disciplína [dy-], -y ž. (z lat.) 1. kázeň: udržovat, mít d-u ve vojsku, ve škole 2. obor vědní n. sportovní: d-y přírodovědné, společenskovědné; zkouška zdatnosti v různých sportovních d-ách