

*bezfrázovitý

příd. jsoucí bez frází, neobsahující fráze: b. projev; přísl. *-frázovitě; podst. *-frázovitost,…

†bezgramotný

příd. neznalý čtení a psaní, negramotný: b. člověk (Hol.); zpodst. počet b-ch; podst. -gramotnost,…

bezhanný

příd. bás. jsoucí bez hany; bezúhonný, počestný: b. bojec (Mach.); b-á tvář (Hál.)

bezhlasí

, s. med. afonie

bezhlasný

, bezhlasý příd. 1. jsoucí bez hlasu, nevydávající hlas, nepůsobící hluk; nehlučný, neslyšitelný, ti…

bezhlavec

, -vce m. *1. tvor bez hlavy 2. expr. člověk ztřeštěný, ukvapený; ztřeštěnec

bezhlavý

příd. 1. nemající hlavu: b-é tělo; b. jezdec; chodí jako b. jedná bez rozmyslu, popleteně 2. (o čl…

bezhlesný

, bezhlesý příd. kniž. nevydávající hles, nerušený hlesem, naprosto tichý: b-á řeka; b. závan, úžas;…

bezhlučný

příd. nevydávající hluk, neprovázený hlukem; nehlučný, tichý: b. dav; b. psací stroj; b. chod; přen.…

*bezhmotný

příd. nemající hmotu, nehmotný: b. stín; b. ráz

bezhorečný

příd. jsoucí bez horečky; afebrilní (med.): b. průběh (nemoci); přísl. -horečně; podst. -horečno…

bezhotovostní

příd. peněž. prováděný bez hotovosti, pouhým písemným úkonem: b. placení; b. platební styk

bezhraničný

příd. kniž. nemající n. neznající hranic; neomezený, nesmírný: b. prostor, čas; b-é nadšení; b-á upř…

†bezhrdlí

, s. smrt, bezživotí: usilovat, stát o něčí b.; ukládat o něčí b. život

bezhříšný

příd. kniž. hříchem nezatížený: b. člověk; b-á duše; b. život, sen; přísl. -hříšně; podst. -hříš…

*bezhřmotný

příd. nepůsobící hřmot: b-é žaluzie (Herrm.)

bezhvězdný

příd. jsoucí bez hvězd: b-á obloha, noc; přísl. -hvězdně; podst. -hvězdnost, -i ž.

bezcharakterní

příd. 1. nemající n. neprojevující pevný charakter, poctivou povahu; nečestný: b. člověk; b. jednání…

*bezchlebý

příd. nemající chléb, nemající možnost vydělávat: b. vědec (Šal.)

bezchmurný

příd. kniž. 1. jsoucí bez chmur, bez mraků; nezachmuřený: b-é nebe; b-é čelo 2. klidný; bezstarostný…

bezchybný

příd. řidč. jsoucí bez chyby, bezvadný 1, dokonalý 1: b. výkon; přísl. -chybně; podst. -chybnost

bezideální

[bes-i- i bezi-] příd. nemající ideály: b. chlebařství; podst. -ideálnost, -i ž.

bezideový

[bes-i- i bezi-] (*bezidejný) příd. jsoucí bez idejí; neobsahující myšlenku: b. měšťák; b-á generace…

bezilusivní

[bes-i- i bezi-, -ziv- i -zív-], beziluzívní (*bezilusivný) příd. jsoucí bez iluzí: b. pesimismus; b…

†bezina

, -y ž. černý bez (keř), bezinka 2 (Tyl)

bezindukční

[bes-i- i bezi-], bezinduktivní [-ty- i -tý-] příd. fyz. nebudící induktivní působení: b. cívka, kab…

bezinfekčnost

[bes-i- i bezi-], -i ž. odb. stav toho, co je bez infekce: b. prostředí; potvrzení o b-i

bezinka

, -y ž. (2. mn. -nek) 1. zprav. mn. bezinky drobné černé bobulky černého bezu: sušené b-y; léčivá šť…

bezinkový

příd. k bezinka: b. odvar; b-é víno; b. keř

bezjaderka

, -y ž. (2. mn. -rek) zahr. sorta hrušně s plody bez semen n. se semeny zakrnělými

bezjaderný

(*bezjádrý) příd. nemající jádro n. jádra: b-é plody; biol. b-á buňka; b-é červené krvinky; podst.…

*bezkalhotník

, -a m. (6. mn. -cích) překlad fr. přezdívky sansculotte pro radikální revolucionáře na počátku Velk…

bezkališný

příd. nemající kalich: bot. b. květ

bezklidný

příd. bás. jsoucí stále v pohybu; neznající klid, nepokojný: b-é stroje; b-á mysl těkavá; b-á trýzeň…

bezkolejný

, bezkolejový příd. nemající kolejí, neprováděný po kolejích: b-ná dráha; b-ová doprava

bezkolenec

, -nce m. sytě zelená vlhkomilná tráva; bot. rod Molinia: b. modrý; b. rákosový

†bezkonečný

příd. kniž. jsoucí bez konce, nemající konce, nekončící, nekonečný: b-á step, noc, láska; b-é bloudě…

bezkonfesijní

, bezkonfesní, řidč. bezkonfesionální příd. jsoucí bez konfese, bez náboženského vyznání; nemající a…

bezkonfliktní

příd. kniž. jsoucí, probíhající bez konfliktu: b. drama; b. děj; podst. -konfliktnost, -i ž.: sces…

bezkonkurenční

příd. s kterým, kterému nelze konkurovat: b. ceny, láce; přísl. *-konkurenčně; podst. *-konkuren…

bezkontaktní

příd. elektr. b. spínač pracující bez mechanického kontaktu

bezkontrolní

(*bezkontrolný) příd. jsoucí bez kontroly, nekontrolovaný: b. poměr; b. použití fondů; podst. -kon…

bezkorunný

příd. nemající korunu: b. strom; bot. rostliny b-é nemající korunní plátky

bezkorý

příd. nemající kůru, zbavený kůry: b-á vrba; b-é kmeny

bezkořenný

příd. nemající kořeny: bot. b-é rostliny

bezkouřný

, bezkouřový příd. 1. jsoucí bez kouře: b-né město 2. nevydávající kouř; bezdýmný: b-ové topeniště, …

bezkráloví

, s. poněk. zast. doba bez královské vlády, interregnum: b. tam panovalo (Jir.)

bezkrevný

, řidč. bezkrvý příd. 1. jsoucí bez krve, nemající krev; jsoucí jako bez krve; bledý: b-é (b-vé, Vrc…

bezkrizový

(dř. ps. bezkrisový) příd. nepodléhající krizím: b-é hospodářství

bezkrýtka

, bezkrejtka, -y ž. nář. krajáč, nekrytý hrnec (Hol.)

bezkřídlý

příd. 1. nemající křídla: b. hmyz; b. větrník; bot. kokrhel b.; zpodst. -křídlí, -ých m. mn. zool.…

bezkřižákový

příd. tech. b. stroj pístový stroj, jehož píst zastává i funkci křižáku

*bezkulturní

příd. žijící, jsoucí bez kultury, nekulturní: b. člověk; b. stav; podst. *-kulturnost, -i ž.

bezkvětý

, řidč. bezkvětný příd. jsoucí bez květů, nekvetoucí: b. mech, keř; b-á haluz; b-né nivy; přísl. -…

bezkyslíkatý

, řidč. bezkyslíkový příd. neobsahující kyslík: b-atá kyselina (např. solná); b-ová voda, atmosféra

*bezladí

, s. neurovnanost, nelad: malebné b. (lesa) (Šmil.); přen. b. v duši rozháranost

*bezladný

příd. jsoucí bez ladu, neurovnaný: b-á kupa

bezlebečný

příd. nemající lebku; zpodst. -lebeční, -ých m. mn. zool. přechodná skupina mezi bezobratlými a ob…

bezlesí

, s. stav krajiny bez lesů; les. lesní půda nevěnovaná přímo pěstění lesa (např. lesní cesta)

bezlesklý

, řidč. bezleský příd. jsoucí bez lesku, nelesknoucí se; matný: b-é vlasy, oči; b-á látka; b-ká pleť…

bezlesý

, řidč. bezlesný příd. jsoucí bez lesů (op. lesnatý): b. kraj; b-é místo; b-né stráně (Rais)

bezlidný

(*bezlidý) příd. liduprázdný; nezalidněný: b-á ulice, krajina; b-é kraje neobydlené; b-dá poušť (Hol…

bezlistý

, řidč. bezlistný příd. nemající listí: b. strom; b-á koruna; b. háj; b-ná temena bříz (Klost.); bot…

bezlítostný

příd. kniž. nemající lítosti; nelítostný, nemilosrdný: b-é srdce; b-é drancování; b. čas; přísl. -…

bezlodyžný

příd. bot. mající nepatrnou lodyhu, takže listy i květ jsou těsně nad zemí: silenka b-á; kozinec b.;…

bezlunný

příd. bás. jsoucí bez svitu měsíce: b-á noc (Čech aj.)

bezmála

přísl. téměř, skoro, málem: b. celé město; b. všichni; b. celé století; bylo mu b. dvacet let; b. to…

bezmasý

příd. 1. nemající masa, jsoucí bez svalů: b. skelet; přen. b-é ruce, nožky hubené 2. neobsahující ma…

bezměrný

(†bezmírný) příd. kniž. nemající n. neznající míry, hranice; nezměrný, nezměřitelný, nesmírný, nekon…

bezměsíčný

příd. jsoucí bez svitu měsíce: b-á noc

†bezmezí

, s. bás. prostor, trvání, počet bez omezení, nekonečno (Šal., Čech)

bezmezný

příd. nemající n. neznající mezí, hranic; neomezený, nekonečný, nesmírný: b. prostor; b-á dálka; b-á…

bezmilostný

příd. kniž. konaný, vykonaný bez milosti, bez slitování, neznající slitování; nemilosrdný, nelítostn…

bezmírný

v. bezměrný

bezmízný

příd. bás. nemající mízu: b-é listí

bezmoc

, -i ž. kniž. bezmocnost: vědomí b-i; svěsit hlavu v b-i; b. myšlenky; tělesná b.

bezmocný

příd. 1. nemající sílu; nemohoucí, slabý: b. tvor; b-é stáří 2. nemající moc n. schopnost něco vykon…

bezmotorový

příd. jsoucí bez motoru, pohybující se n. provozovaný bez motoru: b-é letadlo; b-é letání

bezmozkový

příd. kniž. jednající jako bez mozku; nemyslící, bezduchý, tupohlavý: b-á masa fašistických vojáků

bezmračný

, řidč. bezmraký (*bezmráčkový) příd. jsoucí bez mraků, bez mráčků; jasný: b-á obloha; b. den; b-á n…

*bezmrazný

, *bezmrazý příd. jsoucí bez mrazu: b-ný čas (Mrš.)

†bezmyslný

příd. 1. smyslů zbavený: b. zuřivec (Pal.) 2. nesmyslný: b-é pobožnůstkářství (Hol.)

bezmyšlenkovitý

, řidč. bezmyšlenkový příd. neprovázený myšlením; nemyslící; nepromyšlený, neuvážený, tupý, bezhlavý…

beznaboh

, -a m. nář. neznaboh (Rais); *-nabožský příd.; *-nabožství, s. neznabožství (Herb.)

beznáboženský

příd. nemající náboženství ani záporný vztah k němu: b. člověk; b-á výchova; b-é školství bezkonfesi…

beznaděj

, beznaděje, -e ž. naprostý nedostatek, ztráta naděje; zoufalství: výraz b-e; tonout v b-i; čelit, o…

beznadějný

příd. 1. neposkytující naději na příznivý výsledek, konec něčeho, budící zoufalost; zoufalý, marný:

beznáročný

příd. kniž. nenáročný, skromný: b-á bytost; b-á nabídka, láska; přísl. -náročně; podst. -náročno…

beznárodní

příd. jsoucí bez národnosti; neuznávající národnost; nenárodní; kosmopolitní: b. kultura; b. patrici…

*beznárodovectví

, s., *beznárodovost, -i ž. neuznávání národnosti, kosmopolitismus: boj proti b-i (Tvorba)

*beznásilí

, s. jednání n. žití bez užívání násilí: ideál b.

*beznásilný

příd. neužívající, zavrhující násilí: b-á společnost

beznervní

, beznervný příd. kniž. jsoucí (jako) bez nervů; neživotný, strnulý, nevýrazný: b-ný obličej (Šrám.)…

beznohý

příd. nemající nohu n. nohy: b. mrzák

*beznoska

, -y m. i ž. beznosý člověk: vtipy o b-ovi, o b-sce (J. Kvap.)

beznosý

příd. nemající nos: dřevěný husar, bezruký a b. (Havl.)

*beznožka

, -y m. i ž. beznohý člověk: báby b-y (Šrám.)

bezoár

, -u m. (z lat. driv. arab.) 1. zool. útvar podobný kamenu, vytvářející se v zažívacím traktu někt. …

bezobalný

[bes-o- i bezo-] příd. řidč. jsoucí bez obalu: b-é jádro; přen. nepokrytý, nezastřený, otevřený, pří…

bezoblačný

[bes-o- i bezo-] (*bezoblakový, *bezoblaký) příd. jsoucí bez oblaků: b. obzor; b-é nebe, povětří;

bezobratlý

[bes-o- i bezo-] příd. nemající obratle, páteř: b. živočich; zpodst. -obratlí, -ých m. mn. zast. z…

bezobrazný

[bes-o- i bezo-] (*bezobrazý) příd. kniž. jsoucí bez obrazů: b. náboženský kult; b-zý spánek beze sn…

*bezobřadný

[bes-o- i bezo-] příd. nešetřící obřadnosti, neobřadný, nestrojený: b. poměr (Hol.); přísl. *-obřa…

bezobsažný

[bes-o- i bezo-] (*bezobsahový) příd. jsoucí bez obsahu; prázdný, planý, nicotný, plytký, nevěcný: b…

bezocasý

[bes-o- i bezo-] příd. nemající ocas: b-á opice; b. letoun

bezoddyšný

[bes-o- i bezo-] (*bezoddechý) příd. nedopřávající oddechu: b-á práce; b-ché namáhání; přísl. -odd…

bezodkladný

[bes-o- i bezo-] příd. nesnášející odkladu, neodkladný; neprodlený, okamžitý, naléhavý: b. odchod; b…

*bezodmluvný

[bes-o- i bezo-] příd. kniž. 1. netrpící, nesnášející odmlouvání: b-á autorita (Čap.-Ch.) 2. neschop…

†bezodporný

[bes-o- i bezo-] příd. 1. netrpící, nesnášející odpor: b-á pravda (Pal.); b-é svědectví (Pal.) 2. ko…

*bezodpovědný

[bes-o- i bezo-] příd. jsoucí bez odpovědnosti, neodpovědný: b-é požitkářství (Vach.); přísl. -odp…

bezodtoký

[bes-o- i bezo-], bezodtokový příd. jsoucí bez odtoku: b-é jezero; b-ová oblast

*bezohlasý

[bes-o- i bezo-] příd. kniž. nemající n. nepůsobící ohlas, tichý, pustý: b-á poušť (Ben.)

bezohledný

[bes-o- i bezo-] příd. (ke komu, k čemu) 1. na nikoho, na nic se neohlížející, nemající ohledů; neše…

*bezochranný

[bes-o- i bezo-] příd. nemající ochranu: b-é dítě (Vrchl.)

bezokenní

[bes-o- i bezo-], řidč. bezokenný, bezokný příd. nemající okna: b-ní, b-á komora

bezoký

[bes-o- i bezo-] příd. jsoucí bez oka n. bez očí: b-á tvář, lebka; přen. bás. b-é nebe bezhvězdné

bezolejný

[bes-o- i bezo-], bezolejový příd. neobsahující olej: b. lak

bezosinný

[bes-o- i bezo-], řidč. bezosinatý příd. nemající osin: b. klas; b-atá pšenice; podst. *-osinatost

bezosobní

[bes-o- i bezo-] příd. kniž. neosobní: b. lidé Dostojevského (Šal.); b. vědomí (Krejčí); přísl. -o…

bezostyšný

[bes-o- i bezo-] příd. nemající ostych, stud; neostýchavý, neostyšný, nestoudný; smělý, troufalý, op…

bezoví

, řidč. bezovčí, s. bezové křoví; bez

bezovocný

[bes-o- i bezo-] příd. nemající, nedávající ovoce: b-á sněť (Mach.); b. květ (Ner.)

bezový

příd. k bez: b. keř, květ, odvar; b-á duše, vůně; b-é křoví; bot. vstavač b.; kosatec b.

bezozdobný

[bes-o- i bezo-] příd. kniž. nemající ozdoby: b-á fasáda; b. purismus; b-á pravda holá

bezozvěnný

[bes-o- i bezo-] příd. kniž. jsoucí bez ozvěny, bez ohlasu: b. úder; přen. lhostejný, netečný: b-é s…

*bezozvuký

[bes-o- i bezo-] příd. jsoucí bez ozvuku, bezozvěnný: b-é ticho (Šal.)

bezpaměť

, -ti ž. (†bezpamětí, -í s.) kniž. ztráta paměti, vědomí; zapomnění; bezvědomí: ponořit se v tupou b…

bezpamětný

příd. kniž. 1. nemající paměť; zapomínavý, zapomnětlivý: b. národ (Mach.) 2. vedoucí k zapomenutí: b…

bezparlamentní

příd. jsoucí bez parlamentu: b. doba; b. vláda

bezpartajní

, bezpartajný příd. slang. bezpartijní

bezpartajník

, -a m. slang. člověk bezpartijní, nestraník

bezpartijní

[-ty-] (*bezpartijný) příd. (z rus.) neorganizovaný v politické straně, zejm. komunistické; nestrani…

bezpáteřník

, -a m. (6. mn. -cích) člověk bez pevného přesvědčení; přizpůsobivec, podlízavec, patolízal: prospěc…

bezpáteřný

(*bezpáteřní) příd. 1. nemající páteř: b. živočich 2. jsoucí bez pevného přesvědčení; bezcharakterní…

†bezpečenství

, s. bezpečnost: meč b. chrání (Krásn.); list, listina b. (Tomek) zaručující bezpečnost, glejt

bezpečí

, s. 1. bezpečnost, zabezpečení: užívat klidu a b.; hovět si v b.; touha po b.; zast. jistiti, po…

bezpečiti

ned. (3. mn. -í) †1. (koho čím) ubezpečovat, jistit, ujišťovat: b. nepřítele odplatou 2. kniž. (co č…

bezpečný

příd. 1. (kniž. i v tvaru jmenném bezpečen) (čím; před kým, čím; †o koho, co) jsoucí bez nebezpečí, …

-bezpečovati

jen s předp.: v. bezpečiti

bezpeněžní

(†bezpeněžný) příd. prováděný bez peněz, s vyloučením peněz: b. placení; b. platební styk bezhotovos…

bezperák

, -a m. (6. mn. -cích) (obyč. v pohád.) tvor bez per, bezperý: pták b.

bezpérový

příd. jsoucí bez per: b. kýlní pás; b-á roleta

*bezperspektivní

[-ty- i -tý-] (†bezperspektivný) příd. nemající, neposkytující perspektivu: b. polotma (Čap.-Ch.); p…

*bezperutný

příd. jsoucí bez perutí: na křídlech b-ch (K. Čap.)

bezperý

příd. nemající per

bezplamenný

příd. nevydávající plamen: b-é spalování; b. střelný prach

bezplánovitý

příd. konaný bez plánu; nepromyšlený, neuvážený: b. hospodářský život, vývoj; b-á výroba, stavba měs…

bezplatný

příd. 1. konaný bez platu, bez placení, poskytovaný zdarma; neplacený: b-á služba, funkce; b-é vyučo…

bezplemenný

příd. jsoucí bez znaků určitého plemene: b-é zvíře

bezplevelný

příd. jsoucí bez plevele: b-á půda

bezplodný

, řidč. bezplodý příd. kniž. 1. neposkytující plody; neplodný, neúrodný: b-á země 2. nemající výsled…

bezpočet

, -čtu m. (6. j. -u) kniž. veliký počet; nesčíslné množství: takových příkladů je b.; b. nocí

bezpočetný

příd. kniž. nesčíslný, nesčetný, nespočetný, hojný: b-é vojsko; b-é vrásky; přísl. -početně, -poče…

bezpočtu

přísl. (v. též bez počtu) velmi mnoho, nesčetně, přemnoho: takových případů bylo b.; -počtukrát(e) p…

bezpodílový

příd. práv. nerozdělený na určité podíly: b-é spoluvlastnictví manželů

bezpodmětný

, bezpodmětý příd. jaz. jsoucí bez mluvnického podmětu: věty b-é jednočlenné slovesné (např. prší)

bezpodmínečný

příd. jsoucí bez podmínky, bez výhrady; bezvýhradný, naprostý: b-á poslušnost, víra; b-á kapitulace;…

bezpodstatný

příd. 1. neopodstatněný, neodůvodněný, bezdůvodný, planý, nicotný, lichý: b-é podezření; b-á domněnk…

bezpohlavní

, řidč. bezpohlavný příd. nemající pohlaví: b. typ; přen. expr. neosobitý, nevyhraněný, neurčitý, ne…

bezpochybný

příd. kniž. nepochybný, jistý, neklamný, nepopíratelný, nesporný: b. důkaz; b-á pravda; přísl. -po…

bezpochyby

přísl. 1. (v. též bez pochyby) poněk. zast. bez pochybnosti; nepochybně, určitě, jistě, zajisté: (tř…

*bezpokoj

, -e m., *bezpokojí, s. nepokoj (Šmil.)

*bezpolární

příd. kniž. jsoucí bez polarity; bez určitého směru, rázu: kupy b-ch románů (Šal.); podst. -polárn…

*bezpólový

příd. nemající pól: b. magnet

*bezpomoc

, -i ž. kniž. bezpomocnost: zoufalá b. (Šlej.)

bezpomocný

příd. kniž. jsoucí bez pomoci; nevědoucí si pomoci; bezradný; takový, jemuž není pomoci: b. snílek; …

bezpórovitý

příd. nemající póry: b. povlak

bezporuchový

příd. jsoucí bez poruch: b. chod; sděl. tech. b-á anténa snižující příjem poruch; podst. -poruchov…

bezposkvrnný

příd. řidč. jsoucí bez poskvrny; čistý: b-á bělost; přen. bezúhonný: b. život

†bezpotřebný

příd. nepotřebný, zbytečný: b-é mluvení (Wint.); b-á ostýchavost (Něm.); přísl. *-potřebně: odcház…

*bezpoutý

příd. nespoutaný: b-é mládí (Vrchl.) volné, bujné

bezpracný

příd. získaný, získávaný, uskutečňující se bez práce: b. důchod, zisk; b-á tvorba hodnot; kapitalist…

bezprašný

příd. jsoucí bez prachu; neprášivý: b. vzduch; b-á vozovka, ulice; přísl. -prašně; podst. -prašn…

†bezprávce

, -e m. kdo činí bezpráví, křivdu: b. a loupežník koruny české (Pal.)

bezpráví

, s. 1. stav bez právní úpravy; nedostatek práv; bezprávnost: vlast klesla v b. 2. čin příčící se…

bezprávní

příd. řidč. neopírající se o právo n. právu se příčící: b. stav; prohlásit něco za b.

bezprávný

(†bezprávý) příd. 1. neopírající se o právo n. právu se příčící; neoprávněný, nespravedlivý: b-é jed…

bezprincipiální

(méně vhodně bezprincipielní) příd. neopírající se o zásady; bezzásadový: kritika planá, b. (Tvorba)…

*bezprincipnost

, -i ž. bezprincipiálnost: b. vkusu (Lid. nov.)

bezprincipový

příd. neopírající se o zásady; bezprincipiální: b. formalismus; podst. -principovost, -i ž. bezpri…

bezprizorný

, řidč. bezprizorní příd. (z rus.) takový, který nemá přístřeší, domov, žijící na ulici, bez dozoru;…

bezproblémový

příd. poněk. kniž. jsoucí bez problémů, nemající problematiku: b. vývoj, život; b. optimismus; pří…

bezprogramový

příd. nemající program, plán; nepromyšlený, neobsažný, nepropracovaný: b. radikalismus; b-é jednání;…

†bezprospěšný

příd. jsoucí bez prospěchu, neprospěšný, neužitečný: b-é usilování (Pal.)

bezprostorný

, bezprostorový příd. kniž. jsoucí bez prostoru: b-né pojetí forem (Matějček); b-ové snění (Mah.); →…

bezprostřední

(†bezprostředný) příd. 1. přímý, nezprostředkovaný, neodvozený: b. styk autorů se čtenáři; b. dojem;…

bezproudový

, bezproudý příd. nenapájený elektrickým proudem: b-é úseky elektrických tratí

bezprstový

příd. nemající prsty: b-é rukavice nezakrývající konce prstů

bezprstý

příd. jsoucí bez prstů: b. invalida; b-á paže

*bezprsý

příd.: jsoucí bez prsů (Zey. aj.)

*bezprůkazný

příd. neprůkazný: b. materiál

bezpředložkový

příd. jaz. jsoucí bez předložky: b. pád prostý

bezpředmětný

příd. 1. jsoucí bez věcné náplně; nevěcný, bezobsažný, neurčitý: b. prostor; b-á poezie; b-á obrazot…

bezpředmětový

, řidč. bezpředmětý příd. jaz. vyskytující se bez mluvnického předmětu; intranzitivní: b-é sloveso p…

bezpředponový

příd. jaz. nemající předponu, neprefigovaný: b-á podoba slovesa

*bezpředsudečný

, *bezpředsudkový, *bezpředsudný příd. kniž. jsoucí bez předsudků; nezaujatý: b-ečná důvěra; b-ková …

bezpříčinný

příd. kniž. nemající příčinu; neodůvodněný, bezdůvodný: b. strach, smích; b-á tesknota, radost; př…

bezpříkladný

příd. nemající příkladu; neobyčejný, kromobyčejný, neobvyklý, nevídaný, neslýchaný, ojedinělý: b. he…

bezpříplatkový

příd. nevyžadující příplatku: b-á letecká doprava psaní a dopisnic

*bezpřístavný

, *bezpřístavní příd. nemající přístavů: ploché a b-é pobřeží

*bezpřístřešenec

, -nce, *bezpřístřešník, -a m. (6. mn. -cích) (*-přístřešenka, -y ž.) člověk bez přístřeší, bez domo…

bezpřístřeší

, s. řidč. stav toho, kdo nemá přístřeší, domov: žít v osamělosti a b.

bezpřístřešný

příd. nemající přístřeší, domov: b-é děti; podst. *-přístřešnost, -i ž.

bezpříznakový

, řidč. bezpříznaký příd. jaz. 1. jsoucí bez příznaku, rozlišujícího znaku: b. člen vidové dvojice; …

bezpřízvučný

, řidč. bezpřízvuký příd. jsoucí bez přízvuku, bez důrazu; nepřízvučný: b-čná předložka; b-čné slovo…

bezradný

(*bezradý) příd. 1. nevědoucí si rady; zmatený, popletený, rozpačitý: opuštěné, b-é dítě; stát, být,…

bezradostný

příd. kniž. nejevící radost; neradostný, neveselý, smutný, chmurný: b. život; přísl. -radostně;

bezretý

v. bezertý

*bezrevoluční

příd. jsoucí bez revoluce, bez revolučnosti, nerevoluční: b. minulost; b. taktika

bezrodý

příd. jaz. nevyjadřující rod zvláštními tvary: b-á zájmena (např. já, ty aj.) (op. rodová)

bezrohý

příd. nemající rohy: plemeno b-ého skotu; podst. -rohost, -i ž.

*bezrosý

příd. jsoucí bez rosy: b-á noc (Slád.); b-á rovina (R. Svob.)

*bezrouchý

příd. kniž. nemající roucho, nahý: Psyché b-á (Vrchl.)

bezrozměrný

, bezrozměrový příd. nemající žádných rozměrů: b-ný, b-ový bod; b-ný verš volný; zpodst. -rozměrno

bezrozporný

příd. řidč. kniž. jsoucí bez rozporů: b-á jednota; b. proces; přísl. -rozporně; podst. -rozporno…

*bezrozum

, -u m. nedostatek rozumu, šílenství, bláznovství: b. rozkvétal (Mah.)

bezrozumný

příd. 1. řidč. nemající rozum; nerozumný: b-á němá tvář; b-é dítě 2. řidč. nemoudrý, hloupý, pošetil…

*bezrozumový

, *bezrozumý příd. nemající rozum; nerozumný: b-mé dítě; slepá b-ová síla

*bezručka

, -y m. i ž. bezruký člověk: člověk b., starý voják (Č. lid)

bezruký

příd. nemající ruce: b. člověk; b-á socha; přen. b. kavalír neobratný, nepozorný; být bez něčeho j…

bezrybný

příd. jsoucí bez ryb: b-á řeka, zátoka

bezřasý

(*bezřasný) příd. nemající řasy: b-é oči; b-ná víčka (Til.)

bezsemenný

příd. nemající semena: b-é plody; podst. -semennost, -i ž.

bezsenný

v. bezesný

*bezsilí

, s. stav bez sil, nemohoucnost, malátnost, vyčerpanost: zotavit se z b. duše i těla (Sez.)

*bezsilný

příd. nemající sílu, bezmocný, nemohoucí, slabý: b. vztek (Hol.); b-á slova (R. Svob.); přísl. -si…

bezskelný

v. bezesklý

bezslovný

, bezslový v. bezeslovný

bezslunečný

příd. kniž. jsoucí bez slunce: b-é nebe (R. Svob.); b. kraj (Jes.); přen. b-é mládí (Preis.) bez rad…

bezslunný

v. bezeslunný

*bezslzí

, s. nedostatek slz: vyplakat se až do b. (Třeb.)

bezslzný

, bezslzý příd. kniž. jsoucí bez slz: b. pláč

bezsměrný

, bezsměrý v. bezesměrný

*bezsmrtný

příd. kniž. nesmrtelný: b-á duše (Zey.) (v náb. pojetí); přísl. *-smrtně; podst. *-smrtnost, -i

bezsmyslný

(*bezesmyslný) příd. 1. nemající, nedávající smysl; nesmyslný, nerozumný, nerozvážný: b-á věta, slov…

bezsněžný

příd. řidč. jsoucí bez sněhu: b-á zima

†bezsrdečný

příd. takový jako bez srdce, bez citu, bez účasti, nesrdečný, bezcitný, chladný: hrdé, b-é paničky (…

bezstarost

, -i ž. (*bezstarostí, -í s.) kniž. bezstarostnost: posvícení, den požitku a b-i; léta strávená v b-…

bezstarostný

(†bezstarostlivý) příd. jsoucí bez starosti, bez starostí; klidný, lehkovážný: b. život, úsměv, hlas…

bezstátní

příd. uspořádaný nikoli ve formě státu: b. společnost; přísl. -státně; podst. -státnost, -i ž.

bezstinný

v. bezestinný

bezstoudný

(*bezstudný, *bezstudý, *bezstydný, *bezestoudný, *bezestudný) příd. kniž. jsoucí bez studu; nestoud…

†bezstrastný

příd. bez strastí, blažený: b. život; (Klicp.); b-í bohové

bezstrukturní

příd. jsoucí bez struktury: b. půda; b. bílkovina; podst. -strukturnost, -i ž.

bezstudný

, bezstudý, bezstydný v. bezstoudný

bezstylový

příd. nemající styl: b-é umění (Šal.); podst. -stylovost, -i ž.

*bezsvětlí

, s. temno, temnota, tma: do šera a b. (Jir.)

bezsvětlý

příd. jsoucí bez světla: b-á noc tmavá, temná

*bezsvitný

příd. jsoucí bez svitu: b-é oko (Třeb.) nelesklé, matné; b. zrak kalný; b. pohled (Preis.)

bezsystémový

příd. nejsoucí v systému, nemající systém: b-é tvary; b-á práce nesystematická; podst. -systémovos…

bezš-

v. též bezeš-

*bezšelestný

příd. nepůsobící šelest: b-é zařízení

*bezškodný

, *bezeškodný příd. neškodný: b-á deformace; přísl. *-škodně (Čel.)

bezšňůrový

příd. jsoucí bez šňůry: elektr. b. přepojovač telefonní

*bezšťavnatý

, *bezšťávný, *bezešťávný (†bezšťávý, †bezešťávý, Presl) příd. nemající šťávu: b-natá paše; b-né sté…

*bezšumný

příd. jsoucí bez šumu: ve vírech b-ch (Opol.); b-é lesy; přísl. -šumně

*bezšupinatý

, *bezšupinný příd. nemající šupin: b-té tělo úhoře

beztak

přísl. ob. tak jako tak, beztoho, stejně: rána otřásla mým b. slabým nervovým systémem; b. přijdeme …

beztaktní

příd. (ke komu, vůči komu) jevící nedostatek taktu, smyslu pro společenské chování; netaktní, bezohl…

beztaktý

příd. hud. jsoucí bez určitého taktu; senza tempo

*beztalentní

, *beztalentovaný příd. jsoucí bez talentu, bez nadání, nenadaný, netalentovaný: b-ní šosák (Sab.);

beztělesný

příd. kniž. 1. nemající tělo: b-á svatá; b. stín 2. nemající hmotnou realitu; netělesný, nehmotný, a…

beztělý

, beztělný příd. kniž. jsoucí bez těla: prázdné b-lé šaty (K. Čap.); b. přízrak, zjev, zvuk nehmotný…

*beztemperamentní

příd. nemající temperament: b. projev bez živosti, nevýrazný, chladný; b. nuda (Šal.); b. elán (Til.…

beztendenční

příd. jsoucí bez tendence; netendenční: b. novelistika (Ner.); b. umění; b. posudek nezaujatý; pří…

beztíže

, -e ž. fyz. nepřítomnost tíže: oblast, prostor b.; -tížný příd.: b. stav

beztíží

, s. med. beztížný stav (fyz.)

beztlakový

příd. nemající tlak: b-á spodní voda

beztoho

přísl. 1. jistě, zajisté, stejně, vždyť, tak jako tak: b. nic nedělají; lhůta žití b. tak krátká (Vr…

beztradiční

[-dy-] příd. kniž. nemající tradici: b. umění; podst. -tradičnost, -i ž.

beztravný

příd. jsoucí bez trávy: b-á cesta; udupaná, b-á zahrada

†beztrestí

, s. beztrestnost: zajistit b.; prosit o b. (Mach.)

beztrestný

příd. nepodléhající trestu n. jsoucí bez trestu: b-é jednání; stát se b-m; přísl. -trestně; pods…

beztrnný

příd. nemající trny: b-é výhony růže

beztřídní

(†beztřídný) příd. nemající společenské třídy: b. komunistická společnost; podst. -třídnost, -i ž.…

beztřískový

příd. takový, při kterém se netvoří třísky: b-é zpracování kovů

beztuký

příd. neobsahující tuk: b-á kůže

beztvárný

, beztvarý příd. nemající určitý tvar; neforemný: b-é cáry, mraky, kupy sněhu, balvany; b-é tělo; př…

*beztvářný

příd. jsoucí bez tváře; přen. nevyhraněný, neurčitý: b-á hrůza; podst. *-tvářnost, -i ž.

bezúčast

[bes-ú- i bezú-], -i ž. (*bezúčastenství, *bezúčastí, -í s.) kniž. neúčast, nezúčastněnost, lhostejn…

bezúčastný

[bes-ú- i bezú-] příd. neúčastný; lhostejný: b. svědek výjevu; b. pohled nepřítomný; b. hlas, tón; →…

bezúčelný

[bes-ú- i bezú-] příd. nemající účel, cíl, smysl; neúčelný: b-á hra; b-á námaha zbytečná, marná; nej…

bezúčinný

[bes-ú- i bezú-] příd. kniž. nemající účinek; neúčinný; marný, nepůsobící, bezvýsledný: b. argument;…

bezuhelný

[bes-u- i bezu-] příd. neobsahující uhlí: b-é souvrství pískovců

bezúhonný

[bes-ú- i bezú-] příd. 1. jsoucí bez úhony; řádný, zachovalý: b. život; b-é chování; b-á pověst; b. …

bezuchý

[bes-u- i bezu-] příd. jsoucí bez ucha, bez uší: b. hrnec, džbán; – b. pes

*bezúlevný

[bes-ú- i bezú-] příd. 1. neposkytující úlevu: b. pláč (Šal.); b-é slzy (K. Čap.) 2. nepolevující, v…

*bezúmrtí

[bes-ú- i bezú-], -í s. nemožnost umřít: trest b. (Vrchl.)

bezúmyslný

[bes-ú- i bezú-] příd. kniž. neúmyslný, nezamýšlený, bezděčný: b. smích; b-é setkání; b-á shoda; p…

*bezúnavný

[bes-ú- i bezú-] příd. nepůsobící únavu, neúnavný: b. postup; přísl. *-únavně

bezúplatný

[bes-ú- i bezú-] příd. odb. uskutečňovaný bez placení, zadarmo: b. vývoz potravin; b-é dodávky mater…

bezúponkový

[bes-ú- i bezú-] příd. bot. nemající úponky, odnože: b-é liány

bezúročný

[bes-ú- i bezú-] příd. poskytnutý bez úroků: b-á půjčka; přísl. -úročně; podst. -úročnost, -i ž.

bezúsměvný

[bes-ú- i bezú-] příd. jsoucí bez úsměvu; vážný, neveselý, neradostný: b-á tvář; b. život; b. hlas (…

bezúspěšný

[bes-ú- i bezú-] příd. nemající úspěch; bezvýsledný, marný: b. boj; b-á práce; přísl. -úspěšně;

bezústý

[bes-ú- i bezú-] příd. kniž. nemající ústa; přen. nemluvící, němý: b. básník; b-á úzkost

*bezútěcha

[bes-ú- i bezú-], -y ž. bezútěšnost: zoufalá b. (Maj.)

bezútěšný

[bes-ú- i bezú-] příd. 1. neutěšitelný: b-é zoufalství, hoře; b. vzlykot, stesk 2. neposkytující útě…

bezuzdný

[bes-u- bezu-], řidč. bezuzdý příd. 1. nemající uzdu: b. kůň 2. nespoutaný, nevázaný, nezkrotný, buj…

bezvadný

příd. 1. jsoucí bez vady; dokonalý: b. výrobek; b-é řešení úkolu; b-é vystupování, chování; b-á znal…

bezvědomí

, s. 1. stav bez vědomí, ztráta vědomí; mdloby: upadnout, klesnout do b., v b.; zůstat ležet v b.…

*bezvědomky

přísl. nevědomky: b. mluvit pravdu

bezvědomý

příd. 1. jsoucí bez vědomí, v mdlobách, nemající vůbec vědomí: b-é tělo 2. kniž. konaný, nastalý bez…

bezvěrec

, -rce m. člověk bez náboženského vyznání; nevěrec, ateista

bezvěrecký

příd. k bezvěrec; nevěrecký, ateistický: b-é názory; přísl. -věrecky; podst. -věrectví, s. st…

*bezvěstný

příd. bás. bezejmenný: utonout v b-ém množství (Čech)

bezvětrný

příd. jsoucí bez větru: b. den; večer vlahý a b. klidný: zpodst. *-větrno, -a s. bezvětří: zem noř…

bezvětří

, s. počasí bez větru: b. před bouřkou; přen. duševní, myšlenkové, politické b. klid

*bezvinný

příd. jsoucí bez viny, nevinný: do jejích b-ch očí (Ner.); přísl. -vinně

bezvisový

[-vízo-], bezvízový příd. veř. spr. uskutečňovaný bez víza: dohoda o b-ém styku

bezvládí

, s. (*bezvláda, -y ž.) 1. stav bez vlády; anarchie: b. po smrti panovníka; občanské války a b.;

bezvládný

příd. 1. řidč. nemající vládu: b. stav země (Pal.); vrchnosti byly b-é (Herb.); b-á protektorátní vl…

bezvlasý

příd. nemající vlasy; holý: b-á hlava, lebka

bezvlivný

příd. řidč. nemající vliv: b-í přátelé; podst. -vlivnost, -i ž. nedostatek vlivu

*bezvnadný

příd. jsoucí bez vnad, bez půvabu, nepěkný, nehezký, nevzhledný: b. zevnějšek (Svět.)

*bezvodí

, s. nedostatek vody: umírat na b., na bezchlebí (Třeb.)

bezvodý

(*bezvodný) příd. nemající, neobsahující vodu; zbavený vody: b-é řečiště; b-é období suché; b-né ská…

*bezvolky

přísl. nevolky, bezděky, maně (Třeb.)

bezvolný

příd. kniž. 1. nemající vlastní vůle; bezmocný, trpný: b-á loutka, hříčka; b-é otroctví 2. nastalý m…

*bezvonný

příd. nevydávající vůni: b. květ; podst. *-vonnost, -i ž.

bezvousý

příd. jsoucí bez vousů (op. vousatý): b. obličej

*bezvrásčitý

příd. jsoucí bez vrásek: b-é čelo; podst. *-vrásčitost, -i ž.

bezvrtulový

příd. nemající vrtuli: b-é letadlo

bezvřetenový

příd. text. prováděný bez použití vřetena: b-é předení

*bezvtipný

příd. jsoucí bez vtipu: b. text divadelní hry (Ner.); podst. *-vtipnost, -i ž. (Ner.)

*bezvýdělečný

příd. nepřinášející výdělek: b-é zaměstnání (Čap.-Ch.); podst. *-výdělečnost, -i ž.

bezvýhledný

příd. nedávající výhled na úspěch; beznadějný, marný: b-á situace; b. pokus o záchranu; přísl. -vý…

bezvýhradný

příd. jsoucí bez výhrad; naprostý: b-á poslušnost, moc, láska, radost; b. vztah zcela oddaný; přís…

bezvýchodný

příd. *1. nemající východ: b-é bludiště 2. neposkytující východisko, naději na zlepšení: b. zmatek; …

bezvýjimečný

, poněk. zast. bezvýminečný příd. jsoucí bez výjimek, naprosto, plně platný; naprostý: b-é pravidlo;…

*bezvýkazný

příd. nemající úřední výkaz: b-á dívka (Ner.); podst. *-výkaznost, -i ž.

bezvýnosný

příd. řidč. neposkytující výnos; nevýnosný: b. podnik

bezvýrazný

příd. jsoucí bez výraznosti; nevýrazný, jednotvárný, neurčitý, mdlý: b. pohled; b-á tvář; b. hlas; b…

bezvýsledný

příd. jsoucí bez výsledku; neúspěšný, marný, zbytečný: b. pokus; b-é pátrání; b-á snaha; b-é diskuse…

bezvýznamný

příd. jsoucí bez významu; nevýznamný, nedůležitý, nezávažný, nepatrný, nicotný: b-á poznámka; b. hov…

bezvyznání

, s. přesvědčení toho, kdo se nehlásí k žádnému náboženskému vyznání: všechna náboženská vyznání …

bezvzdušný

, bezevzdušný (*bezvzduchý) příd. jsoucí bez vzduchu, mající nedostatek čistého vzduchu: b-á místnos…

bezvzduší

, s. bás. nedostatek vzduchu (Vrchl.)

bezwattový

příd. fyz., elektr. b. proud nevykonávající práci, jalový

bezz-

v. též bezez-

*bezzájem

, -jmu m. nezájem, netečnost, lhostejnost: b. o společenský život; b. o osud bližního

bezzájmový

příd. kniž. 1. jsoucí bez zájmu, nemající zájem; nevšímavý, netečný, lhostejný: b-é šosáctví; b-é po…

bezzákluzový

příd. voj. b-é dělo jehož hlaveň nevykonává při výstřelu zpětný zákluz

*bezzákonitost

, -i ž. stav bez zákonů: svoboda není b.

bezzákonný

příd. jsoucí bez zákonů, bez pravidel: b. stav země; b-á náhoda; b-é verše (Vrchl.) nepravidelné; př…

bezzásadní

(*bezzásadný), bezzásadový příd. neopírající se o zásady, neřídící se urč. zásadami; bezcharakterní;…

*bezzásadovitý

příd. bezzásadní; podst. *-zásadovitost, -i ž.: lidská b. a povrchnost

bezzáslužný

příd. 1. nemající zásluhy: b. člověk 2. získaný bez zásluh: b. zisk bezpracný; přísl. -záslužně; →…

bezzávadný

příd. kniž. jsoucí bez závady; nezávadný: látka hygienicky b-á; b-á minulost; b-é provedení prací; →…

*bezzávazný

příd. nezavazující, nezávazný: b. rozhovor (Sova); přísl. *-závazně

bezzemek

, -mka (mn. 1. -mci, -mkové, 6. -mcích) (*bezzemec, -mce) m. člověk bez vlastní půdy, bez pozemku, b…

*bezzemný

příd. nemající pozemky: b. lid (Hol.)

*bezzemý

příd. jsoucí bez země, nemající vlasti: b. bastard (Čel.)

†bezzištný

příd. nezištný: b-á snaha, láska (Šmil.); přísl. †-zištně; podst. †-zištnost, -i ž.

bezzrnný

příd. fot. nezrnitý: b. negativ; b-á emulze filmu; podst. -zrnnost, -i ž.

*bezzubec

, -bce m. expr. bezzubý člověk: dbát oč jako b. o ořech; záhy se stanu b-em (Kos.)

bezzubý

příd. nemající zuby: b-é dásně; b. stařec; přen. expr. divadelní hra ideologicky b-á nevýbojná; zp…

bezzvučný

, bezzvuký v. bezezvučný, bezezvuký

bezženec

, -nce, bezženek, -nka m. zast. neženatý muž: kněz b-c (Lang.); zarytý b-k (Šmil.) odpůrce žen; †-že…

bezžití

, bezživotí, s. kniž. stav bez života; smrt, záhuba: ukládat, usilovat, hrát, jednat, snažit se o…

furbezna

v. furvezna

furvezna

, furvézna, furbezna, -y ž. (z něm.) zast. voj. slang. vozatajstvo: sloužil u f-y; voják od furvézny…

*líbezněti

ned. (3. mn. -ějí) stávat se líbezným: usmívá se, hlas jí líbezní (Jah.) ○ předp. z-

líbezno

v. líbezný

líbeznost

, -i ž. půvab, roztomilost: l. dívčího úsměvu; l. dětí; iron. dostat účty a jiné l-i nepříjemné věci

líbezňoučký

příd. expr. velmi líbezný: l-á dívčina

líbezný

příd. velmi milý, příjemný; roztomilý, půvabný: l-á dívčina; l. úsměv lahodný; l-á melodie; l-á kraj…

nebezpeč

v. nebezpečí

nebezpečenský

příd. týkající se nebezpečí; v pojišťovnictví n-á třída (v úrazovém n. majetkovém pojištění) třída p…

nebezpečenství

, s. řidč. kniž. nebezpečí: být v n. života; hrozilo n.

nebezpečí

, s. (bás. nebezpeč, -e ž.) pravděpodobnost, možnost něj. neštěstí, škody ap.: n. úrazu, ohně, ná…

nebezpečnostní

příd. k nebezpečnost: odb. n. příplatek vyplácený ke mzdě v povoláních se zvýšeným nebezpečím

nebezpečný

příd. takový, kt. přináší, obsahuje nebezpečí: n-á jízda; n. výstup na skálu; n-é postavení; n. úraz…

neobeznalý

příd. řidč. málo s něčím obeznámený; neznalý (čeho), nezkušený: n. ve světě, n. v situaci; n-é požad…

obesita

[-zi-], obezita, -y ž. (z lat.) med. otylost

obez-

, obéz- v. též obes-

obezdíti

(zast. a nář. ozdíti Wint., Rais aj.) dok. (3. mn. -í, rozk. -zdi, min. -zdil, trp. -zděn, přech. mi…

obezdívati

ned. k obezdíti: o. stěny topeniště

obezdívka

, -y ž. (2. mn. -vek) stav. zděná konstrukce postavená kolem něčeho na ochranu n. zlepšení vzhledu:

*obezhlaviti

dok. (koho, 4. p.) stít (Koll.)

obezír-

v. obzír-

obezlička

, -y ž. (z rus.) polit. a publ. slang. nedostatek, zbavování se osobní odpovědnosti za svěřenou prác…

obeznalý

příd. (s čím; v čem) znalý (čeho), zkušený (v čem), obeznámený (s čím): je o. s místními poměry; prá…

obeznámený

příd. (s čím) znalý něčeho; obeznalý: o. s prací; o. s místními poměry; podst. obeznámenost, -i ž.…

obeznámiti

dok. (3. mn. -í, rozk. -znam, -znamme, trp. -známen) (koho, 4. p., s kým, čím) učinit někoho, něco p…

obeznamovati

ned. k obeznámiti; seznamovat: o. někoho s politickými událostmi; obeznamoval ho s novou literaturou…

obeznati

dok. řidč. 1. (koho, co) poznat, seznat: rychle dovedl o. změnu situace; o., odkud vítr fouká (Mor.)…

obeznávati

, obeznávati se ned. k obeznati, obeznati se: slepička obeznává okolí (Mor.); mysl. o. zvěř; – o. se…

*obezpečiti

dok. (co) zabezpečit, zajistit: o. své postavení (Krat.)

obezřelý

, obezřetný (*obezřivý Svět.) příd. opatrný, prozíravý, pozorný, předvídavý, ostražitý, rozmyslný, b…

obezříti

dok. (1. j. -ím, rozk. -zři, min. -zřel) kniž. (co, koho) prohlédnout ze všech stran, dokola; obhléd…

*obezřívati

, *obezřívati se ned. k obezříti, obezříti se; obzírat, obzírat se: učil se (Schwaiger) o. svůj suje…

obezřivý

v. obezřelý