cesta, -y ž. 1. nepříliš široký pruh země ušlapaný n. projetý a zvlášť upravený pro chůzi n. pro jízdu menšími povozy: polní, lesní c.; vozová c.; úzká, široká c.; veřejná, soukromá, zakázaná c.; vyježděná, vyšlapaná c.; pískem vysypaná c. v parku; schůdná, neschůdná, příkrá, šikmá c.; c. (vedoucí) ke škole; kam vede tato c.?; jít, jet cestou, po cestě; ust. spoj. jít cestou necestou přímo k cíli, nedbaje cest; c. se lidmi netrhla (ob.) stále někdo po ní šel; všechny cesty vedou do Říma není možno zabloudit, k cíli se lze dostat kudykoli; je možný jen jediný závěr; volit (zlatou) střední cestu vystříhat se krajností, dát přednost smírné dohodě, kompromisu; nestačí mu c. (v opilosti) se potácí; nepřeložit nikomu stéblo přes cestu neklást překážky svým jednáním 2. jakákoli dráha zřízená n. zvolená pro chůzi, jízdu n. dopravu; směr chůze (jízdy) k něj. cíli; dráha: přímá c.; delší, kratší c.; c. (do města, k nádraží, do školy) kolem řeky; obchodní cesty spojovaly sever a jih Evropy; vodní cesty; dát se jinou cestou; volit cestu lesem, oklikou; znát cestu; hledat, nalézt, ukázat cestu; pamatovat si cestu; dívat se na cestu; posvítit si na cestu; to je kus cesty (ob.) daleko; mít něco na (při) cestě; je to z cesty, mám to z cesty odlehlé, stranou; voda si razí cestu; často vedle přímého významu též ve významu přen. mít kus, polovinu cesty za sebou; urazit kus cesty; vyjít na půl cesty vstříc; zastavit se na poloviční cestě; zastoupit někomu cestu; postavit se, přijít, vstoupit někomu do cesty; odstraňuje, ničí, co mu do cesty přijde všechny překážky; plést se někomu do cesty; stát někomu v cestě; jít někomu z cesty; sejít z cesty; octnout se, být na dobré, špatné cestě; razit (nové) cesty; jen ve významu přen.: je mu otevřena c. k slávě, k úspěchu; trnitá c. za vzděláním; dát se cestou pravdy; vytrvat na cestě povinnosti; vést někoho cestou zápasů; ukázat cestu z poroby; píseň nalezla cestu k lidu; vývoj se bral dvojí cestou; postavit se do cesty revoluci; už nic nestojí v cestě vítězství; mluvit z cesty beze smyslu (např. v horečce), pošetile, o něčem jiném, než o čem byla řeč; anat. dýchací cesty hrtan, průdušky a průdušnice 3. chůze, jízda, plavba, let, vůbec pohyb za něj. cílem; pouť, putování, cestování: c. do školy; c. trvá půl hodiny; c. do Prahy; c. po Slovensku; pěší c.; c. vlakem; c. do ciziny; c. kolem světa; c. po moři; c. vzduchem; vědecká, studijní, obchodní, úřední c.; svatební c.; být na cestách cestovat; vypravovat o svých cestách; památky, pozdrav z cest; podniknout cestu; chystat se, vypravit se na cestu; vážit cestu (kam); měl dobrou (špatnou) cestu cestovalo se mu dobře (špatně); šťastnou cestu! pozdrav na rozloučenou s odcházejícím; doprovázet koho na cestě; pokračovat v cestě; být unaven po cestě; mít peníze na cestu; po dvou hodinách cesty; být na cestě někam, k někomu; mít cestu (kam) musit někam jít; cestou si zpívat; cestou, po cestě něco vzít, vyřídit během chůze, jízdy; obstarat něco při jedné cestě; dostat od cesty odměnu za pochůzku; dopis je, peníze jsou na cestě byly už poslány, ale ještě nedošly; rýma je na cestě (žert.) ukazují se příznaky rýmy; přen. nastoupit cestu k socialismu; c. života, životní c. osudy; dějinná c. národa; c. za štěstím; doprovodit koho na poslední cestě účastnit se jeho pohřbu; c. na věčnost umírání; círk. křížová c. Kristovo utrpení zachycené v 7-14 obrazech; katolická pobožnost konaná u těchto obrazů; přen. expr. křížová c. (života, lásky, uměleckého zápasu) život (atd.) plný utrpení 4. způsob, směr n. prostředek něj. činnosti, něj. jednání, usilování: dobrá, špatná c.; stará, nová c.; schůdná, snadná, neschůdná, obtížná c.; použít vychozené cesty obvyklého způsobu; jít vlastní, svou cestou, cestou svých předchůdců, nejkratší cestou; jít rovnou cestou přímo; hledat, najít, ukázat cestu z nesnází, k úspěchu; volit správnou cestu; naznačit cestu, jak...; je mnoho cest, jak...; stanovit cesty a prostředky; smírná, pokojná c.; právní, zákonná, ústavní c.; vyřídit něco diplomatickou, instanční, úřední, nařizovací cestou; c. práva; být propuštěn, dosáhnout osvobození ap. cestou milosti; dosáhnout něčeho cestou revoluce, revoluční cestou; jít cestou nejmenšího odporu; nastoupit cestu práva žalovat; je to na dobré cestě (hovor.) daří se to, lze očekávat dobrý výsledek; chem. připravit lihoviny studenou cestou bez destilace; analýza suchou cestou bez převedení do roztoku; analýza mokrou cestou po převedení do roztoku; důkaz něčeho chemickou cestou na základě chemických reakcí; zdrob. cestička v. t., *cestka, -y ž.