náklad, -u m. (6. j. -u) 1. řidč. nakládání, naložení: obstarat n. brambor na vůz; přen. zast. nemalým n-em hlasu (Kos.) vynaložením 2. naložené věci; břemeno: vůz měl těžký n.; n. se protížil; vlak vezl tisícitunový n. 3. expr. řidč. množství něčeho, co někdo musí udělat, snést: ve škole nám dali pořádný n. na zítřek mnoho úloh; dostal od otce řemenem n. bití 4. (často mn. náklady) peněžité výdaje; útraty, výlohy, investice: n. na studie; vydat knihu vlastním n-em, na svůj n.; životní n-y; stavební n-y; snížení n-ů; podn. hosp. pořizovací, výrobní, provozní n-y; ekon. jednicový n.; práv. nutný a užitečný n.; n-y soudního řízení; náhrada n-ů 5. počet vydaných výtisků něj. tiskoviny: celý n. knihy byl rozebrán; n. časopisu vzrůstal, klesal