míti ned. (1. j. mám, rozk. měj, min. měl, trp. †jmín, podst. jmění v. t., zast. ob. mání, přech. přít. maje) 1. (co) držet jako svůj majetek, být majitelem něčeho; (koho, co) držet ve své moci: m. peníze, knihy, auto; má oči po matce; má jen holé ruce žádný majetek; – už mají celé město dobyli ho; už ho (zloděje) mají chytili ho; už to mám našel jsem to, vypátral jsem to; m. na to (tj. mít peníze na to); m. z ostudy kabát být otrlý, zvyklý ostudě 2. (co, koho) držet při sobě n. ve své blízkosti: m. klobouk na hlavě; měla na sobě matčinu blůzu; m. slzy v očích; neměl od rána (nic) v ústech nic nejedl; ob. to aby člověk pořád měl ruku v kapse vydával peníze; m. něco na srdci chtít se s něčím svěřit; už jsem to měl na jazyku chystal jsem se to říci; m. něco v malíku, v malíčku dokonale to znát; m. někoho na očích blízko, pozorovat ho; m. (pláč, slzy) na krajíčku být blízek pláči; m. duši na jazyku umírat; m. na kahánku být blízek smrti, nář. být blízek pláči (Rais); m. něco za lubem zamýšlet, chystat; m. dlouhé prsty být vlivný n. krást; má (nemá) všech pět pohromadě je chytrý, rozumný (nerozumný, nenormální); má ho na své straně je mu nakloněn; m. za ušima (expr.) být vychytralý; m. někoho v žaludku (expr.) nenávidět ho; má to v krvi je mu to vrozené, běžné; m. oči všude všechno vidět, všeho si všímat; m. vítězství v kapse být si jím jist; m. někoho v hrsti, v rukou, v moci ovládat ho; m. něco v hrsti, v rukou mít to jisté; úč. m. k dobru 3. (co; co odkud, z čeho) dostávat, získávat, nabývat: má (plat) devět set měsíčně; m. k platu stravu a byt; to nemá ze své hlavy; mohl z toho m. smrt; co z toho máš? jaký užitek ti z toho plyne; nemá z toho ještě rozum 4. (koho, co; koho co zač) být v něj. vztahu, např. příbuzenském n. společenském, místním, časovém aj. k někomu, něčemu: má jediného syna; m. někoho za muže, za ženu; m. nevěstu; mám v něm přítele; m. někoho na bytě; m. daleko někam; m. cestu před sebou; m. po práci; m. po penězích pozbýt jich; strom má na květ; m. zkoušku za sebou; m. vojnu za sebou být po vykonání základní vojenské služby; všechno má svůj konec jednou skončí; to nemá konce trvá příliš dlouho; každá hůl má dva konce všechno lze brát ze dvou stran; ob. m. někoho, něco na krku na starosti; m. něco z krku vyřídit něco, zbavit se něčeho, zvl. nepříjemného, tíživého; m. svrchu na někoho být zlobně zaujat proti někomu; m. někoho pod sebou být jeho představeným 5. ob. (s kým) stýkat se zprav. přátelsky, být v přátelských stycích: nic s někým nemít nestýkat se; co s ním máš?, co spolu máte? čeho se týká váš vzájemný styk, vaše jednání ap.; s kým mám čest (mluvit) (ob. tu čest)?, kniž. s kým mám co činit? s kým mluvím, kdo jste; něco s ním měla byla s ním v důvěrném styku 6. (koho, co zač) pokládat, považovat: m. někoho za přítele; m. někomu něco za zlé; m. ve zlé někomu; (řidč.): m. za to, že... domnívat se; m. za blázna, přen. dělat si žerty; zast. kniž. být jmín za někoho (Hol.) pokládán; m. něco za bernou minci věřit něčemu, pokládat to za pravdu 7. (co) slouží k vyjádření pocitů, stavů, vlastností, zjištění: m. hlad, žízeň; m. horečku, bolest, trápení; m. čas, kdy; m. práci; m. práce nad hlavu; m. rád někoho, něco; měj mě rád, expr. nech (mě) být; m. radost, zármutek, strach, zlost; m. strach (ob. m. vítr) z něčeho obávat se něčeho; m. zájem, snahu, naději; m. pravdu; m. smůlu; m. smysl, pochopení pro něco; m. vliv; m. trpělivost; nemá stání; m. naspěch; m. něčeho až po krk; už toho mám dost (hovor.); co máte proti mně?; co na ní má? vidí; m. na starosti někoho, něco starat se o někoho, něco; m. na mysli, na paměti; m. v nenávisti, v lásce, v úctě ap.; m. v úmyslu; město má ráz starobylý; má srdce k lidem je dobrý, laskavý; m. srdce na dlani, na jazyku být upřímný; mít srdce až v kalhotách bát se; má svou hlavu je neústupný; m. dobrý (zdravý) kořínek být pevného zdraví; m. těžký jazyk, m. pod kloboukem být opilý 8. (koho k čemu) nabádat, pobádat, vybízet, podněcovat, nutit: m. někoho k práci; m. dítě k učení; měl ho k tomu, aby přišel 9. ve spoj. s inf. a se zájm. koho, co ap. n. se zájm. příslovci vyjadřuje, že je něčeho dostatečné množství, uspokojivá míra ap.: m. (dost) co jíst, co pít, co dělat; m. co říci; neměl tam koho poslat; mám s kým jít; neměla proč plakat; m. kam jet; to nemá s tím co dělat (ob.) to s tím nijak nesouvisí 10. jako modální sloveso vyjadřuje s inf. růz. poměr mluvčího k slovesnému ději, např. a) jeho nezbytnost n. žádoucnost: máme chodit včas; mám tam jít?; co mám koupit?; měl jsi tu být; to jste měli vidět; on mi nemá co poroučet; b) jeho pravděpodobnost n. blízkost uskutečnění: odcházím, když mají přijít; má být přijat jako účetní; c) jeho podmíněnost n. možnost: měl jsi tu být včas, byl bys to viděl; kdyby se ti to nemělo líbit, vrať to snad nelíbilo; d) ob. (podle něm.) nejistotu o jeho pravdivosti (jako uvedení cizího mínění): ten film má být hezký lépe je prý; co že se mělo stát? co se asi stalo 11. ob. vyjadřuje prostou existenci se zřetelem k zájmu podmětu: dnes máme středu je středa; to máme celkem dvacet lidí je; to máme dnes hezky je; to máte tak je; to máš z toho; tu máš (při podávaní něčeho) zde je (jsou); tu máš peníze; tu máte na to ruku je ruka stvrzující to; co pořád máš? ob. expr. (při překvapení n. rozmrzení) co je, co se děje, co chceš; a tu máš n. a tu máš, čerte, kropáč hleďme; ob. v ust. spoj. to máš fuk je jedno, lhostejné, nezáleží na tom 12. ve spoj. s příč. trp. sloves dokonavých a s příd. jm. vyjadřujícími stav slouží k vyjádření přítomného, minulého n. budoucího výsledku předcházející činnosti (perfekta): máme (měli jsme, budeme mít) zaseto; zítra budu mít kabát ušitý; m. uvařeno, vyslouženo; má vyhráno; už to má odbyto zemřel; m. na někoho spadeno nenávidět někoho, být proti někomu zaujat; m. pro strach uděláno nebát se; nemá na růžích ustláno nežije se mu lehce 13. v růz. ust. spoj. m. dost na něčem spokojit se tím; m. slovo být na řadě se svým projevem; pronášet projev; m. hlavní slovo v něčem rozhodovat; m. dobré slovo pro někoho být k někomu laskav; ob. m. prsty v něčem být do něčeho zapleten; m. něco černé na bílém vědět určitě; co tě nemá mýlíš se; už to mám! vím; m. na něco zuby chystat se na něco; mám to na jazyku dobře to znám, ale nemohu si vzpomenout; zast. ob. takové zboží není k mání nelze je dostat, koupit; míti se ned. 1. být, žít v něj. poměrech; být v něj. stavu: m. se dobře, špatně; jak se máš?; m. se jako v bavlnce být obklopen péčí a pohodlím, být hýčkán; m. se jako nahý v trní špatně; m. se jako prase v žitě (zhrub.) velmi dobře; věci se mají tak a tak situace je taková; ti se mají! (expr.) dobře si žijí; kdybych přišel pozdě, to bych se měl! (iron.) vedlo by se mi špatně; m. se na pozoru být opatrný, dávat si pozor; mat., log. a má se ku b je ve vztahu (též při vyjadřování poměrnosti) 2. (k čemu) chystat se, hotovit se: m. se k odchodu; m. se k práci; k ničemu se nemá; m. se k světu, k životu být čilý; zast. mělo se k vojně (Jir.) schylovalo se 3. (ke komu, čemu; *kolem koho) chovat se pozorně, přátelsky; hledět si někoho získat: m. se k matce; pořád se jen kolem otce měla (Herb.); má se k ní jeden hoch ○ předp. v. -měti; nás. mívati, mívati se, mívávati, mívávati se