lathyrismus [-iz-], -mu m. (z lat. zákl.) zvěr. otrava hrachorem