Nalezeno 422 heslových statí.

adverbium

, -ia s. (z lat.) jaz. příslovce: a. času; adverbiální příd. jaz. příslovečný: a. přípona, určení; →…

alod

[-ló-], -u m. (6. j. -u), alodium [-lódy-], -ia s. (z lat. driv. germ.) hist. práv. plně svobodný šl…

aluvium

[-lú-], -ia s. (z lat.) geol. útvar mladších naplavenin čtvrtohorních; nejmladší období čtvrtohor, h…

ambrosiánský

[-zi-], ambroziánský příd. vztahující se k milánskému biskupovi sv. Ambrožovi; hud. a. zpěv (dř.) cí…

antediluviální

[-dy-] příd. geol. pocházející z útvarů n. z doby před diluviem: a. člověk

antisociální

příd. nepřátelský sociálním zřetelům; protispolečenský: a. jednání; a. živel; přísl. antisociálně;…

antikvariát

[-ty-], -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat. zákl.) obchod se staršími n. již jednou prodanými knihami: ústř…

archidiákon

[-dy-], -a m. (z řec. zákl.) círk. arcijáhen; archidiakonát, -u m. (6. j. -u, -ě) círk. arcijáhenstv…

arián

, -a m. hist. člen křesťanské sekty, vzniklé ve 4. stol. z učení Ariova, které popíralo božství Kris…

artérie

, -e ž. (z řec.) anat. tepna: plicní a.; zdrob. *artérka, -y ž. (med. slang.); arteriální příd. …

*artificiální

[-ty-] příd. (z lat.) vyumělkovaný; umělý; strojený; umělecký: a. věta, styl; a. trik; a. požitek, d…

asociál

, -a m. (1. mn. -ové) (z lat. zákl.) hovor. kdo porušuje práva a zájmy společnosti; člověk protispol…

asociální

příd. nedbající sociálních zřetelů; bez sociálního cítění: a. živly; a. chování; a. smýšlení; přís…

auditoriát

[-dy-], -u m. (6. j. -u) (z lat.) hist. vojenský soud

Augiáš

, -e m. osobní jm. z řec. mytologie: A-ův chlév, přen. velký nepořádek zaviněný nedbalostí, svinstvo…

augustinián

[-tyny-], -a m. (augustiniánka, -y ž.) člen mnišského řádu sv. Augustina: klášter bosých a-ů; a-i er…

auxiliární

příd. (z lat.) kniž. pomocný, výpomocný: med. a. svaly dýchací

axiální

příd. (z lat.) osový, osní: a. turbina, ložisko, poloha; a. síla; a. průtok; a. zemětřesení; přísl…

bakteriální

(méně vhodně bakterielní), řidč. bakterijní příd. 1. k bakterie: onemocnění b-álního typu; b. zplodi…

bakterie

, baktérie, -e ž. (*bakterium, -ia s.) (z řec. zákl.) 1. organismus viditelný jen drobnohledem, způs…

baldrián

, -u m. (6. j. -u) (z něm. driv. lat.) kozlík lékařský (bot.); lékár. oddenek kozlíku lékařského; ba…

banderium

[-dé-], bandérium, -ia s., banderie, bandérie, -e ž. (z uh. lat.) 1. hist. (v Uhrách) jízdní hotovos…

basilián

[-zi-], bazilián, -a m. člen mnišského řádu založeného Basiliem Velikým; basiliánský, baziliánský př…

beneficiář

, -e, beneficiát, -a m. círk. duchovní mající beneficium, církevní obročník: b. u Všech svatých

beneficiátní

v. beneficium

beneficium

, -ia s. (z lat.) 1. círk. kněžský důchod, obročí duchovních: důchody b-í; knížecí b-a 2. hist. práv…

bestiální

[-ty-] (*bestiálný) příd. (z lat.) zvířecky ukrutný; surový, zvířecký, hovadský: b. vražda; b. ukrut…

bestiář

[-ty-], -e m. (z lat.) hist. středověká kniha výkladů o zvířatech a jejich symbolice

bezprincipiální

(méně vhodně bezprincipielní) příd. neopírající se o zásady; bezzásadový: kritika planá, b. (Tvorba)…

bilabiála

, -y ž. jaz. retoretná souhláska, obouretná souhláska; bilabiální příd. jaz. retoretný, obouretný: b…

biliár

(nespis. piliár), -u m. (z fr.) 1. kulečníkový stůl: zelené sukno b-u; podlaha jako b. 2. hra na kul…

brachiální

příd. (z lat. driv. řec.) kniž. uskutečněný, prováděný pažemi, rukou; zprav. přen. násilný, hrubý, n…

*bramarbasiáda

, -y ž. prázdné mluvení, žvanění, chvastounství: s b-ou provést spekulaci (Sova)

breviář

, řidč. a bás. brevíř, -e m. (z lat.) círk. modlitební kniha pro kněze: modlit se každý den b., z b-…

bronchiální

příd. (z řec.) anat. průduškový: med. b. katar

broučkiáda

, -y ž. příběhy pana Broučka v povídkách Svatopluka Čecha a jim podobné

bursián

[-zi-], burzián, -a m. obchodník na burze, burzovní spekulant: obchodníci a b-i; prohnaný b.; bursiá…

ceremoniál

v. ceremoniel

ceremoniální

[-ny-] (méně vhodně ceremonielní) příd. ceremoniemi se řídící; obřadný, slavnostní, formální: c. poh…

ceremoniář

[-ny-], ceremonář, -e m. (*ceremoniářka, *ceremonářka, -y ž.) (z lat.) kdo má na starosti dodržování…

ceremoniel

[-ny-], řidč. ceremoniál, -u m. (6. j. -u) (z fr. driv. lat.) souhrn pravidel o obřadnostech při sla…

cisterciák

, -a m. (6. mn. -cích) (cisterciačka, -y ž.) člen mnišského řádu nazvaného podle fr. kláštera Cister…

Cyprián

, -a m. osobní jm. mužské

diákon

[dy-], -a m. (diákonka, -y ž.) (z lat. driv. řec.) jáhen; diakonický [-ny-] příd.: d. ústav

diákonství

[dy-], -í s. jáhenství, diakonát

diárium

[dyá-], -ia s. (z lat.) řidč. diář: latinské d. se zápisy událostí v roce

diář

[dy-], -e m. (z lat.) 1. kalendář s rubrikami pro denní záznamy: vést si pracovní zápisy v d-i 2. za…

diferenciál

[dy-], -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) 1. mat. základní pojem matematické analýzy, který vystihuje c…

diluvium

[dylú-], -ia s. (z lat.) geol. starší období a útvar čtvrtohor; pleistocén; diluviální [-lu-] příd.:…

direktorát

[dy-], direktoriát, -u m. (6. j. -u, -ě) (z fr.) †1. vrchní správa, ředitelství: d. filosofické faku…

direktorium

[dy-tó-], -ia s. (z lat.) †1. vrchní správa, ředitelství: d. divadla 2. hist. dočasný vládní výbor; …

dominiální

v. dominium

dominium

[-míny-], -ia s. (7. mn. -ii) (z lat.) 1. hist. (feudální) panství: d. pánů z Růže; správa d-a 2. hi…

donkichotiáda

[-ty-], -y ž. fantastické dobrodružství; směšné a marné počínání: prožít d-u; – dřívější pacifismus …

dymián

, tymián, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) druh mateřídoušky pěstovaný jako koření; mateřídouška dymi…

ekvátor

, -u m. (z lat.) kniž. rovník: přeplout e.; ekvatoriální příd.: kniž. e. Afrika rovníková; hvězd. e.…

elefantiasa

[-tyáza], elefantiáza, -y, elefantiasis [-tyazis] neskl. ž. (z řec. zákl.) med. znetvořující, často …

Eliáš

, -e m. jm. starozákonního proroka; příd. přivl. Eliášův: fyz. E. oheň tichý výboj atmosférické el…

eluvium

[-lú-], -ia s. (z lat. zákl.) geol. zbytky zvětralých a rozpadlých hornin spočívající na původním mí…

encián

, -u m. (6. j. -u) (z něm. driv. lat.) 1. bás. hořec: modravé zvonky o-ů v Tatrách i na Krkonoších; …

enunciát

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) práv. základní součást soudního rozhodnutí

eparchie

, -e ž. (z řec.) 1. hist. správní oblast východní říše římské 2. círk. obvod biskupa řeckovýchodní c…

epitel

, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) anat. základní typ tkáně z buněk těsně k sobě přiřazených; výstelk…

esenciální

, řidč. esenční příd. (z lat.) kniž. náležející k podstatě; obsahující podstatu; podstatný: e. probl…

evangeliář

, evangelistář, -e m. (z lat. driv. řec.) círk. sbírka výňatků z evangelií čtených při nedělních a s…

existenciální

[egzi-], řidč. existencionální příd. týkající se existence: filos. e. soud který konstatuje existenc…

exponenciální

příd. mat. e. rovnice v níž je neznámá v exponentu; e. funkce která má proměnnou v exponentu; e. kři…

exteritorialita

, -y ž. (z lat. zákl.) práv. vynětí osob a majetku z pravomoci orgánů státu: diplomatičtí zástupci c…

fáb

, fabián I, -a m., fába, -y ž. (z lat. n. it. zákl.) arg. velký hlad (Těsn., Herrm.): mám, dostal js…

fabián

II, -a, fabiánovec, -vce m. stoupenec fabianismu

fabiánský

příd. k Fabián (osobní jm. mužské): f-á zima (nář.) velká, jaká bývá okolo svátku svatého Fabiána (2…

facies

[-és] neskl., facie, -e (j. 3., 4., 6. -ii, 7. -ií, mn. 1., 4. -ie atd.) ž. (z lat.) geol. odlišné z…

faktoriál

, -u m. (6. j. -u, -e) (z lat. zákl.) mat. součin všech přirozených čísel od 1 do n, zn. !, např. n …

familiární

(méně vhodně familiérní) příd. (z lat.) užívaný při přátelsky důvěrném styku; domácký, nenucený: f. …

faustiáda

[-ty-], -y ž. literární dílo s faustovským námětem

feriální

příd. (z lat.) poněk. zast. prázdninový, volný: čtvrtek býval (na školách) f-m dnem; f. cesty konané…

fiála

, -y ž. (z řec.) stav. štíhlá vížka zdobící vrcholy opěrných pilířů gotických staveb

fiduciář

, -e m. (z lat.) hist. práv. osoba, které bylo postoupeno vlastnictví jiné osoby (fiducianta) s před…

filiálka

, -y ž. (2. mn. -lek) (z lat. zákl.) pobočka: hlavní závod a f-y; f. podniku, banky, obchodu, ústavu…

filiální

(*filiálný) příd. (z lat.) pobočný: f. závod; f. kostel v obci bez fary

Florián

, -a m. osobní jm. mužské: soška sv. Floriána, ochránce před požárem; expr. zdrob. Floriánek, -nka…

fluviální

, fluviatilní [-ty-] příd. (z lat.) geol. vzniklý výmolnou a ukládací činností tekoucí vody; říční:

fluvioglaciál

, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) geol. horninová drť přemístěná vodou proudící z tajícího ledovce;

fridericiánský

příd. kniž. vztahující se k německému panovníkovi Bedřichu Velikému: f-á doba; f. duch; f-é Německo

gaviál

, -a m. (1. mn. -ové) (z ind.) indický krokodýl s dlouhými úzkými čelistmi; zool. rod Gavialis: g. i…

*gencián

, -u m., *genciána, -y ž. (z lat.) kniž. hořec, encián: modré zvonce g-ů (Her.); květy gencián (Mrš.…

geniální

[-ny-] (†geniálný) příd. (z lat.) 1. vynikající mimořádným tvůrčím nadáním: g. sochař, vynálezce, vo…

geniálnický

[-ny-] příd. hanl. ke geniálník: g-é hudlaření; g-é řeči; přísl. geniálnicky hanl.: g. přehlížet, …

geniálnictví

[-ny-], -í s. hanl. snaha zdát se geniálním: romantické, laciné g.

geniálničiti

[-ny-] ned. hanl. předstírat, snažit se vzbudit zdání geniálnosti: neodpovědné geniálničení nedouků

*geniálník

[-ny-], -a m. (6. mn. -cích) hanl. kdo usiluje o to, aby se jevil geniálním, kdo se tváří jako géniu…

glaciál

, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) geol. doba ledová; glaciální příd.: geol. g. období ledové; g. usa…

gladiátor

[-dy-], -a m. (z lat.) (ve starověkém Římě) zápasník v cirku: zápas g-ů; přen. expr. zápasník, bojov…

Goliáš

, -e m. jm. biblického obra: David a G.; goliáš, -e m. (živ., 1. mn. -ové) (*goliáška, -y ž.) expr…

goliášovský

, goliášský příd. expr. připomínající Goliáše; silný, mohutný, obrovský, obrovitý: g-á postava, síla

goliášový

příd. ke goliáš (neživ.) 2: elektr. g. závit; g-á objímka, patice

†graciál

, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) plat z milosti (zvl. vojenskému vysloužilci)

gregoriánský

příd. ke Gregorius (lat. podoba jm. Řehoř); řehořský: hvězd. g. kalendář zavedený papežem Řehořem XI…

grémium

, -ia s. (z lat.) 1. (v kapit.) stavovské sdružení, živnostenské n. řemeslnické společenstvo: obchod…

griláž

, griliáž, -e ž. (z fr.) potrav. pálený cukr s rozsekanými mandlemi, oříšky n. jinými jádry: g. v čo…

grobián

, krobián, -a m. (z něm.) ob. expr. hrubec, hrubián; grobiánský, krobiánský příd. ob. expr. hrubý, h…

guberniální

[-ny-] (*gubernální) příd. ke gubernie, ke gubernium: g. rada; g. soud; g. město středisko gubernie;…

gymnasiální

v. gymnasium

Hadrián

, -a m. osobní jm. mužské: římský císař H.; H. z Římsů (název komedie Václava Klimenta Klicpery)

hansvurstiáda

[-ty-], hansvuřtiáda, -y ž. divadelní hra s hansvurstem (hansvuřtem) n. hra podobného rázu: provozov…

hegelián

, -a m. (hegeliánka, -y ž.) stoupenec Hegelovy filosofie; hegeliánský příd.: h. systém; podst. heg…

hernie

[-ny-], -e ž. (z lat.) med. kýla; herniální příd.: h. vak

heydrichiáda

[haj-], -y ž. údobí krutých represálií nacistických okupantů proti českému národu po atentátu vykona…

hiát

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. jaz. setkání dvou samohlásek na rozhraní dvou slov n. dvou slabik, pr…

homiliář

, -e m. (z lat. driv. řec.) sbírka homilií

hrubián

, -a m. (hrubiánka, -y ž.) expr. hrubý člověk; hrubec, grobián, krobián: ten neomalený h. se do nás …

hrubiánský

příd. expr. k hrubián; hrubý; grobiánský, krobiánský: h-é chování, psaní, h. člověk, přísl. hrubiá…

hrubiánství

, s. expr. hrubství, hrubost, grobiánství: prásknout při odchodu dveřmi je h.

ia

, , ija, ijá citosl. označuje oslí hlas

imateriální

(dř. ps. imm-) příd. (z lat. zákl.) kniž. nehmotný, netělesný: i. spotřeba; i. hodnoty; i. škoda; pr…

imperiál

, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) 1. (v carském Rusku) zlatá mince 2. (ve fr. prostředí) střecha se …

imperiální

příd. 1. řidč. k impérium: i. država; i. plány imperialistické 2. k imperiál 3: někdejší i. formát p…

impérium

, -ia s. (†imperie, -e ž.) (z lat.) 1. velký stát, velká říše: Římské i.; Britské i.; koloniální i.

Indián

[-dy-], -a m. (Indiánka, -y ž.) příslušník někt. z kmenů původního obyvatelstva Ameriky (mimo Eskymá…

indiánek

[-dy-], -nka, -nku m. (4. j. též -nka, 6. mn. -ncích) kuch. cukrářský výrobek z piškotového těsta s …

indiánka

[-dy-], -y ž. (2. mn. -nek) ob. povídka o Indiánech (někdejší dobrodružná četba): číst i-y

indiánština

[-dy-], -y ž. 1. indiánský jazyk *2. expr. divoké neukázněné jednání

indiciální

[-dy-] příd. kniž., práv. založený na indiciích: i. žaloba

industriálka

, -y ž. (2. mn. -lek) zast. ob. (dř.) industriální učitelka

industriální

příd. (z lat.) 1. poněk. zast. průmyslový: i. velmoc 2. i. učitelka (dř.) vyučující ženským ručním p…

inercie

, -e ž. (z lat.) kniž. 1. setrvačnost: jazyk má svou i-i setrvačnost vývoje 2. nečinnost, netečnost:…

iniciála

[-ny-], -y, iniciálka, -y (2. mn. -lek) ž. (z lat. zákl.) ozdobně n. výrazně provedené počáteční vel…

iniciální

[-ny-] příd. (z lat.) kniž. počáteční: med. i. stadium nemoci

iniciátor

[-ny-], -a m. (iniciátorka, -y ž.) (z lat.) kdo dává iniciativu, podnět, popud; původce, podněcovate…

interglaciál

, -u m. (6. j. -u) geol. období mezi ledovými dobami; doba meziledová; interglaciální příd.: geol. d…

intermediární

[-dy-] příd. odb. ležící mezi dvěma věcmi, jevy ap.; přechodní: i. jev; biol. i. stadium; miner. i. …

intersticiální

[-ty-] příd. (z lat. zákl.) biol. jsoucí mezi mezerami; vmezeřený: i. tkáň

Italián

, italiánský v. Ital

jeremiáda

, -y ž. (z fr.) (často mn. jeremiády) kniž. naříkavá píseň nazv. podle bibl. proroka Jeremiáše; náře…

*jeremiášský

příd. připomínající pláč bibl. proroka Jeremiáše nad Jeruzalémem, naříkavý (Šmil., J. Vlč.); j-á ele…

jovial-

, joviál- v. žovial-, žoviál-

judiciální

[-dy-] příd. (z lat.) týkající se soudu, soudnictví; soudní, soudnický: j. obor právnického studia; …

Julián

, -a m. (Juliána, -y ž.) (z lat.) osobní jm.

juliánský

příd. k Julián, Julius: j. kalendář zavedený Gaiem Juliem Caesarem, zachovávaný dosud v pravoslavné …

justiciár

[-ty-], -a (1. mn. -ové), justiciář, -e m. (z lat.) bývalý vrchnostenský úředník s civilní soudní mo…

justiciárka

[-ty-], -y ž. (2. mn. -rek) zast. ob. manželka justiciára: stará j. (Jir.)

kalián

, -u m. (6. j. -u) (z pers.) orientální vodní dýmka; nargilé: baňka k-u (Čech)

*kalumniátor

[-nyá-], -a m. (z lat. zákl.) utrhač na cti, pomlouvač (Mart.)

kambium

, -ia s. (z lat.) bot. dělivé pletivo stonků a kořenů, vytvářející svazky cévní; mízní pletivo; kamb…

karafiát

, -u m. (6. j. -u, -ě) (z it. driv. orient. zákl.) zahr. zahradní, zprav. plnokvětá rostlina s úzkým…

karafiátnický

příd. řidč. ke karafiátník: pokusná stanice k-á

karafiátník

, -a m. (6. mn. -cích) řidč. pěstitel karafiátů: klatovští k-ci (Lid. nov.)

karafiátový

v. karafiát

kardiální

[-dy-] příd. (z řec.) med. srdeční: k. dušnost, insuficience

kartesián

[-zi-], kartezián, -a m. stoupenec kartezianismu; kartesiánský, karteziánský příd.: k-á filosofie; f…

kartuzián

, -a m. (kartuziánka, -y ž.) člen přísného mnišského řádu založeného v 11. stol. ve fr. La Chartreus…

kategoriální

v. kategorie

kategorie

, -e ž. (z řec.) 1. pojmová skupina, třídicí hledisko; skupina, třída (lidí, věcí, jevů vzniklá rozt…

kaviár

, -u m. (z it. driv. tur.) jikry jeseterů konzervované soli (jako pochoutka): ruský k.; přen. umění …

Kilián

, -a m. osobní jm. mužské

klauniáda

[-ny-], -y ž. vystoupení klauna; přen. expr. klaunovsky zabarvené představení: umění k-y; – přen. ex…

kmochiáda

, -y ž. směs ze skladeb Františka Kmocha; líbivá (dechová) hudba obdobného rázu

knajpián

(dř. ps. též kneipián), -a m. stoupenec někdejší přírodní vodoléčebné metody něm. kněze Sebastiana K…

koaxiální

příd. (z lat.) souosý: elektr. k. kabel

kociánek

, -nku m. (6. mn. -ncích) (z pol.) lesní bylina s plstnatými listy a s drobnými úbory bílých n. narů…

*kocourkoviáda

, -y ž. kocourkovský kousek, kocourkovství; vypravování o takových kouscích (Lier aj.)

komediální

[-dy-] příd. komedijní: k. talent Werichův; přísl. komediálně; podst. komediálnost, -i ž.: k. Sh…

kolegiální

I (†kolegiálný) příd. (z lat.) mezi kolegy obvyklý, kolegům vlastní; přátelský, kamarádský, družný:

kolegiální

II v. kolegium

kolegiát

, -a m. (z lat.) hist. člen kapituly, člen universitní koleje (profesor n. student): pokoje pro přeb…

kolegium

[-lé-], -ia s. (z lat.) 1. shromáždění, sbor (zvl. příslušníků urč. povolání, členů něj. instituce, …

koloniál

[-ny-], -u m. (6. j. -u, -e) poněk. zast. hovor. koloniální obchod: vedoucí v k-u; zdrob., zprav. …

koloniální

v. kolonie

kolonie

[-óny-], -e ž. (z lat.) 1. území, osada v cizím etnickém prostředí; (v období kapitalismu) země zbav…

*komerciálka

, -y ž. (2. mn. -lek) (z lat. zákl.) (dř.) železnice vybudovaná k obchodnímu oživení urč. kraje: zas…

komerciální

příd. (z lat.) kniž. týkající se obchodu; obchodní, komerční, obchodnický: k. instinkt; k. dráha

komisariát

, -u m. (6. j. -u, -ě) (z fr.) 1. označení růz. institucí správní, státní n. mezinárodní povahy 2. l…

konfucián

, -a, konfuciovec, -vce m. stoupenec učení Konfuciova; konfuciánský příd.: k-á morálka; podst. kon…

kongeniální

[-ny-] příd. (z lat.) (komu, čemu; s kým, čím) kniž. mající stejné vynikající vlastnosti jako někdo …

Koniáš

[-ny-], -e m. jezuita pověstný hledáním a ničením českých nekatolických knih (v době protireformace)…

koniášovat

[-ny-] ned. expr. počínat si jako Koniáš, ničit knihy n. jiné kulturní hodnoty (Jir. Mach.)

koniášovský

[-ny-], koniášský příd. jsoucí po způsobu, v duchu Koniášově: k-á perzekuce české knihy; k-á nenávis…

konsiliární

[-si- i -zi-], konziliární příd. (z lat.) poradní: k. činnost, agenda; k. lékař; k. vyšetřování

konsiliář

[-si- i -zi-], konziliář, -e m. (z lat. zákl.) med. lékař přizvaný ošetřujícím lékařem na poradu k n…

konsistorium

[-si- i -zi-], konzistorium, -ia s. círk. konzistoř; konsistoriální, konzistoriální příd.: k. archív…

kopiář

, -e (†kopiál, -u, Wint.) m. (z lat.) dějep. kniha obsahující kopie, opisy došlých, později i odesla…

kopnikiáda

, -y ž. aféra způsobená klamáním úřadů a spojená s jejich blamáží, nazv. podle někdejší skutečné pří…

kordiální

[-dy-] příd. (z lat.) poněk. zast. kniž. srdečný, upřímný: k. styk (Vrchl.); přísl. *kordiálně: k.…

krakovák

, krakoviak [-vja-], -u, -a m. (4. j. -k, -ka) polský lidový tanec a lidová píseň (z okolí Krakova):…

kraniální

[-ny-] příd. (z řec.) anat. směřující k lebce; lebeční: k. konec kosti; k. lalok plicní

Kristián

[-ty-], -a m. osobní jm. mužské

kristiánie

[-ty-ny-], -e ž. sport. lyžařský švih k změně směru jízdy n. k zastavení (nazv. podle Kristianie, dř…

kristiánka

[-ty-], -y ž. (2. mn. -nek) sport. kristiánie

krobián

, krobián- v. grobián, grobián-

kruciáta

(*kruciáda, Lier, Halas), -y ž. hist. křížová výprava (od lat. crux [krux] kříž): nezdar k-y proti h…

křesťanskosociální

příd. ke křesťanský sociál; k. strana (v někt. kapit. státech) buržoazně klerikální politická strana…

kuriál

, -a m. (1. mn. -ové) (z lat.) hist. člen kurie

kuriála

, -y ž. (z lat.) dějep. středověké kancelářské písmo; kuriální I příd.: k. písmo

kurie

[kú-], -e ž. (z lat.) hist. 1. papežský dvůr, papežská stolice: moc římské k. 2. (ve starověkém Římě…

kvardián

[-dy-] (dř. ps. též guardian), -a m. (z lat.) círk. představený někt. klášterů: páter k.; hodnost k-…

labiála

, -y ž. (z lat. zákl.) jaz. labiální hláska; retnice; labiální příd. jaz. retný: l. hlásky labiály

labiální

v. labiála

latifundium

[-ty-dy-], -ia s. (často mn. latifundie, -ií ž., řidč. latifundia, -ií s.) (z lat.) velký komplex po…

liána

, -y ž. (z fr.) popínavá rostlina, zvl. tropická: spleť lián v tropickém pralese; opice zavěšená na …

liánovitý

příd. podobný liáně: l. věnec břečťanu (Sez.); přísl. liánovitě: pnout se l.; podst. liánovitost

liánový

v. liána

licenciát

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) (v středověku a dosud v někt. zemích) střední stupeň akademické hodnosti…

ligurián

, -a m. círk. redemptorista (nazv. podle it. zakladatele Alfonse Maria Liguoriho): klášter l-ů; ligu…

*liliální

příd. liliově bílý, liliový: l. cudnost (Zey.); přísl. *liliálně: l. bíle planoucí slunce (Zey.)

litiasa

[-tyáza] (dř. ps. též lithiasa), litiáza, -y ž. (z řec. zákl.) med. chorobné tvoření kaménků v lidsk…

lumpenproletariát

[-pn-], -u m. (6. j. -u, -ě) (z něm.) polit. (v třídní, zvl. kapitalistické společnosti) vrstva dekl…

mafián

, -a m. (mafiánka, -y ž.) (z it.) člen mafie; mafiánský příd.: m. spolek; m-á porada

malthusián

[-tuzi-], malthuzián, -a, malthusiánec, malthuziánec, -nce m. stoupenec malthuzianismu; malthusiánsk…

marciální

(dř. ps. též martiální) příd. (z lat.) 1. kniž. statný, mohutný, impozantní: m. postava, krok; leskl…

mariánk-

v. majoránka

mariánskolázeňský

příd. k Mariánské Lázně (město v Čechách): m-é léčivé vody

mariánský

příd. náb. týkající se Panny Marie: m. svátek, obraz; m-á píseň; m. kult; m. dukát s obrazem Panny M…

mariáš

, -e m. (z fr.) 1. kart. karetní hra: hrát m.; slang. lízaný m. ve dvou; hlásit (kulový aj.) m. sesk…

mariášnický

příd. hovor. k mariášník: m-é trio (hráčů) (Neum.)

mariášník

, -a m. hovor. (6. mn. -cích) hráč mariáše

martiální

v. marciální

materiál

, -u m. (6. j. -u, -e) (z lat. zákl.) 1. látka, surovina (též jednoduchý výrobek), z níž se něco vyr…

materiálie

, -ií ž. pomn. (z lat. zákl.) poněk. zast. materiál: stanovit spotřebu m-í na určitou práci; sbírat …

materiální

(méně vhodně materielní, zast. materiálný, Hol., Šal.) příd. (z lat. zákl.) 1. týkající se hmotné st…

materiálno

, -a s. (z lat. zákl.) filos. hmotné jevy a procesy v protikladu k procesům myšlení (op. ideálno): i…

matrimonium

[-móny-], -ia s. (z lat.) kniž. a odb. manželství: kontrakt o m-u smlouva manželská; matrimoniální […

Maxmilián

, -a m. osobní jm. mužské

mediální

[-dy-] příd. 1. k médium II: jaz. m. tvary, význam slovesa vyjadřující, že děj zčásti zasahuje podmě…

medián

[-dy-], -a m. (mediánka, -y ž.) (z lat. zákl.) zast. ob. spiritista, duchař: podkrkonošští m-i; medi…

mediána

[-dy-], -y ž. (z lat. zákl.) bot. svislá rovina souměrnosti květu, listenu a stonku

mediánní

[-dy-] příd. (z lat.) anat. položený v střední rovině, čáře těla; středový: rovina m.; přísl. medi…

médium

I [-dy-], -ia s. (z lat.) 1. zprostředkující osoba při tzv. parapsychologických, spiritistických úka…

médium

II [-dy-], -ia s. (z lat.) jaz. (v někt. starých jazycích indoevropských) slovesný rod (genus) vyjad…

memoriál

, -u m. (6. j. -u, -e) (z lat.) 1. sportovní závod na paměť význačného závodníka n. sportovce: Rošic…

meridián

[-dy-], -u m. (6. j. -u) (z lat.) zeměp. zemský poledník; hvězd. nebeský poledník; mat. m. rotační p…

mesiánský

příd. kniž. vykupitelský, spasitelský: m. ráz žalmu vztahující se k Mesiáši; m-á víra; m-é poslání; …

mesiánství

, s. kniž. mesianismus: židovské m.; polské m.

Mesiáš

, -e m. (z hebr.) bibl. spasitel národa, předpověděný v Starém zákoně a Židy očekávaný; náb. křesťan…

mikrob

, -a, -u m. (j. 4. -b, -ba, 6. -u, 1. mn. -i, -y) (z řec. zákl.) biol. nejmenší, jen mikroskopem vid…

miliární

příd. (z lat. zákl.) med. m. rozsev rozsev tuberkulózy po celém těle v podobě drobných ložisek; m. t…

miniaturista

[-ny-], -y (1. mn. -é), řidč. miniátor, -a (1. mn. -ři) m. malíř miniatur: malby m-ů v biblích; stře…

ministeriál

[-ny-], -a m. (1. mn. -ové) (z lat.) hist. (ve franské a německé říši) původně nesvobodný služebník,…

ministeriální

příd. (z lat.) poněk. zast. kniž. ministerský: m. nařízení; m. úředník; m. politika (Hora); přísl.…

†ministerium

[-nysté-], -ia s. (z lat.) ministerstvo: m. vyučování; finanční m. (Olb.); předložit návrhy m-u; min…

mladodiluviální

[-dy-] příd. geol. pocházející ze svrchního diluvia: m. člověk

mobilární

, mobiliární příd. (z lat.) práv. movitý (op. imobilární): m. jmění; m. exekuce na movité věci

*mobiliář

, -e (†mobiliár, Krásn., †mobilár, Herrm., -u) m. (z lat.) nábytek, bytové zařízení, nejč. přenosné …

*mondiální

[-dy-] příd. (z fr.) kniž. světový: m. účin (dramatu) (Hilar)

mordiánský

[-dy-], mordijánský, mordiácký, mordijácký, mordiónský, mordyjánský, mordyjácký, mordyjónský, mordsk…

mydriasa

[-áza], mydriáza, -y ž. (z řec.) med. rozšíření duhovkové zornice (op. myóza); mydriatický [-ty-] př…

myriáda

, -y ž. (z řec.) kniž. deset tisíc; zprav. přen. nesčíslné množství: m-y hvězd, květů

nefrolitiasa

[-tyáza], nefrolitiáza, -y ž. (z řec. zákl.) med. výskyt kaménků v ledvině

neoficiální

příd. jiný než oficiální; neúřední: n. návštěva státníka; n. schůzka; n. projev nestrojený, prostý;

nesociální

příd. jsoucí v rozporu se zájmy společnosti, lidu; zaměřený proti lidu; protispolečenský, protilidov…

nestorián

, -a m. círk. vyznavač učení biskupa Nestoria o dvou přirozenostech Kristových, a to božské a lidské…

Netálie

, -e ž. zast. ob. Itálie: ležel ve Veroně v Netálii (Jir.); Netalián, -a m. (Netaliánka, -y ž.) zast…

†notariát

, -u m. (6. j. -u) notářství; †notariátní příd.: n. úřad

noviciát

, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) 1. círk. zkušební doba noviců; budova pro novice *2. vůbec začátečni…

novomalthusián

[-tuzi-], novomalthuzián, -a, novomalthusiánec, novomalthuziánec, -nce (*novomalthusista, -y, 1. mn.…

novocián

, -a m. (novociánka, -y ž.) nář. nováček (R. právo)

obsidián

[-dy-], -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) geol. vyvřelá hornina se skelným leskem; obsidiánový příd.:

oficiál

, -a m. (1. mn. -ové) (z lat.) (oficiálka v. t.) (dř.) manipulační úředník, podřízený kancelářský úř…

oficiálka

, -y ž. (2. mn. -lek) 1. k oficiál 2. ob. žena oficiála; oficiálová

oficiální

(méně vhodně oficielní, †oficiálný Šal., †oficielný Vach.) příd. (z lat.) mající úřední ráz, uznávan…

oficiálnost

, -i ž. oficialita 1. vlastnost toho, kdo (n. co) je oficiální: je nepřítelem vší o-i; ztrácíme se v…

oficiálský

v. oficiál

Oktavián

, -a m. (lat.) osobní jm. mužské

olympiáda

, -y ž. 1. (ve starověkém Řecku) čtyřleté období mezi dvojími olympijskými hrami: řecké datování pod…

opiát

, -u m. (6. j. -u) (z lat. driv. řec.) lékár. lék obsahující opium n. jeho alkaloidy, užívaný jako u…

ordinariát

[-dy-], -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) círk. duchovní úřad s pravomocí diecézního biskupa; ordinariát…

ovarium

[-vá-], -ia s. (z lat.) biol. vaječník; ovariální [-va-] příd. vaječníkový: o. hormon samičí pohlavn…

parciální

(méně vhodně parcielní) příd. (z lat.) kniž. částečný, dílčí: p. politika; p. plán; fyz. p. tlak ply…

parochie

, -e ž. (z lat. driv. řec.) círk. (v katolické a pravoslavné církvi) farnost; parochiální příd. farn…

participium

[-ty-], -ia s. (mn. 2. -ií, 3. -iím) (z lat.) jaz. přechodník a příčestí; participiální příd.: p. va…

pasiáns

(dř. ps. patience) neskl. n. -e ž. (z fr.) 1. hra v karty pro jednu osobu: hrát p.; celé odpoledne s…

patriciát

, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) hist. (v středověku) nejbohatší skupina městského obyvatelstva; zámo…

patrimonium

[-móny-], -ia s. (z lat.) kniž. a odb. dědičný, rodinný majetek; panství: p. panovnického rodu; hist…

pavián

, -a m. (z něm. driv. hol.) 1. velká africká opice s protáhlými čelistmi: šeredný jako p.; řve jako …

paviání

příd. řidč. paviánům vlastní: p. řev

pedestrián

, -a m. (z lat.) zast. sport. kdo pěstuje chůzi jako sport, chodec; pedestriánský příd.

pekuniární

[-ny-] příd. (z lat.) kniž. peněžní 1, finanční: p. oběti (Svět.)

*pendrekiáda

, -y ž. hanl. (dř.) policejní akce, při kt. byli demonstranti rozháněni obušky (pendreky): p. proti …

penitenciář

[-ny-], -e m. (z lat.) círk. zpovědník

persián

[-zi-], perzián, -u m. (6. j. -u) 1. kožišina z mladých jehňat karakulské ovce (nazv. podle Persie):…

persiánka

[-zi-], perziánka, -y ž. (2. mn. -nek) zast. ob. čepice z perziánu (Jir.)

petechie

, -e ž. (z it.) med. tečkovité výrony krevní; petechiální příd.: p. krvácení

piliár

v. biliár

plagiát

, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat. zákl.) nepřípustné, nedovolené napodobení uměleckého n. vědeckého díl…

plagiátor

, -a m. (plagiátorka, -y ž.) kdo se dopustil plagiátu: nestoudný p.; literární, vědecký p.; plagiáto…

pluviál

, -u m. (6. j. -u, -e) (z lat.) círk. bohoslužebné roucho katolických duchovních v podobě pláštěnky;…

polokolonie

[-óny-], -e ž. země podobná kolonii svou závislostí na kapitalistickém státu: revoluční boj v koloni…

polooficiální

příd. publ. p. deník poloúřední; p. zpráva; přísl. polooficiálně: p. projevený názor

poloproletariát

, -u m. polit., publ. společenská vrstva blízká proletariátu: zemědělský p.; poloproletář, -e m. pol…

postglaciál

, -u m. (6. j. -u) geol. doba poledová; postglaciální příd.: p. období poledové

potenciál

, -u m. (6. j. -u, řidč. -e) (z lat.) 1. souhrn možností, schopností; celková schopnost něco udělat,…

potenciální

(řidč. potencionální Václ., Gottw., *potenciálný Ath.) příd. (z lat.) 1. možný, eventuální, uskutečn…

potenciálový

v. potenciál

prejudice

[-dy-], -e ž., řidč. prejudic, -e m. (†prejudicium, -ia s. Ath.) (z lat. zákl.) kniž., odb. rozhodnu…

prepucium

, -cia s. (z lat.) anat. předkožka; prepuciální příd.: p. vak

presbyterián

, -a m. (z řec.) člen evangelické presbyterní církve; presbyteriánský příd.: p-á církev; p-ští kněží…

presbyterium

[-té-], -ia s., presbytář, řidč. presbyteř, presbytéř, -e m. (z lat. driv. řec. zákl.) círk., archit…

presidiálka

[-zidy-], -y ž. slang. presidiální schůze

presidium

[-zídy-], -dia s. (*presidiál, -u m., 6. j. -u, Herrm.) (z lat.) 1. ústředí vyššího úřadu, užší výko…

pretorián

, -a m. (z lat.) 1. hist. (ve starověkém Římě) člen císařské osobní stráže: kohorta p-ů 2. hanl. odd…

primaciální

v. primas

primariát

, -u m. (6. j. -u, -ě) postavení, místo primáře; primářství

primas

, -a m. (1. mn. -ové) (z lat.) 1. círk. arcibiskup, kt. má v urč. území přednost před ostatními arci…

primordium

[-dy-], -ia s. (z lat.) biol. útvar, z kt. se formuje jistý orgán: p. sluchového ústrojí; p. květu;

principiální

(méně vhodně principiel-) (*principiálný Šal.) příd. kniž. týkající se principu; zásadní: p. stanovi…

proletariát

, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) 1. (v kapit.) vykořisťovaná společenská třída, kt. je nucena prodáva…

protikolonialistický

[-ny-ty-], protikoloniální příd. bojující proti kolonialismu: p-á, politika; p-í hnutí

protisociální

příd. antisociální, protispolečenský: p. politika; přísl. protisociálně; podst. protisociálnost,…

provinciál

, -a m. (1. mn. -ové) 1. círk. představený klášterů jedné řádové provincie: p. minoritů 2. poněk. za…

provinciální

, provinční, řidč. provincionální (†provinciálný Tomek, *provincielní Ath.) příd. (z lat.) 1. krajin…

provincie

(†province Havl., Ner.), -e ž. (z lat.) 1. hist. země připojená k něj. říši (zejm. římské) a jsoucí …

psoriasis

[-ázis] neskl., psoriasa [-áza], psoriáza, -y ž. (z řec.) med. lupenka 3; psoriatický [-ty-] příd.:

rabiák

(6. mn. -cích), rabiát, -a m. (z lat.) hanl. hrubec, neurvalec, surovec: mohl by ti ten r. ublížit; …

radiála

[-dy-], -y ž. (z lat.) stav. komunikace směřující radiálně od středu města k jeho obvodu

radiálka

[-dy-], -y ž. (2. mn. -lek) (z lat. zákl.) 1. stav. radiální cihla: šamotové r-y 2. tech. slang. rad…

radiální

[-dy-] (*radiálný) příd. (z lat.) kniž. a odb. jdoucí ve směru poloměru (rádia), týkající se ho, pap…

radián

[-dy-], radiant, -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. geom., fyz. jednotka obloukové míry pro úhly, zn. rad

radiární

[-dy-] příd. (z lat.) biol. paprskovitý: r. uspořádání buněčných struktur; r. rýhování; přísl. rad…

radiátor

[-dy-], -u m. (z lat. zákl.) tech. otopné těleso (zprav. článkové): r-y ústředního topení; plynový r…

relikviář

(řidč. relikvář Vrchl. aj.), -e m. círk. schránka na relikvie (ve význ. 1): stříbrný r.; přen. uloži…

*residiální

[-zidy-], *rezidiální příd. sídelní: r. kaplan (Jir.) při panském sídle, zámecký

responsorium

[-zó-], -ia s. (*responsoř [-zoř] Wint. aj., *response [-ze] Slád., -e ž.) (z lat.) círk. hud. stříd…

retikuloendotel

[-ty-lo-en-], -u m. (6. j. -u) (z lat. + řec. zákl.) biol. retikuloendotelový systém; -endotelový, -…

rickettsie

[riket-], -e ž. biol. druh mikrobů (nazv. podle amer. badatele Rickettse), kt. jsou na rozhraní mezi…

rotarián

, -a m. člen organizace zednářského charakteru nazv. Rotaryklub (zvl. ve Velké Británii a v USA)

†rufián

, -a m. (†rufiánka, -y ž., Kapl.) (z it.) svůdce; ničemník 1, lotr 1 (Jir.); †rufiánský příd.; pří…

safián

, -u m. (6. j. -u) kozí n. ovčí kůže jemně vydělaná (nazv. podle marockého města Sáfi): střevíce ze …

safiánky

, -nek ž. mn. safiánové střevíce: s. s labutěnkou

safiánský

v. safient

sakristián

[-ty-], sakristán, -a m. (sakristiánka, sakristánka, -y ž.) círk. laik, při někt. chrámech i kněz, m…

salesián

[-zi-], -a m. (salesiánka, -y ž.) círk. člen řeholní kongregace zabývající se hlavně výchovou mládež…

salvatorián

, -a m. círk. člen salvátorského řádu

satyriasis

[-áz-] neskl., satyriasa, satyriáza, -y ž. (z řec.) med. chorobně zvýšený pohlavní pud u mužů

sedrie

, -e ž. (z lat.) hist. práv. název pro sborové soudy první instance v bývalých Uhrách; sedriální pří…

sekretariát

, -u m. (6. j. -ě, -u) (z lat. zákl.) výkonný organizační útvar něj. instituce; sídlo, úřadovna toho…

sekvenciář

, sekvencionář, -e m. círk., hud. kniha obsahující sekvence

seriál

, -u m. (6. j. -u, -e) (z lat.) co se vydává, zveřejňuje na pokračování a tvoří celek: obrázkový s.;…

seriální

(méně vhodně seriel-) příd. hud. s. hudba používající předem stanovených sérií (řad) tónů, rytmů a d…

siciliána

, -y ž. (z it.) 1. liter. stance s rýmovým schématem ab ab ab ab 2. hud. sicilský tanec a píseň poma…

sociál

, -a m. (1. mn. -ové, *-i) poněk. zast. ob. socialista; čast. příslušník sociálně reformní n. reform…

sociál-

první část složených slov spojující část druhou s významem slov sociální, socialistický jako s její …

sociáldemokrat

, -a m. (1. mn. -é, -i) řidč. poněk. zast. příslušník sociální demokracie; sociální demokrat; sociál…

sociálfašismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. publ., polit. hanl. nerevoluční, reformistický, pravicový socialismus

sociálimperialismus

[-ál-im-iz-] (dř. též -ism), -mu m. publ., polit. hanl. (pův. za 1. svět. války) směr, politika refo…

sociálpatriotismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. publ., polit. hanl. sociálšovinismus; sociálpatriot, -a m. (1. mn. -i…

sociálreformismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. publ., polit. sociální reformismus, reformistický socialismus; sociáld…

sociálšovinismus

[-nyz-] (dř. též -ism), -mu m. publ., polit. hanl. (pův. za 1. svět. války) směr, politika reformist…

*socialistožrout

(Fuč., Zápot.), *sociáložrout (Vach.), -a m. hanl. nenávistný odpůrce, nepřítel socialistů

sociálka

, -y ž. slang. 1. sociální oddělení závodu, nemocnice ap.; někdejší sociální oddělení policie: stati…

sociální

(*sociálný Šal. aj.) příd. (z lat.) 1. týkající se (lidské) společnosti, vztahů mezi lidmi ve společ…

sociáložrout

v. socialistožrout

sociánista

v. socialista

socinián

[-ny-], -a m. stoupenec socinianismu; sociniánský příd.

spácium

(dř. ps. též spatium [spáci-]), -ia s. (z lat.) kniž. prostor, mezera; zprav. přen. časové údobí, ča…

spartakiáda

, -y ž. (z rus.) (pův.) hromadné tělocvičné a sportovní vystoupení revolučních dělnických tělovýchov…

spartakiádník

, -a m. (6. mn. -cích) (spartakiádnice, -e ž.) hovor. kdo cvičí na spartakiádě

speciálka

, -y ž. (2. mn. -lek) 1. hovor. speciální mapa (zeměp.) 2. výtv. slang. speciální oddělení na akadem…

speciální

, kniž. speciálný (Šal. aj.) (méně vhodně specielní) příd. (z lat.) mající zvláštní, osobitý charakt…

speciálník

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) (z lat. zákl.) círk. druh kancionálu určený pro zvl. bohoslužby, ze…

spoluiniciátor

[-u-iny-], -a m. řidč. jeden z iniciátorů téže věci v poměru k ostatním: s. manifestu (Štoll)

stadiální

v. stadium

stadium

[-ády-], -ia s. (z lat. driv. řec.) vývojové období, vývojový stupeň; fáze, etapa 1: prvotní, nižší,…

steradián

[-dy-], -u m. (6. j. -u) (z řec. + lat. zákl.) geom., fyz. jednotka prostorového úhlu (zn. sr)

*stipendiát

[sty-dy-], -a m. stipendista (Wint.)

subsidiární

[-psidy-] (*subsidiárný) příd. řidč. kniž. pomocný 1, náhradní, podpůrný 2: báseň by byla jen s. pra…

substanciální

(*substancielní Šal.) příd. kniž. k substance 1; podstatný 1: jednota lidstva není s. (Kmen); styl n…

superficiální

příd. biol. s. rýhování vajíček povrchové

sympodium

[-ódy-], -ia s. (z lat. driv. řec. zákl.) bot. sounoží; sympodiální [-ody-] příd.: s. stonek

synovie

, -e ž. (z lat.) anat. maz kloubní; synoviální příd.: anat. s. blána tvořící stěnu pouzdra kloubního…

Šebestián

[-ty-], -a m. osobní jm. mužské

šlendrián

, -u m. (6. j. -u) (z něm.) hovor. nedbalost, ledabylost, nepořádek 1, šlendriánství: starý, zakořen…

Talián

, -a m. (Taliánka, -y ž.) zast. a ob. expr. Ital (Italka): proč se císař pán o ty T-y tak dere (Něm.…

taliánština

, -y ž. zast. a ob. expr. italština: neslyšel její t-u (Čap.-Ch.)

tangenciální

(dř. ps. též -tiál-) (*tangenciálný Ath.) příd. (z lat.) odb. jsoucí ve směru tečny (tangenty) n. te…

terciák

v. terciář

tercián

, -a m. (terciánka, -y ž.) (z lat.) 1. (dř.) žák tercie (ve význ. 1): t. gymnasia, reálky *2. terciá…

terciána

, -y ž. med. (při malárii) třetidenní zimnice

terciární

příd. (z lat. zákl.) jsoucí třetí v něj. pořadí, vztahující se k číslu tři: chem. t. alkohol v kt. j…

terciář

, -e (*terciák, -a, 6. mn. -cích, Ner.) m. (terciářka, -y ž.) (z lat.) círk. člen tzv. třetího řádu …

tereziánský

příd. souvisící s panováním císařovny Marie Terezie: t-á doba; t-é reformy; t. tolar

teritorium

[-tó-], -ia s. (z lat.) 1. území, oblast 1: t. státu; autonomní t.; práv. území tvořící správní jedn…

tiá-

v. též tea-, tyá-

tiára

[ty-], -y ž. (z lat. driv. řec.) 1. slavnostní papežská pokrývka hlavy, mající podobu trojité koruny…

tizianovský

[tyciá-], řidč. tizianový, tizianský příd. mající barvu typickou pro Tizianovy obrazy, hnědý do červ…

Tobiáš

, -e m. osobní jm. mužské

triáda

, řidč. trias, -ády ž. (z řec.) kniž. trojice: (Nejedlého) monografická t-a Smetana-Masaryk-Lenin (R…

triál

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) jaz. trojné číslo

triviálka

, -y ž. (2. mn. -lek) zast. hovor. triviální škola: t-y o dvou nebo o třech třídách (Bass)

-triviálněti

jen s předp.: z-

triviální

I (*triviálný Ath.) příd. (z lat.) obyčejný 2, všední, banální, vulgární: t. výraz; t. melodie; t. o…

triviální

II v. trivium

triviálnost

, -i ž. 1. vlastnost něčeho triviálního I, triviální ráz něčeho: t. melodie, výrazu; křiklavá t. ope…

trivium

[trí-], -ia s. (z lat.) 1. hist. tři základní vědy (gramatika, rétorika, dialektika) tvořící základ …

trypanosomiasa

[-zomiáza], trypanozomiáza, -y ž. med. nakažlivé horečnaté onemocnění vyvolané trypanozomou: t. afri…

tymián

v. dymián

unciála

, řidč. unciálka (2. mn. -lek), -y ž. (z lat.) druh latinského písma v dvouřádkové osnově s převahou…

universiáda

[-zi-], -y ž. (z lat. zákl.) vrcholná mezinárodní sportovní soutěž vysokoškoláků: zimní, letní u.; I…

urbariální

, urbariálný, urbární v. urbář

urbariát

, -u m. (6. j. -u, -ě) hist. práv. urbariální majetek; urbariátní příd.: u. lesy

urbář

, -e m. (z něm.) hist. práv. 1. (též †urbár, -u) (za feud.) kniha, do níž vrchnosti zapisovaly své d…

Uriáš

, -e m. (podle bibl. podání) voják krále Davida, kterého pán vydal na smrt, aby se zmocnil jeho ženy…

urolitiasa

[-tyáza], urolitiáza, -y ž. med. výskyt močových kamenů

valeriána

, -y ž. (z lat.) řidč. kozlík lékařský (bot.); lékár. oddenek kozlíku lékařského; baldrián; valerián…

variátor

, -u m. (z lat.) 1. elektr. součást, jíž se udržuje konstantní proud při kolísavém napětí 2. tech. ú…

vegetarián

, -a m. (vegetariánka, -y ž.) (z lat. zákl.) člověk, kt. se živí potravou převážně rostlinného původ…

†veneciánský

příd. (z it.) benátský: stříbrný v. řetízek (Něm.)

vesuvián

[-zu-], -u m. (6. j. -u) miner. složitý křemičitan hlinitý (nazv. podle Vesuvu); idokras

vikariát

, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) 1. hist. úřad, funkce vikáře: udělit, odejmout v. 2. círk. církevní …

viktoriánský

příd. k Viktorie (jm. angl. královny v 19. stol.): v-á doba

voltairián

[-té-], -a m. (voltairiánka, -y ž.) stoupenec voltairianismu; voltairovec; voltairiánský příd.: v-é …

wagnerián

[vá-], -a m. stoupenec wagnerianismu; wagnerovec: přesvědčený w. (Z. Nej.); wagneriánský příd.: w-á …

wertheriáda

[-te-], -y ž. řidč. literární dílo připomínající Goethovo dílo Utrpení mladého Werthera, podávající …

zákristián

[-ty-] (Třeb.), zákristán (Heyd.), zakristián (Herold), zákristan (Švanda), -a m. zast. ob. sakristi…

zesociálniti

dok. (3. mn. -í) řidč. (co) zesocializovat: (industrializaci) z. (Šal.)

zoficiálněti

[s-o- i zo-] dok. (3. mn. -ějí) řidč. stát se oficiálním: zoficiálnění teorie; mezinárodní styky dip…

*zoficiálniti

[s-o- i zo-] dok. (3. mn. -í) (co) učinit oficiálním: individuálnost pohledu se nedá z. (Lit. nov.)

*zoficiálňovati

[s-o- i zo-] ned. 1. k zoficiálniti: nezoficiálňovali by (spisovatelé) kulturu (Pražák) 2. k zoficiá…

zprovinciálněti

dok. (3. mn. -ějí) řidč. kniž. stát se provinciálním: Vídeň kulturně zprovinciálněla (Kultura)

*zrabiátnět

(3. mn. -ějí), *zrabiátnit se (3. mn. -í) dok. expr. stát se rabiátským (Mach.)

ztriviálněti

dok. (3. mn. -ějí) řidč. stát se triviálním I: námět básně ztriviálněl zevšedněl

zwinglián

[cvi-], -a m. stoupenec švýcarského reformátora Ulrycha Zwingliho; zwingliánský příd.

ženiální

[-ny-] příd. zast. hovor. geniální 1: ž. hlavička (Krásn.); přísl. ženiálně (Šlej., Rub.); podst…

žoviální

(dř. ps. též joviální) příd. (z fr.) projevující ve styku s lidmi blahosklonnou přívětivost, bodrou …