bráti ned. (přít. beru, bereš,... berou, zast. béřeš,... béřete, nespr. béřu, béřou, rozk. ber, zast. beř, min. bral, trp. brán, podst. braní, přech. přít. bera, -ouc, -ouce) 1. (co, koho) uchopovat a přemisťovat, chápat se něčeho, nějak se něčeho zmocňovat (rukama, myslí ap.); chápat (se): bral jednu knihu po druhé a ukládal je; b. někoho za ruku, okolo krku; b. někomu něco z rukou; b. něco ze stolu; neber nic do rukou, špinavýma rukama; b. na někoho hůl, karabáč chtít ho bít; b. mouku na něco používat jí k něčemu; b. do rukou vládu ujímat se vlády; berte si!, přen. jezte!; b. prášky, lék užívat; b. na sebe kabát oblékat; b. těžký náklad na ramena nakládat si; b. na sebe přísný vzhled začínat se tvářit přísně; b. na sebe nějaký ráz, podobu proměňovat se, začínat vypadat; b. na sebe úkol, povinnost přijímat; b. něco na vědomí; b. něco za pravý konec začínat dělat dobře; b. někoho za slovo žádat splnění slibu; křičí, jako by ho na nože bral velice silně; b. někoho na skřipec trýznit, mučit, přen. vynucovat přiznání; b. někoho na paškál vyslýchat, kárat, domlouvat mu; b. si někoho na mušku činit terčem pozorování, výpadů ap.; – b. někoho s sebou mít za společníka, průvodce; b. něco s sebou; b. někoho v ochranu, pod ochranu, do ochrany; b. si někoho na starost začínat o něho pečovat; b. někoho pod přísahu, do přísahy; b. někoho u huby (zhrub.) omezovat ho; b. někoho na hůl (zhrub.) šidit ho o peníze, nakládat s ním bezohledně; b. někoho na vojnu odvádět; b. někoho do služby, na byt, do práce přijímat; – b. někoho za svědka dovolávat se potvrzení svých slov někým; b. si někoho za kmotra; b. si někoho za muže, za ženu, b. si někoho uzavírat s ním sňatek; brát se (o muži a ženě) uzavírat spolu sňatek; brali se z lásky; – b. něco útokem útokem, násilím, rychle se něčeho zmocňovat; b. tři schody najednou; auto bere zatáčky (ob.) projíždí rychle po vnitřním oblouku silnice, řeže zatáčku; – b. jméno boží nadarmo vyslovovat zbytečně n. jako zaklení; b. slovo, slib, žádost nazpět, zpět, nazpátek odvolávat, rušit; b. nohy na ramena, b. do zaječích, zhrub. b. roha utíkat, prchat před něčím; b. pochopa zakopávat, klopýtat; padat; práce, řeč nebere konec, konce stále pokračuje, nekončí; – b. někomu míru na něco zjišťovat rozměry někoho za něj. účelem, měřit někoho; b. tón zpěvem n. na hudebním nástroji udávat výšku počátku nějaké melodie; ryby berou (ob.) jdou na vnadidlo; hoch na dívku bere (ob.) uchází se o její přízeň, líbí se mu; kosa, břitva dobře bere (ob.) zabírá, seče, řeže; nebralo mu (ob.) nechutnalo mu; b. něco po pořádku; b. něco ve škole probírat při vyučování; b. někoho, něco (hovor.) fotografovat; b. útočiště k někomu, k něčemu (kniž.) uchylovat se o pomoc; b. někoho na milost odpouštět mu; b. něco v počet, v úvahu mít na zřeteli; b. ohled na někoho; b. zřetel na něco, řidč. k něčemu mít zřetel na něco, přihlížet k něčemu; zast. b. vrch nabývat vrchu, převahy; b. od někoho odpuštění (Jir.) loučit se s někým, odcházet 2. (co; co komu) vyjímat z vlastnictví, připravovat někoho o něco; odnímat, odcizovat, krást (op. dávat, věnovat): lupiči brali zlato a klenoty; bere mi majetek; co ti nepatří, neber; b. peníze z oběhu; b. někomu chuť, odvahu; b. někomu slovo nedovolovat dál (veřejně) mluvit; kde nic není, ani smrt nebere (přísloví); ob. to ti nikdo nebere neupírá, nepopírá 3. (co; ~) přijímat do vlastnictví; přijímat, přivlastňovat si, dostávat, získávat, nabývat (op. dávat): b. peníze, plat, penzi, spropitné; kdy berete? (ob.) dostáváte plat, mzdu; kdo bere? (v karetní hře) je na řadě táhnout kartu; vyhrál; b. z hotového; kde bych na to bral nemám na to; kde bere čas, sílu, odvahu?; odkud bere ty zprávy? dostává, má; b. podnět; b. si naučení, příklad (z někoho, z něčeho) čerpat; ob. b. u kupce, od kupce pravidelně kupovat; b. na dluh; b. noviny odbírat; b. hodiny učit se něčemu soukromě za plat; b. radu u někoho, s někým (zast.) radit se s ním; – b. podíl, účast na něčem, v něčem lépe mít podíl, účast podílet se na něčem, účastnit se něčeho; blázen, kdo dává, větší, kdo nebere (přísloví); (krejčí) bere hodně účtuje; on bere přijímá úplatky, dává se podplácet 4. (koho, co jak, za co) být něj. názoru, mít něj. mínění o někom, o něčem; chápat, pochopovat, vykládat si: b. někoho, něco vážně, v žertu, žertem; b. něco tragicky, lehce, vesele, doslova; b. život doopravdy; b. něco za pravdu, za žert pokládat, považovat; b. něco v pochybnost pochybovat o tom; b. něco na lehkou váhu nepřičítat tomu náležitý význam; b. něco za bernou minci věřit tomu; b. si něco k srdci dbát toho, řídit se tím; b. si něco trápit se pro to; neber si to tak; b. něčím zavděk spokojit se tím; b. za své hynout; bráti se ned. 1. ob. (o koho, co) zastávat se (koho), starat se: bral se o všechny svěřené děti; bral se o to snažil se, aby to bylo příznivě vyřízeno 2. ob. (odkud; kde) mít původ; pocházet; naskytovat se; objevovat se: odkud, kde se tu bere tolik špíny?; kde se tu berete? 3. poněk. zast. jít, kráčet, směřovat, ubírat se: bral se k náměstí; vývoj se bral různými cestami ○ předp. (-brati) do-, do- se, na-, na- se, o-, ode-, ode- se, po-, pode-, pro-, pře-, při-, roze-, roze- se, se-, se- se, u-, vy-, za-; podebrati se, probrati se; nás. brávati (o) bez předp.; dok. vzíti