sociální (*sociálný Šal. aj.) příd. (z lat.) 1. týkající se (lidské) společnosti, vztahů mezi lidmi ve společnosti; společenský: s. řád; s. poměry; s. jev; s. pokrok; s. krize; – různé s. vrstvy; s. protiklady v třídní společnosti; s. struktura státu; s. tvář města (Fuč.); s. původ z hlediska zařazení do společenské vrstvy; s. psychologie zabývající se sociální podmíněností psychologie jednotlivce a společenských celků; med. s. choroby kt. značně ohrožují společnost; jaz. s. nářečí starší souborný název pro profesionální nářečí, slangy a argot; liter. s. román, drama líčící společenské prostředí, zprav. z hlediska konfliktů růz. společenských tříd 2. týkající se úsilí o zlepšení, reformu n. změnu společenských poměrů: s. hnutí; s. převrat, revoluce; s. otázka; liter. s. poezie vyjadřující reakci na společenské poměry; s. balada; polit. s. demokracie politická strana mezinárodního dělnického hnutí, pův. revoluční, později hlavní nositelka revizionismu a oportunismu v dělnickém hnutí 3. týkající se jednotlivce ve vztahu k společnosti, jeho hmotného zabezpečení a péče o ně: mít dobré, špatné s. postavení společenské; s. případ zasluhující zvláštních ohledů pro ztížené životní podmínky ap.; odb. s. zabezpečení soubor předpisů o hmotném zajištění starých a invalidních lidí; s. péče (dř.) souhrn opatření a zařízení pro osoby potřebující společenskou (státní, veřejnou) pomoc; s. pracovnice národního výboru, závodu, nemocnice ap.; s. referent závodního výboru; veř. spr. s. pojištění hmotné zabezpečení pracujících v době nemoci, stáří ap. na základě pojištění; stav. s. zařízení (v továrnách, závodech, školách) umývárny, klozety, šatny ap.; zpodst. *sociálno, -a s.: zájem o s. člověka (Kultura) poměr ke společnosti, začlenění do společnosti; přísl. sociálně: s. spravedlivý řád; význam s. výchovný; – s. reformní hnutí; s. revoluční program; s. demokratická strana; – s. slabý, silný jedinec; s. zabezpečit, zajistit někoho; s. zdravotní péče; škol. s. právní škola střední odb. škola vychovávající sociální pracovnice; podst. sociálnost, -i ž. řidč.: s. umění sociální, společenský ráz; – cesta (spisovatele) od s-i k socialismu (Lit. nov.) od zájmu o společnost, o společenské poměry; – (daňové opatření) vyznačuje se vysokou s-í (Práce) zřetelem k sociálnímu postavení občanů