mezi předl. I. se 4. p. (na ot. kam) a se 7. p. (na ot. kde, kudy) 1. vyjadřuje směřování do polohy n. polohu (též probíhání děje) v prostoru vymezeném ze dvou stran n. dokola n. již nějak (neúplně) obsazeném; vyjadřuje směřování do něj. prostředí, pobyt v něj. prostředí: postavit se m. dveře; stát m. dveřmi; vepsat m. řádky; číst m. řádkami, zprav. přen. doplňovat si, co nebylo výslovně řečeno; udeřit m. oči; rýha m. očima; cestička m. poli; rozhraní m. pozemky; přen. rozhraní m. epochami; děti si sedly m. otce a matku; stavěla se m. otce a syna, přen. byla příčinou jejich neshod; proklouznout m. rukama; procedit (několik slov) m. zuby vyslovit s ústy téměř zavřenými (zprav. neochotně n. zlostně); vrátit se domů m. své čtyři stěny; vesnička m. lesy; vysadit břízy m. buky; chrpy rostoucí m. obilím; pobíhat m. stromy; – vmísit se m. diváky; žít m. venkovskými lidmi; ob. chodit m. lidi do společnosti, do zábav ap.; být m. dvěma ohni vystaven dvojímu protichůdnému nátlaku ap., mít nesnáze, těžké postavení, ať se rozhodne tak či onak; expr. tanec m. vejci opatrnické jednání v něj. složité situaci 2. vyjadřuje přidávání k jiným věcem, uložení u jiných věcí, zařadění do něj. skupiny, přiřadění k něj. společenství, současný výskyt v něj. společenství: uložit obrázek m. staré fotografie; hledat, najít něco m. svými věcmi; m. jiným (řekl ap.) vedle, kromě jiného; železo patří m. kovy; řadit někoho m. nejlepší pracovníky; dát se m. partyzány; nepatří m. nás; m. vědci uznávaný odborník; byl vždy m. nejlepšími žáky jedním z nejlepších žáků 3. (čast. se 7. p.) vyjadřuje přibližné určení (zprav. časové) v rozpětí naznačeném krajními údaji: zájezd padne na dobu m. 1. a 15. dubnem; stalo se to m. vánocemi a Novým rokem; přijít m. dnem, týdnem během dne, týdne; m. jídlem během jídla, za jídla; m. řečí; věk m. dvacítkou a třicítkou; cena m. pěti až osmi korunami II. se 4. p. vyjadřuje rozdělení ve prospěch dvou n. více účastníků: rozdělit majetek m. syny; rozdat ovoce m. děti III. se 7. p. vyjadřuje uvedení dvou n. několika předmětů (n. osob) do něj. vzájemného poměru: vzdálenost m. dvěma body; letecké spojení m. Prahou a Bratislavou; zmítat se m. dvěma krajnostmi; rozhodnout se m. několika možnostmi; přátelství m. národy; soulad, neshody m. rodiči a dětmi; poměr m. cenou a jakostí; rozdíl m. prací tělesnou a duševní; rozlišovat m. dobrem a zlem; radili se, hovořili m. sebou navzájem; být m. životem a smrtí velmi těžce nemocen; ob. to zůstane m. námi nikomu jinému to neprozradíme; radit se, povídat si, svěřovat si něco m. čtyřma očima důvěrně, bez svědků; m. námi (žert. m. námi děvčaty) důvěrně