interval, -u m. (6. -u, -e) (z lat.) úsek časový, řidč. místní; přestávka, mezera: časový i.; dlouhý, krátký i. období, mezidobí; v pravidelných pětiminutových i-ech; jít za sebou ve stejných i-ech; hvězd. světový i. období jednoho n. několika po sobě jdoucích dnů, důležitých z hlediska sledování mimořádných přírodních jevů; speciální světový i.; mat. souhrn čísel ležících mezi dvěma danými čísly; hud. výškový rozdíl dvou tónů; intervalový příd.: i. rozdíl; sport. i. trénink při němž se pravidelně střídá větší a menší fyzické zatížení