Upozornění: je zobrazeno pouze prvních 500 z 774 nalezených heslových statí.

absentismus

[-psentyz-], -mu m. (z lat. zákl.) časté bezdůvodné zameškávání práce: snížit procento a-u

absolutisace

[-tyza-], absolutizace, -e ž. kniž. absolutizování: a. estetické funkce (poezie)

absolutismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) státní zřízení, forma vlády s neomezenou mocí panovník…

absolutisovati

[-tyzo-], absolutizovati ned. i dok. kniž. (co) považovat, prohlašovat, prohlásit za absolutní, za v…

absolutista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) 1. absolutní vládce: Josef II. byl osvícenským a-ou 2. stoupenec absolutis…

abstinentismus

[-ty-tyz-], -mu m. (z lat. zákl.) hnutí hlásající zdrženlivost od pití lihovin, od užívání narkotik …

adamitismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. sektářství adamitů; adamitství

adventismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) náboženský směr hlásající nový příchod Kristův na svět

adventista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (adventistka, -y ž.) stoupenec adventismu; adventistický [-tyc-] příd.: a-…

aklimatisace

[-tyza-], aklimatizace (*aklimatace), -e ž. (z lat. zákl.) přivykání, přizpůsobování cizímu podnebí …

aklimatisovaný

[-tyzo-], aklimatizovaný příd. zdomácnělý v cizím prostředí: Čech a. ve Vídni; horal a venkovan a. v…

aklimatisovati

[-tyzo-], aklimatizovati ned. i dok. (z lat.) (koho, co) přivykat, přivyknout, přizpůsobovat, přizpů…

albinotismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. zvěr. albinismus: a. zvěře, králíků; albinotický příd.: zvěr. a. král…

altista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (altistka, -y ž.) zpěvák s altovým hlasem; a-é nenastoupili včas; operní a…

amortisace

[-tyza-], amortizace, -e ž. (z lat. zákl.) umořování, umoření, odpis: ekon. a. dluhu (pravidelnými s…

amortisér

[-tyzér], amortizér, -u m. (z fr.) tlumič (tech., elektr.)

amortisovati

[-tyzo-], amortizovati ned. i dok. (z lat. zákl.) (co) umořovat, umořit: ekon. a. dluh odpisovat, od…

anabaptismus

[-tyz-], -mu m. (z řec. zákl.) novokřtěnectví

anabaptista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec anabaptismu; novokřtěnec; anabaptistický [-tyc-] příd. novokřtěn…

analfabetismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) neznalost čtení a psaní; analfabetství, negramotnost:

analytismus

[-tyz-], -mu m. schopnost, sklon k analyzování

anekdotista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) anekdotář

Antarktida

[-tý-], Antarktis [-tys], -idy ž. (z řec. zákl.) souhrnné označení zemí a částí oceánu rozložených k…

antidogmatik

[-ty-], -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) řidč. odpůrce dogmatismu; antidogmatismus [-tyz-], -mu m…

antisemita

, -y m. (1. mn. -é) (antisemitka, -y ž.) odpůrce, nepřítel Židů: zapřisáhlý a.; antisemitismus [-tyz…

antisepse

, -e ž. med. zastavení n. omezení činnosti choroboplodných mikrobů různými dezinfekčními látkami; an…

antiskorbutický

[-tyc-] příd. med. působící proti kurdějím; protikurdějový: a. vitamín

antisocialismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. nepřátelství, odpor k socialismu; antisocialistický [-tyc-] příd. nepř…

antisociální

příd. nepřátelský sociálním zřetelům; protispolečenský: a. jednání; a. živel; přísl. antisociálně;…

antisovětismus

[-tyz-], -mu m. zř. nepřátelství k Sovětskému svazu, hnutí proti němu: projev a-u; agenti a-u; antis…

antistatický

[-ty-] příd. odb. potlačující vznik elektrostatického náboje: a-á gramofonová deska; a-á úprava povr…

antisterilní

příd. med. působící proti neplodnosti: a. vitamín

apendicitis

[-dy-tys], apendicitida [-tý-], -tidy ž. (z lat. zákl.) med. zánět červovitého výběžku slepého střev…

apolitismus

[-tyz-], -mu m. lhostejnost k politice, stranění se politického dění, zprav. pokrokového, takže se n…

argotismus

[-tyz-], -mu m. jaz. argotický výraz přejatý do jiného jazykového stylu n. užitý v jiném, zvl. liter…

aristokracie

, -e ž. (z řec.) 1. vládnoucí třída feudálního řádu; šlechta: rodová a.; církevní a světská a.; boj …

Arktida

[-tý-], Arktis [-tys], -idy ž. (z řec.) souhrnné označení zemí a částí oceánu rozložených kolem seve…

aromatisovati

[-tyzo-], aromatizovati ned. (z lat.) řidč. (co) napouštět vonnou látkou; naplňovat vůní: a. ocet; a…

arthritis

[-tys], artritida [-tý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánětlivé onemocnění kloubu; artritický [-ty-…

artismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) formalistický směr v umění, hlásající samoúčelnost umě…

artista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (artistka, -y ž.) (z fr.) 1. (1. mn. též -i) cirkusový n. varietní umělec:…

artistický

[-tysty-] příd. 1. k artista 1: a-é umění; a-á skupina; Hudební a a-á ústředna; a. pořad varietní 2.…

artistika

[-tysty-], -y ž. artistické (varietní, kabaretní) umění: pracovníci a-y

artistní

[-ty-] příd. (z fr.) zaměřený zvláště jen na uměleckou formu: a. umění, verš, tanec; a. hračkářství;…

†artistský

[-ty-] příd. artistický 3: a-á fakulta

asketismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. hlásání askeze, hnutí, směr hlásající askezi; askeze: a. mnichů; oddá…

astigmatismus

[-ty-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) med. porucha vidění způsobená nesprávným zakřivením…

Atlantis

[-tys], -idy ž. předpokládaná bývalá pevnina v Atlantském oceánu (nazv. podle pohoří Atlasu)

autokracie

, -e ž. (z řec.) samovláda; autokrat, -a m. (1. mn. -é, -i) (z řec.) samovládce: nelidový, nedemokra…

automatisace

[-tyza-], automatizace, -e ž. automatizování: a. pracovních procesů, výroby; jaz. a. výrazu, významu…

automatismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. automatická činnost, automatické jednání; automaticky pracující soust…

automatisovati

[-tyzo-], automatizovati ned. i dok. (co) činit, učinit něco automatickým, činit, učinit práci něčeh…

banditismus

[-dytyz-], -mu m. (z fr. driv. it. zákl.) banditské jednání; banditství, lupičství: b. esesáků; zloč…

baptismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. vyznání baptistické; novokřtěnství, novokřtěnectví

baptista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (baptistka, -y ž.) (z lat. driv. řec.) příslušník křesťanské církve provád…

baptisterium

[-tysté], -ia s. (z lat. driv. řec.) kaple pro křest; křtitelnice vůbec

barvotisk

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) 1. polygr. tisk polotónových obrázků přesným soutiskem základních n…

basklarinet

, -u m. hud. slang. basový klarinet; basklarinetista [-ty-], -y m. hud. slang. hráč na basový klarin…

batist

[-ty-], -u m. (6. j. -u, -ě) (z fr.) jemná lehká látka lněná: bluzička z b-u; batistový příd.: b. šá…

*bigotista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (*bigotistka, -y ž.) pobožnůstkář

bonapartismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. 1. (po fr. buržoazní revoluci) hnutí pro dynastii a vládu Bonapartů 2…

bonapartista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é), řidč. bonapartovec, -vce m. stoupenec bonapartismu

bonapartistický

[-tysty-], řidč. bonapartský příd. 1. vztahující se k Napoleonu Bonapartovi n. k bonapartismu: b-é n…

botisko

, -a, botiště, -te s. nář. expr. bota

Bratislava

, -y ž. (j. 6. -ě, 7. -ou) hl. město Slovenska; bratislavský příd.: b. přístav; b-é rohlíčky druh cu…

bronchitis

[-tys], bronchitida [-tý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánět průdušek: chronická b.

Břetislav

, -a m. osobní jm. mužské

byrokratisace

[-tyza-], byrokratizace, -e ž. zavedení byrokratických způsobů v něčem: b. hospodářského aparátu; b.…

byrokratismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z fr. + řec. zákl.) úřední nepružnost, bezduchost, strnulost, příliš…

byrokratisovati

[-tyzo-], byrokratizovati ned. (co) dodávat něčemu byrokratického rázu: b. státní správu; byrokrat…

clematis

v. klematis

cyklitis

[-tys], cyklitida [-tý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med. zánět řasnatého tělíska v oku

cystitis

[-tytys], cystitida [-tytý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med. zánět močového měchýře

čertisko

, -a s. (2. mn. -sk, -sek) expr. 1. čert: šklebí se jako č. 2. expr. živá, veselá bytost: bujné č.

čtrnáctistý

čísl. řad. k čtrnáct set: roku č-ého

čtyřtisící

čísl. řad. k čtyři tisíce: č. traktor v závodě vyrobený

čtyřtisícový

příd. čítající čtyři tisíce; stojící čtyři tisíce: č. průvod; č. přebytek; – č-á chata

čtyřiadvacetistup

, -u m. (6. j. -u) čtyřiadvacet zástupů vedle sebe: průvod šel v č-ech

čtyřicetistránkový

, čtyřicíti- příd.: č-á příručka

defétismus

[-tyz-] (dř. ps. defaitismus; dř. též -ism), -mu m. (z fr.) vzdávání se předem, pesimistické přesvěd…

defétista

[-ty-] (dř. ps. defaitista), -y m. (1. mn. -é) kdo propadá defétismu, malodušný člověk; poraženec: z…

demokratisace

[-za-], demokratizace, -e ž. demokratizování, zdemokratizování: d. správy, školství, divadla, života…

demokratismus

(dř. též -ism), -mu m. 1. sociální řád založený na principu demokracie; demokracie: sovětská republi…

demokratisovati

, demokratizovati ned. i dok. (co) 1. upravovat, upravit podle demokratických zásad; organizovat na …

dentista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (dentistka, -y ž.) (z fr.) pracovník oprávněný vykonávat urč. práce na chr…

deratisace

[-tyza-], deratizace, -e ž. (z fr.) hubení zdravotně nebezpečných n. hospodářsky škodlivých hlodavců…

dermatitis

[-tytys], dermatitida [-tytý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánět kůže

desetislabičný

, desíti- příd.: d. verš

desetistěn

, -u m. (6. j. -u) těleso o deseti stěnách

desetistup

, -u m. (6. j. -u) těl. deset zástupů vedle sebe: pochodovat v d-ech

desetistupňový

, desíti- příd.: d. mráz; d-é pivo

desetisvazkový

, desíti- příd.: d. slovník

desetitisíce

(*desettisíce), -ů m. (jen v mn.) desítky tisíců; velké množství: d. dětí; vydělává d. velké množstv…

desettisíce

, desettisíckrát v. desetitisíce

deskotisk

, -u m. (6. mn. -cích) polygr. ruční tisk z celostránkových dřevěných desek s ručně řezanými obrázky…

despotismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) despotický způsob vlády n. jednání, vymáhající všemi p…

devadesátistránkový

příd.: d-á brožurka

devatenáctistý

čísl. řad. k devatenáct set: rok d.

devětset-

, devítiset- první část složených slov spojující část druhou s významem číslovky devět set (devětset…

devětsetkilometrový

, devítiset- příd.: d-á vzdálenost

devětsetkorunový

, devítiset- příd.: d. plat

devítisvazkový

příd.: d. slovník

dialektismus

[dy-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. driv. řec.) jaz. nářeční prvek ve spisovném projevu: užití …

diamagnetismus

[-tyz-], -mu m. fyz. vlastnost někt. látek, že jsou póly magnetu slabě odpuzovány silou úměrnou inte…

didaktismus

[dy-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. poučná n. výchovná tendence; didaktičnost, didaxe: prvky d-u ve spi…

didaktisovati

[dy-tyzo-], didaktizovati ned. řidč. kniž. působit záměrně didakticky, stále, přepjatě poučovat: (př…

diletantismus

[dy-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. diletantství, neodbornost, neodbornictví, samouctví, ochotnictví; č…

diplomatisovati

[dy-tyzo-], diplomatizovati ned. 1. (~, s kým) diplomaticky vyjednávat: diplomatizující státník; všu…

diskantista

[dy-ty-], -y m. (1. mn. -é) (diskantistka, -y ž.) zpěvák s diskantovým hlasem: chrámový d.

divertissement

[dy-tysmá], -u [-mánu] m. (6. j. -u) n. neskl. s. (z fr.) †1. zábava: d-y mládeže 2. hud. taneční vl…

dobrotisko

, -a s. (2. mn. -sek, -sk) expr. (o muži i o ženě) velký dobrák; dobračisko

dogmatismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. hlásání dogmat, lpění na dogmatech; dogmatický postup; dogmatičnost:

dogmatisovati

[-tyzo-], dogmatizovati ned. i dok. (co) prohlašovat, prohlásit za dogma; postupovat v práci dogmati…

†doktissimus

[-tysi-], -ma m. (lat. nejučenější) zprav. v slavnostním oslovení doktissime pane doktore

dotisk

, -u m. (6. mn. -cích) polygr. dodatečný, další tisk; dodatečný tisk z téže sazby nebo z nové, ale b…

dotisknouti

dok. (min. -kl, trp. -štěn) (co) 1. dokončit tisk: d. celý náklad knihy; nedotištěná kniha 2. dodate…

dotiskovati

ned. k dotisknouti

dramatisace

[-tyza-], dramatizace, -e ž. upravování, upravení do formy dramatu; dílo tím vzniklé: d. románu, pov…

dramatisátor

[-tyzá-], dramatizátor, -a m. (dramatisátorka, dramatizátorka, -y ž.) kdo zpracovává něj. literární …

dramatismus

[-tyz-], -mu m. kniž. dramatický ráz; dramatičnost: Smetanův d.; lyrický d.; d. zpěvu a hry

dramatisovati

[-tyzo-], dramatizovati ned. i dok. (co) 1. zpracovávat, zpracovat, přepracovávat, přepracovat do fo…

dřevotisk

, -u m. dřevoryt; dřevorytina; †dřevotiskový příd.

duetista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (duetistka, -y ž.) hráč n. zpěvák dueta

duodenitis

[-nytys], duodenitida [-tý-], -tidy ž. (z lat. zákl.) med. zánět duodena

dvacetistěn

, -u m. (6. j. -u) mat. pravidelný d. těleso, jehož stěny jsou rovnostranné trojúhelníky; ikosaedr;

dvacetistupňový

příd.: d. mráz

dvacetitisící

čísl. řad. k dvacet tisíc: d. návštěvník výstavy

dvacetitisícový

příd. čítající dvacet tisíc; stojící dvacet tisíc: d. zástup; d-é vydání; – d. domek

dvanáctistěn

, -u m. (6. j. -u) mat. pravidelný (pětiúhelníkový) d. těleso, jehož stěny jsou pravidelné pětiúheln…

dvanáctistup

, -u m. (6. j. -u) těl. dvanáct zástupů vedle sebe

dvanáctistupňový

příd.: d-é pivo

dvanáctistý

čísl. řad. k dvanáct set: roku d-ého

dvanáctisvazkový

příd.: d. román

dvanáctitisící

čísl. řad. k dvanáct tisíc: d. návštěvník výstavy

dvanáctitisícový

příd. čítající dvanáct tisíc; stojící dvanáct tisíc: d. zástup; – d. kožich

dvoutisící

čísl. řad. k dva tisíce: d. výročí bimillennium

dvoutisíciletý

příd.: d-á kultura

dvoutisíckrát

čísl. nás. příslovečná k dva tisíce

dvoutisícový

příd. čítající dva tisíce; stojící dva tisíce: d. zástup; – d-é zařízení

egotismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) kniž. snaha stavět všude do popředí vlastní já: Nietzs…

egotista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (egotistka, -y ž.) kniž. egotický člověk; egotistický [-tysty-] příd.; e-á…

eklekticismus

[-tyciz-], eklektismus [-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) směr, zvl. filosofický n. uměle…

eklektismus

v. eklekticismus

*eklektisovati

[-tyzo-], *eklektizovati ned. přijímat a slučovat prvky vybrané z růz. názorů, soustav n. směrů, byť…

elektromagnet

, -u m. (6. j. -u, -ě) fyz. indukční cívka s jádrem z měkkého železa; elektromagnetický [-ty-] příd.…

encefalitis

[-tys], encefalitida [-tý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med. zánět mozku

endokard

, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) anat. nitroblána srdeční (op. epikard); endokarditis [-dytys], end…

energetismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. filos. idealistický názor pokládající energii za podstatu světa

enteritis

[-tys], enteritida [-tý-], -tidy s. (z řec. zákl.) med. střevní katar; zánět tenkého střeva

ergotismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z fr.) med. otrava námelem

*erotisace

, [-tyza-], *erotizace, -e ž. erotizování: e. dějů životních

erotismus

[-tyz-], -mu m. (z řec. zákl.) řidč. sklon k pohlavnímu vzrušení; erotičnost, smyslnost

erotisovati

[-tyzo-], erotizovati ned. (co, koho) kniž. činit erotickým; vzněcovat eroticky: Wolker často erotiz…

esperantista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (esperantistka, -y ž.) kdo se učí esperantu n. mluví, zabývá se esperantem…

estetismus

[-tyz-] (*esteticismus [-tyciz-]) (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) směr hodnotící životní jevy …

estetisovati

[-tyzo-], estetizovati ned. (co) 1. hodnotit něco z hlediska krásy a umění, často jednostranně: názo…

etatisace

[-tyza-], etatizace, -e ž. (z fr.) odb. zestátnění, zestátňování: postupná e.; hospodářská e.; etati…

etatismus

[-tyz-], -mu m. (z fr.) polit. snaha o rozšíření a posílení státní moci; etatistický [-tysty-] příd.…

etismus

[-tyz-] (dř. ps. ethismus), -mu m. (z řec. zákl.) směr hodnotící životní jevy z hlediska mravnosti, …

etisovati

[-tyzo-], etizovati ned. i dok. 1. dávat n. přijímat, dát n. přijmout etický ráz: etizující teorie 2…

exhortátor

[egz-], -a, exhortista [-ty-], -y (1. mn. -é) m. círk. kazatel exhort

exotismus

[egzotyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) záliba v cizokrajnosti; exotičnost: e. ve výtvarném…

exotisovati

[egzotyzo-], exotizovati ned. řidč. mít exotický ráz; působit exotickým dojmem: exotizující látka; e…

expertisa

[-týza], expertiza, -y ž. (z fr.) odb. znalecký posudek, znalecké doznání, dobrozdání: e. na rubu ob…

fagotista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) hráč na fagot

fanatismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) vášnivá, nesnášenlivá zaujatost (pro něj. názor, pro n…

fanatisovati

[-tyzo-], fanatizovati ned. (koho) rozněcovat k fanatismu: f. davy (pro něco); fanatizující řeč ○ př…

faryngitis

[-tys], faryngitida [-tý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med. zánět hltanu

feromagnetismus

[-tyz-], ferro-, -mu m. fyz. vlastnost někt. látek (např. železa, kobaltu ap.) spočívající v tom, že…

filosemita

, -y m. (1. mn. -é) (filosemitka, -y ž.) kdo je nakloněn Zidům, kdo přeje Židům (op. antisemita); fi…

flautista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (flautistka, -y ž.) poněk. zast. flétnista

flegmatisátor

[-tyzá-], flegmatizátor, -u m. chem. přísada k flegmatizování

flegmatisovati

[-tyzo-], flegmatizovati ned. (z řec. zákl.) chem. zpomalovat spalnou rychlost třaskavin

fleretista

[-ty-] (dř. ps. fleuretista), -y m. (1. mn. -é) (fleretistka, -y ž.) šermíř fleretem

flétnista

[-ny-], poněk. zast. flétista [-ty-], -y m. (1. mn. -é) (flétnistka, poněk. zast. flétistka, -y ž.)

fonetisace

[-tyza-], fonetizace, -e ž. (z řec. zákl.) jaz. převádění (písma znakového) na písmo (hláskové) vyja…

fonetisovati

[-tyzo-], fonetizovati ned. jaz. (co) provádět fonetizaci: f. ideografické písmo; f. pravopis činit …

fortissimo

[-ty-] přísl. (it.) hud. velmi silně (zn. ff) (op. pianissimo): hrát, zpívat f.; zpodst. fortissim…

fosfatisace

[-tyza-], fosfatizace, -e ž. tech. pokrytí kovových předmětů fosfátovým povlakem na ochranu proti ko…

fosfatisovati

[-tyzo-], fosfatizovati, fosfátovati ned. tech. (co) upravovat povrch kovu fosfatizací: f. rychlořez…

frontispice

, [-tyspis], -cu [-su], frontispis, -u m. (6. j. -u) (z fr.) sudá stránka tvořící protějšek titulníh…

ftisa

, ftise v. ftisis

ftiseolog

[-tyze-], ftizeolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) odborník ve ftizeologii; -logie, -…

ftisik

[ftyzi-], ftizik, -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) kniž. souchotinář; ftisický, ftizický příd. tu…

ftisis

[ftyzis] neskl., ftisa [ftyza], ftiza, -y, ftise [ftýze], ftize, -e ž. (z řec.) med. plicní tuberkul…

fundatista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) poživatel fundace: hoch byl klášterní f.

fysiokrat

, fyziokrat, -a m. (1. mn. -é, -i) stoupenec fyziokratismu; -kratismus [-tyz-], -mu m. ekon. národoh…

gastritis

[-tys], gastritida [-tý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. žaludeční katar

gigantismus

[-tyz-], -mu m. (z lat. driv. řec.) *1. velikášství, gigantomanie: investiční g. (Zápot.) 2. med. ob…

glositis

[-tys], glositida [-tý-], -tidy ž. med. zánět jazyka

glottis

[-tys], -tidy ž. (z řec. zákl.) anat. hlasivková štěrbina; hlasivka

gotisovati

[-tyzo-], gotizovati ned. napodobovat gotický sloh: gotizující výzdoba

grafitisace

[-tyza-], grafitizace, -e ž. hut. pochod, při kterém uhlík v oceli přechází ve formu grafitu

gramatisovati

[-tyzo-], gramatizovati ned. 1. postupovat mluvnicky 2. gramatikalizovat; gramatisovati se, gramat…

†gramatista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (z lat. driv. řec.) 1. gramatik 2. žák třetí třídy starého gymnasia

gratis

[-átys] přísl. (z lat.) poněk. zast. hovor. zdarma: dostat něco g.

gumotisk

, -u m. 1. polygr. druh tisku z výšky prováděný na zvl. rotačních strojích z gumových forem 2. fot.

hamletismus

[-tyz-], -mu m. řidč. hamletovština: h. moderní civilisace (Šal.)

hélótismus

[-tyz-], -mu m. (z řec. zákl.) 1. kniž. otrokářství, despotismus; otroctví, hélótství: h. vládnoucí …

*helvetismus

[-tyz-], -mu m. (z lat. zákl.) reformované evangelictví: přiznat se k h-u

hepatitis

[-tytys], hepatitida [-tytý-], -idy ž. (z řec.) med. zánět jater

hermafroditismus

[-dytyz-], -mu m. (z řec. zákl.) biol. obojpohlavnost některých druhů živočichů, např. někt. hmyzu, …

hlubotisk

, -u m. (6. mn. -cích) polygr. způsob tisku z hloubky, při němž se obraz přenáší fotomechanicky na m…

humanitismus

[-nytyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) řidč. humanitářství, humanismus 2: Bolzano působil n…

husitismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. řidč. husitské hnutí; husitství

hydratace

, řidč. hydratisace [-tyza-], hydratizace, -e ž. (z řec. zákl.) chem. sloučení, slučování (látky) s …

hydratovati

, řidč. hydratisovati [-tyzo-], hydratizovati dok. i ned. chem. (co; ~) provést, provádět hydrataci,…

hyperparasitismus

[-zityz-], hyperparazitismus, -mu m. biol. dvojnásobný parazitismus (přítomnost cizopasníka v cizopa…

hypnotisér

[-tyzér], hypnotizér, -a m. (hypnotisérka, hypnotizérka, -y ž.) kdo dovede uměle uspávat, hypnotizov…

hypnotismus

[-tyz-], -mu m. psych. hypnotické jevy

hypnotisovati

[-tyzo-], hypnotizovati ned. i dok. (z řec. zákl.) (koho) přivádět, přivést do hypnózy, uměle uspáva…

chartismus

[-tyz-], -mu m. (z lat. zákl.) (v 1. pol. 19. stol.) první politicky zaměřené hnutí dělnictva v Angl…

chartista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec chartismu; chartistický [-tyc-] příd.: ch-é hnutí

chvostismus

[-tyz-], -mu m. (z rus.) polit. poddávání se živelnému hnutí, zůstávání ve vleku událostí, "na chvos…

chybotisk

, -u m. filat. slang. chybný tisk, vadný tisk; -tiskový příd.: ch. arch

idiotismus

I [-dy-tyz-], -mu m. (z řec. zákl.) jaz. idiom

idiotismus

II [-dy-tyz-], -mu m. (z řec. zákl.) idiotství, blbost: výraz i-u ve tváři

in articulo mortis

[-tykuló -tys] (lat.) kniž. v očekávání smrti: sňatek i. a. m.

in articulo necessitatis

[-tykuló -tátys] (lat.) kniž. v nutnosti, nezbytnosti

independentismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (v anglikánské církvi) směr usilující o nezávislost náboženských obcí…

indiferentismus

[-dy-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) kniž. lhostejnost, netečnost, nevšímavost, vlažnost…

†instrumentista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) 1. instrumentalista (Wint.) 2. instrumentář 2

iredentismus

[-tyz-], -mu m. polit. iredenta; program iredenty: hlásání, propagace i-u

iredentista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec iredentismu, člověk pracující ve službách iredenty: němečtí naci…

jedenáctislabičný

příd.: j. verš

jedenáctistrunový

příd.: j-á harfa

jedenáctisvazkový

příd.: j-é dílo

jesuitismus

[-zu-tyz-], jezuitismus (*jezovitismus, Ner.) (dř. též -ism), -mu m. 1. soubor ideologie a metod jez…

jotista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (z řec. zákl.) (na zač. 19. stol.) přívrženec psaní i místo y po z, s, c: …

kalmetisace

[-tyza-], kalmetizace, -e ž. med. ochranné očkování proti tuberkulóze (nazv. podle fr. lékaře Albert…

kamenotisk

, -u m. polygr. technika tisku z litografického kamene, na nějž byla kresba nanesena mastnou barvou …

kantismus

[-tyz-] (*kantianismus [-nyz-], K. Čap.) (dř. též -ism), -mu m. filosofie Immanuela Kanta n. jeho sm…

kantista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) řidč. kantovec

karditis

[-dytys], karditida [-dytý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánět srdce

karotis

[-tys], karotida [-tý-], -tidy ž. (z lat.) anat. tepna hlavová; krkavice

keratitis

[-tytys], keratitida [-tytýda], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánět rohovky

klarinetista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) hráč na klarinet

klematis

[-mátys] (dř. ps. též clematis) neskl. ž. zahr. plamének (bot.)

klimatisace

[-tyza-], klimatizace, -e ž. (z řec. zákl.) tech. úprava teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu strojní…

klimatisovati

[-tyzo-], klimatizovati ned. i dok. tech. (co) provádět, provést klimatizaci něčeho: k. pracoviště; …

knihtisk

, -u m. tištění knih; tisk: vynález k-u, knihtiskový příd.: k. lis; k-á reprodukce

knihtiskárna

, -y ž. (2. mn. -ren) tiskárna knih; knihtiskárenský příd.: k. podnik; knihtiskař, -e m. (knihtiskař…

*kompaktátista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec kompaktát (Pal.)

komparatista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (komparatistka, -y ž.) (z lat. zákl.) srovnávací jazykozpytec n. literární…

komparatistika

[-tysty-], -y ž. (z lat. zákl.) odb. vědecká metoda srovnávací, uplatňovaná zejm. v jazykozpytu a v …

†koncertista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (†koncertistka, -y ž.) umělec hrající sólově na koncertě: k. se pochlubil …

konkretisace

[-tyza-], konkretizace, -e ž. (z lat. zákl.) 1. učinění konkrétním, výrazným; konkretizování, zkonkr…

konkretisovati

[-tyzo-], konkretizovati ned. i dok. (z fr.) (co) 1. činit, učinit konkrétním, výrazným: k. návrh; k…

konservatismus

[-ze-tyz-], konzervatismus, řidč. konservativismus, konzervativismus (dř. též -ism), -mu m. (z lat. …

konsonantismus

[-so-tyz-], -mu m. (z lat. zákl.) jaz. soustava souhlásek; nauka o souhláskách

kontokorentista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (z it.) (dř.) zaměstnanec vedoucí běžný účet (Herrm.)

kontrapunkt

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) hud. samostatné protihlasy přikomponované k vedoucí melodii: pravidla k-…

*konviktista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (dř.) chovanec konviktu: páni k-é (Svět.)

kornetista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) hráč na kornet: nadaný k.

kortison

[-tyzon], kortizon, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) biol. hormon vytvářený kůrou nadledvinek

kosmopolitismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) 1. lhostejný poměr k vlastnímu národu, k jeho tradicím…

kritisovati

[-tyzo-], kritizovati ned. (z řec. zákl.) (koho, co; ~) odborně posuzovat, hodnotit (zvl. umělecké, …

*kultismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) kniž. sloh příliš umělkovaný, strojený (Šal.)

kupletista

[-ty-], -y (1. mn. -é) (*kupletář, -e, Hál.) m. (kupletistka, -y ž.) zpěvák n. skladatel kupletů

kutiště

, -ě (2. mn. -šť), řidč. kutisko, -a (2. mn. -sk, -sek) s. místo, kde se kutá

kvartetista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (kvartetistka, -y ž.) řidč. člen kvarteta: slavní čeští k-é

kvietismus

[-i-etyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) filos. náboženský etický názor hlásající trpný vzta…

kvietista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) filos. stoupenec kvietismu: trpná odevzdanost k-ů; kvietistický [-tyc-] př…

kvintetista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (kvintetistka, -y ž.) řidč. člen kvinteta: k-é dechového kvinteta

lartpourlartismus

[lárpúrlártyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z fr.) formalistický umělecký směr hlásající zásadu "umění p…

lartpourlartista

[lárpúrlárty-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec lartpourlartismu; lartpourlartistický [-tyc-] příd.: l-é…

laryngitis

[-tys], laryngitida [-tý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánět hrtanu

legatissimo

[-gáty-] přísl. (it.) hud. velmi vázaně, stupňovaně legato

libretista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (libretistka, -y ž.) (z it.) skladatel libreta: operní l.; libretistický […

lunatismus

[-tyz-], -mu m. (z lat.) med. řidč. náměsíčnost, somnambulismus

lymfangitis

[-tys], lymfangoitis [-o-i-], lynfangitida [-tý-], lymfangoitida, -tidy ž. med. zánět lymfatických c…

magnetisace

[-tyza-], magnetizace, -e ž. magnetizování, magnetování: provést m-i; m. kovu; přen. m. obecenstva z…

magnetisér

[-tyzér], magnetizér, -a m. (z fr.) 1. řidč. a zast. kdo se zabývá uváděním do hypnotického (magneti…

magnetismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) 1. fyz. schopnost někt. látek, zejm. kovových, přitaho…

magnetisovati

[-tyzo-], magnetizovati ned. 1. (co) magnetovat: magnetizovaný kousek oceli; přen. m. pozornost přit…

mantisa

[-tysa], -y ž. (z lat.) mat. logaritmus čísla rovného jedné n. většího než jedna, ale menšího než de…

mastitis

[-tytys], mastitida [-tytý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánět prsu, zvl. prsní žlázy

matematisace

[-tyza-], matematizace, -e ž. matematizování (Šal.)

matematisovati

[-tyzo-], matematizovati ned. řidč. (co; ~) činit matematickým, dodávat něčemu matematický ráz: mate…

měditisk

, -u m. (6. mn. -scích) polygr. tisk z hloubky z měděných tiskových desek (mědirytů); měditiskař, -e…

mediatisace

[-dy-tyza-], mediatizace, -e ž. mezinár. práv. mediatizování

mediatisovati

[-dy-tyzo-], mediatizovati ned. i dok. (z fr.) mezinár. práv. (koho, co) podřizovat, podřídit vládě …

meningitis

[-ny-tys], meningitida [-tý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med. zánět mening: m. mozková, mozkomíšní

metritis

[-tys], metritida [-tý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánět dělohy

*mimetismus

[-tyz-], -mu m. (z řec. zákl.) napodobivost (Šal.)

mitisový

[-ty-] příd. zbož. m-á zeleň druh ostře zelené barvy, svinibrodská (nazv. podle rak. výrobce J. Miti…

mnohotisíckrát

, kniž. mnohotisíckráte čísl. neurč. nás. k mnoho tisíc; expr. nesčíslněkrát

mnohotisícový

, mnoha- příd. k mnoho tisíc: m-é částky; m-é zástupy

modrotisk

, -u m. (6. mn. -cích) 1. text. bavlněná tkanina modrá s bílým vzorem 2. polygr. modrá kopie, kyanot…

monofyletismus

[-tyz-], -mu m. (z řec. zákl.) biol. teorie, že urč. skupina organismů (rostlin, zvířat n. lidstva) …

monotematický

[-ty-], monothematický příd. kniž. mající jedno téma, jsoucí o jednom tématu: m-é dílo; m. román; př…

myelitis

[-tys], myelitida [-tý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med. zánět míchy n. kostní dřeně; myelitický [-ty-]…

myokarditis

[-dytys], myokarditida [-tý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med. zánět srdečního svalu

nadtisk

, -u m. (6. mn. -scích) filat. kvadrilovaný n. vzorek jako ochrana proti padělatelům

narkotisace

[-tyza-], narkotizace, -e ž. med. narkotizování; narkotisační, narkotizační příd.: n. látka

narkotisér

[-tyzér], narkotizér, -a m. (narkotisérka, narkotizérka, -y ž.) lékař, který provádí narkózu (při op…

narkotisovati

[-tyzo-], narkotizovati ned. i dok. (koho, 4. p.) provádět, provést u někoho narkózu: n. nemocného p…

nastotisíckrát(e)

přísl. expr. nesčetněkrát, mnohokrát: n. děkuji; n. vás pozdravuji

natisíckrát(e)

přísl. expr. nesčetněkrát, mnohokrát: n. ti děkuji; v. též tisíckrát

nátisk

, -u m. (6. mn. -cích) 1. kniž. a zast. útisk, násilí, příkoří: ustoupit n-u; trpět n-em †2. nátlak,…

nátiskař

, -e m. polygr. pracovník zhotovující nátisky

natisknouti

dok. (min. -kl, trp. -štěn (o knihtisku), -knut, přech. min. -knuv) 1. (co, při důrazu na množství č…

natiskovati

ned. k natisknouti 2: n. vzorek na látku

nátiskový

příd. polygr. n. lis ke zhotovování nátisků

natista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é, -i) publ. stoupenec útočného Severoatlantického paktu (NATO): západoněmečt…

nedemokratismus

[-tyz-], -mu m. nedemokratičnost: šíření n-u, fašismu (Z. Nej.)

nedotisk

, -u m. (6. mn. -cích) filat. poštovní známka, na kt. část obrazce nebyla vytištěna

nefritis

[-ty-], nefritida, [-tý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánět ledvin

několikasettisícový

, několikastatisícový příd.: n. naklad; n-é město

několikatisícový

příd.: n. honorář

několiktisíckrát

čísl. nás. příslovečná k několik tisíc: n. uslyšet

neoromantismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. liter., hud. novoromantismus; neoromantik, -a m. (mn. 1. -kové, -ci,

nepotismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z fr. driv. lat. zákl.) kniž. protežování (příbuzných aj.) z moci sv…

neuritis

[-tys], neuritida [-tý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med. zánět nervu

novokantismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. filos. idealist. směr obnovující Kantovu filosofii v 2. polovině 19. …

novoromantik

[-ty-], -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) (novoromantička, -y ž.) stoupenec novoromantismu; novoro…

novotisk

, -u m. (6. mn. -cích) řidč. nový otisk, nové vydání: vyšly některé fejetony Nerudovy v n-u (Šal.);

obskurantismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) kniž. tmářství, zpátečnictví, obskurantství

obtisk

, -u m. (6. mn. -cích) 1. obrázek, kt. může být přenesen na jiný podklad, obtiskovací obrázek 2. řid…

obtisknouti

dok. (min. -kl, trp. -štěn, -sknut, přech. min. -knuv) (co) 1. učinit obtisk něčeho; otisknout: o. o…

obtiskovací

příd. určený, sloužící k obtiskování: o. obrázky; polygr. o. nátěr; v. též otiskovací

obtiskovati

ned. k obtisknouti: o. obrázek otiskovat; – o. prsty na výkres

obtiskový

příd. k obtisk: polygr. o. papír opatřený po jedné straně obtiskovacím nátěrem

ocelotisk

, -u m. (6. mn. -cích) polygr. tisk z hloubky s použitím ocelových tiskových desek: rotační o.; znám…

odbyrokratisovati

[-tyzo-], odbyrokratizovati dok. (co) zbavit byrokratismu: o. státní správu; o. školství

*oddogmatisovati

[-tyzo-], *oddogmatizovati dok. (koho, co) zbavit dogmat, dogmatičnosti: o. výklad; o. masy (Šal.)

odmagnetovati

, odmagnetisovati [-tyzo-], odmagnetizovati dok. fyz. (co) zrušit magnetický stav tělesa

odpatetizovati

[-ty-], odpathetisovati [-te-zo-], (*odpatetičtiti, *odpathetičtiti A. Nov.) dok. (co) kniž. zbavit …

odpoetisovati

[-tyzo-], odpoetizovati (*odpoetičtiti Sez.) dok. kniž. (co, koho) zbavit poetického rázu: o. verš, …

odpolitisovati

[-tyzo-], odpolitizovati dok. (co) zbavit politického rázu: tzv. odpolitizování armády, školy, nábož…

odromantisovati

[-tyzo-], odromantizovati dok. (co, koho) zbavit romantického rázu, romantismu: o. poezii, dějiny; o…

†odtisk

, -u m. (6. mn. -cích) otisk, obtisk: na pečeti byl o. vojenského knoflíku (Něm.)

odtisknouti

dok. (min. -kl, trp. -knut) 1. kniž. a zast. (koho, co) tisknutím odstrčit; odtlačit, zatlačit: odti…

odtiskovati

ned. k odtisknouti

okultismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) soubor tzv. tajných věd, tj. nevědeckých nauk o tajemn…

okultista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (okultistka, -y ž.) přívrženec okultismu

olejotisk

, -u m. (6. mn. -cích) fot. způsob tvoření obrazu otištěním fotografického negativu potřeného olejov…

orchitis

[-tys], orchitida [-tý-], -idy ž. (z řec.) med. zánět varlete

osmačtyřicetistěn

v. osmadvaceti-

osmačtyřicetistěn

I, osmačtyřicítistěn, -u m. (6. j. -u) těleso omezené 48 stěnami

osmdesátistránkový

příd.: o-á publikace

osmdesátitisícový

příd.: o-é město

osmnáctistupňový

příd.: o. mráz

osmnáctistý

čísl. řad. k osmnáct set

osteomyelitis

[-tys], osteomyelitida [-tý-], -idy ž. med. zánět kostní dřeně

ostitis

[-tytys], ostitida [-tytý-], řidč. osteitis [-eitys], osteitida [-tý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med.

otisk

, -u m. (6. mn. -scích) 1. obraz, stopa vzniklá přitištěním n. vtištěním něčeho: o-y bosých nohou na…

otisknouti

dok. (min. -kl, trp. -štěn (o knihtisku), -knut) (co) 1. učinit obtisk něčeho; obtisknout: o. razítk…

otiskovací

příd. zř. 1. určený, sloužící k tvoření otisku: o. mechanismus (Lit. nov.); med. o. hmota (v zubním …

otiskovati

ned. k otisknouti: o. pečeť do vosku obtiskovati; – o. román na pokračování uveřejňovat; otiskovat…

otitis

[-tytys], otitida [-tytý-], -idy ž. (z řec.) med. zánět ucha

padesátitisící

čísl. řad. k padesát tisíc

padesátitisícový

příd.: p. náklad (knihy) čítající padesát tisíc

paletisace

[-tyza-], paletizace, -e ž. (z it. zákl.) tech. přemísťování n. skladování zboží na paletách III; za…

pamfletista

[-ty-], -y (1. mn. -é), pamfletář, -e m. autor pamfletů; hanopisec: břitký p.; jízlivost p-áře; pamf…

panerotismus

[pan-erotyz-] (dř. též -ism), -mu m. kniž. názor, že všemu vládne erotika

panestetismus

[pan-estetyz-] (dř. též -ism), -mu m. filos. idealist. učení, že svět se dá pochopit a zdůvodnit jen…

pankreatitis

[-tytys], pankreatitida [-tytý-], -tidy ž. (z řec.) med. zánět pankreatu

paramagnetismus

[-tyz-], -mu m. fyz. vlastnost někt. látek, že jsou póly magnetu slabě přitahovány silou úměrnou int…

parametritis

[-tys], parametritida [-tý-], -idy ž. med. zánět parametria

parasitismus

[-zityz-], parazitismus (dř. též -ism), -mu m. cizopasení, cizopasnictví, příživnictví: přen. p. vlá…

parašutismus

[-tyz-], -mu m. (z fr.) sport. seskakování pomocí padáku

parašutista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (parašutistka, -y ž.) (z fr.) sport. kdo pěstuje parašutismus; voj. příslu…

parotitis

[-tytys], parotitida [-tytý-], -idy ž. (z řec.) med. zánět příušní žlázy

partis-

v. partyz-

pasportisace

[-tyza-], pasportizace, -e ž. ekon. sestavení, sestavování pasportů; pasportisační, pasportizační př…

patetizovati

[-ty-], pathetisovati [-zo-] ned. i dok. kniž. (co) činit, učinit patetickým; dodávat, dodat něčemu …

patisk

, -u m. (6. mn. -cích) 1. nedovolený otisk, přetisk něčeho: p. publikace, knihy; práv. porušení auto…

patisknouti

ned. (min. -kl, trp. -štěn) (co) otiskovat, přetiskovat (něj. tisk) bez oprávnění: p. knihu

patison

[-tyson], -u m. (6. j. -u) (z fr.) zahr. druh tykve s diskovitými plody požívanými jako zelenina

patriotismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. driv. řec.) láska k vlasti, k rodišti; vlastenectví: český p.…

pedantismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. souhrn vlastností pedanta; pedantství, pedantičnost: jednat bez p-u; …

peletisace

[-tyza-], peletizace, -e ž. (z fr.) hut. sbalování

peptisace

[-tyza-], peptizace, -e ž. (z řec. zákl.) chem. rozpouštění gelů

peritonitis

[-nytys], peritonitida [-tý-], -tidy ž. med. zánět pobřišnice

pestrotisk

, -u m. (6. mn. -cích) polygr. tisk několika barvami zároveň (zejm. bankovek)

pětiset-

v. pětset-

pětisetový

příd.: p. tenisový zápas o pěti setech

pětislabičný

příd.: p-é slovo

pětispřeží

, s. spřežení pěti (n. pěti párů) tahounů: kočár tažený p-m oslů a mezků (K. Čap.)

pětistěn

, -u m. (6. j. -u) geom. řidč. těleso omezené pěti stěnami

pětistoletý

v. pětsetletý

pětistopý

(*pětistopový Ner. aj.) příd. liter. (o verši) složený z pěti stop: p. verš jambický

pětistovka

, -y ž. (2. mn. -vek) 1. ob. soubor pěti set kusů n. jednotek míry, váhy ap.: p. tramvajových lístků…

*pětistran

, -u m. (6. j. -u) pětiúhelník (Jir.)

pětistránkový

příd.: p. článek v časopise

pětistrunný

příd.: stará p-á viola

pětistup

, -u m. (6. j. -u) těl. pět zástupů vedle sebe: seřadit se do p-ů

pětistupňový

příd.: p-á terasa; p. mráz; p-á klasifikace

pětistý

čísl. řad. k pět set: p-é výr očí

pětitisící

(*pěttisící Ner.) čísl. řad. k pět tisíc: p. návštěvník

pětitisíciletý

příd. trvající, starý pět tisíc let: p-é období

pětitisícovka

, -y ž. (2. mn. -vek) hovor. bankovka platící pět tisíc

pětitisícový

příd. k pět tisíc: p-á výpůjčka

pětset-

, pětiset- první část složených slov spojující část druhou s významem číslovky pět set (pětsetkoruno…

pětsetletý

, pětisetletý (*pětistyletý K. Čap., *pětistoletý Tyl) příd. pět set let starý: věštba pětsetletá (V…

pěttisící

v. pětitisící

pietismus

[pi-etyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) protestantské nábož. hnutí vzniklé v 17. stol., zdů…

pietista

[pi-ety-], -y m. (1. mn. -é) (pietistka, -y ž.) 1. stoupenec pietismu *2. pobožnůstkář (Pal., Čap.-C…

*plakátista

[-káty- i -gá-], -y m. (1. mn. -é) malíř plakátů: tradice velkých světových p-ů (Lit. nov.)

pleuritis

[-tys], pleuritida [-tý-], -idy ž. (z řec. zákl.) med. zánět pohrudnice; pleuritický příd.

podtisk

, -u m. (6. mn. -cích) polygr. podkladový tisk tónovou barvou

podtisknouti

dok. (min. -kl, trp. -štěn, přech. min. -knuv) polygr. (co) provést podtisk na něčem: p. papír na ba…

podtiskový

příd. k podtisk: polygr. p-á deska, barva

poetisace

[po-etyza-], poetizace, -e ž. poetizování: p. a idealizace všedního života; – p. minulosti (Lid. nov…

*poetisátor

[po-etyzá-], *poetizátor, -a m. kdo poetizuje: p-ři všední skutečnosti (Šal.)

poetismus

[po-etyz-], -mu m. 1. liter. avantgardní směr v čes. poezii dvacátých let 20. stol., kt. zdůrazňoval…

poetisovati

[po-etyzo-], poetizovati ned. i dok. (co; ~) 1. činit, učinit poetickým, básnicky zkrášlovat, zkrášl…

poetista

[po-ety-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec poetismu: p-é a surrealisté; poetistický [-tyc-] příd.: p-á p…

pointace

[poen-], pointisace [-tyza-], poentizace, -e ž. řidč. kniž. pointování: p. dramatu

pointisace

v. pointace

pokritisovati

[-tyzo-], pokritizovati dok. (co) trochu zkritizovat; posoudit: p. práci

poliomyelitis

[-tys], poliomyelitida [-tý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. dětská obrna

politisace

[-tyza-], politizace, -e ž. nabývání n. dodávání politického rázu, charakteru: p. a aktivizace závod…

politisovati

[-tyzo-], politizovati ned. 1. řidč. (co) dodávat politického rázu: p. školu 2. hovor. zabývat se po…

polopatismus

[-tyz-], -mu m. publ. expr. způsob sdělování něčeho, přesvědčování "po lopatě", tj. nadmíru primitiv…

polyfyletismus

[-tyz-], -mu m. biol. teorie, že urč. skupina organismů vznikla polyfylogenezí (op. monofyletismus);…

polyneuritis

[-tys], polyneuritida [-tý-], -dy ž. med. povšechný zánět nervů

polysyntetismus

[-tyz-], polysynthetismus, -mu m. jaz. způsob stavby jazyka polysyntetického typu; polysyntetický, p…

polytematický

[-ty-], polythematický příd. kniž. mající mnoho témat, složený z mnoha témat (op. monotematický): p-…

portrétista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (portrétistka, -y ž.) 1. výtvarný umělec (řidč. fotograf) tvořící portréty…

postiskati

dok. řidč. (koho, co) postupně stisknout: postiskali se v náručí; ruce si postiskali (Kos.)

potisk

, -u m. (6. mn. -cích) 1. vzorek tištěný na něco, zvl. na tkaniny; tisk (text.): p. látek; kartoun s…

†potiskati

ned. k potisknouti 3: začneme p. obležené (Jir.)

potisknouti

dok. (min. -kl, trp. -štěn (o tisku), -knut, přech. min. -knuv) 1. (co) pokrýt tištěným písmem, obra…

potiskovací

příd. sloužící k potiskování 1: text. p. stroj na tisk tkanin; p. barva

potiskovati

(†potišťovati Lit. l.) ned. k potisknouti 1, 3: p. papír; stroj na potiskování lahví; – zast. p. sou…

pragmatismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) filos. buržoazní směr pokládající za (hlavní) kritériu…

pragmatisovati

[-tyzo-], pragmatizovati ned. †1. postupovat podle (příčinného) vztahu, (příčinné, vnitřní) souvislo…

pragmatista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec pragmatismu; pragmatistický [-tyc-] příd.: p-é pojetí; p-á filos…

*pratisíc

přísl. expr. velmi mnoho: já měl tisíc, p. chutí (Rais)

preromantismus

[-tyz-], -mu m., řidč. preromantika, -y ž. (z fr.) liter. směr z přelomu 18. a 19. stol., hlásající …

prestissimo

[-ty-] přísl. (z it.) hud. velmi rychle; rychleji než presto; zpodst. prestissimo, -a s. velmi ryc…

†privatisovati

[-tyzo-], †privatizovati (ob. privatyzírovat) ned. (z fr.) žít jako soukromník z hotových peněz, z v…

privatissimum

[-tysi-], -ima s. (lat.) kniž. záležitost rázu zcela privátního, soukromého, důvěrného: p. duše (Šal…

privatista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (privatistka, -y ž.) (z lat.) (dř.) žák střední školy studující soukromě:

propylitisace

[-tyza-], propylitizace, -e ž. (z řec. zákl.) geol. pochod, při kt. vzniká propylit

proselytismus

[-ze-tyz-], prozelytismus, -mu m. kniž. prozelytství: protestantský p. (Vrchl.)

prostatismus

[-tyz-], -mu m. med. obtíže při zduření prostaty

protestantismus

[-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) evangelické křesťanské vyznání vzniklé reformací (v 16…

protisabotážní

příd. sloužící k ochraně před sabotáží: p. hlídka, služba, obrana

protisíla

, -y ž. (7. j. -sílou) síla působící proti jiné síle: rovnováha mezi silou a p-ou

protislovanský

příd. namířený proti Slovanům: p-á politika; p-á zášť

protislužba

, -y ž. hovor. služba prokázaná za jinou službu: žádat za to p-u; zajistit si něco jako p-u; expr.…

protisměr

, -u m. opačný směr: otočit vozidlo do p-u; tramvaj přijíždějící p-em; protisměrný příd. pohybující …

protismysl

, -u m. kniž. 1. řidč. opačný význam (slova); antonymie: jev ten (slovo se smyslem dvojím, vzájemně …

protisocialistický

[-ty-] příd. antisocialistický: p-á kampaň; přísl. protisocialisticky

protisociální

příd. antisociální, protispolečenský: p. politika; přísl. protisociálně; podst. protisociálnost,…

protisovětský

příd. nepřátelský Sovětskému svazu; antisovětský: p-é intriky

protispálový

příd. med. působící proti spále, zabraňující jejímu vzniku n. šíření: p-é sérum

protispolečenský

příd. antisociální, protisociální: p. boj; přísl. protispolečensky

protisrážlivý

příd. med. zabraňující srážení krve: p. prostředek

protistátní

příd. namířený proti státu, státnímu zřízení: p. činnost; p. organizace; p. projev; přísl. protist…

protistávkový

příd. (v kapit.) namířený proti stávkám, právu na stávku: p-á opatření; p. zákon

protistojný

příd. bot. p-é buňky tři buňky ležící v zárodečném vaku proti vaječné buňce

protistrana

, -y ž. poněk. zast. (zprav. při soudním řízení) protivná, nepřátelská strana; odpůrce: návrhy p-y; …

protistranický

příd. namířený proti politické straně, zprav. komunistické: p-á skupina; p-á činnost

protisvah

, -u m. svah ležící proti jinému svahu: saně se zastavily až na p-u

protisvětlo

, -a s. fot. světlo dopadající proti objektivu

protisvit

, -u m. hvězd. jasnější místo noční oblohy v místě protilehlém Slunci

protisk

, -u m. (6. mn. -cích) polygr. vyvýšenina (reliéf) vytlačená při tisku na rubu papíru

*protisknouti

dok. (min. -kl, trp. -knut) protlačit (Čap.-Ch.)

protista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) (z řec. zákl.) biol. p-é jednobuněčné organismy

protistologie

[-ty-], -e ž. (z řec. zákl.) biol. nauka o protistech

průtisk

, -u m. (6. mn. -cích) řidč. protištění: listina zhotovená p-em

prvotisk

, -u m. knih. tisk z doby před r. 1500; inkunábule: vzácný p.; prvotiskový příd.: vydání p-á

přebyrokratisovati

[-tyzo-], přebyrokratizovati dok. (co) příliš, nadměrně zbyrokratizovat: p. administrativní aparát; …

předramatisovati

[-tyzo-], předramatizovati dok. (co) učinit příliš, přepjatě dramatickým: p. úlohu; předramatizované…

předtisk

, -u m. (6. mn. -cích) 1. text vytištěný na tiskopise k doplňování příslušnými údaji: vyplnit formul…

předtisknouti

dok. (min. -kl, trp. -štěn (o knihtisku), -knut) (co) 1. opatřit předtiskem: p. formulář; předtištěn…

předtiskovati

ned. k předtisknouti: p. formuláře; – p. monogramy

přemagnetovati

, přemagnetisovati [-tyzo-], přemagnetizovati dok. fyz. (co) změnit směr magnetizace

přepolitisovanost

[-tyzo-], přepolitizovanost, -i ž. vlastnost toho, co je přepolitizováno

přepolitisovati

[-tyzo-], přepolitizovati dok. (co) nadmíru v něčem uplatnit politiku, nadmíru zpolitizovat: p. veře…

přeromantisovati

[-tyzo-], přeromantizovati dok. (co) učinit příliš romantickým: p. divadelní postavy

přeteoretisovati

[-tyzo-], přeteoretizovati dok. (co) učinit příliš teoretickým: p. výuku

přetisk

, -u m. (6. mn. -cích) 1. opětovný, nový otisk (ve význ. 2): p-y starých památek; doslovný p. origin…

přetiskací

příd. výr. p. stroj sloužící k přetiskování (tub ap.), přetiskový

přetiskař

, -e m. polygrafický pracovník zhotovující přetisky

přetisknouti

dok. (min. -kl, trp. -štěn (o knihtisku), -knut, přech. min. -knuv) (co) 1. znovu, nově otisknout: p…

přetiskovací

příd. sloužící k přetiskování: řidč. p. papír přetiskový (výr., zbož.)

přetiskovati

ned. k přetisknouti: stať přetiskovaná v knize; – p. kolek razítkem; – řidč. p. přednášky vysílané v…

přetiskový

příd. k přetisk: p-é známky s přetiskem; p-á barva k přetisku; p. lis na přetisk; zbož., výr. p. pap…

přítisk

, -u m. (6. mn. -cích) 1. polygr. dodatečný tisk na hotové tiskoviny *2. přitisknutí, přitlačení: p.…

přitisknouti

dok. (min. -kl, trp. -štěn (o knihtisku), -knut, přech. min. -knuv) 1. (co k čemu, nač) tisknutím, t…

přitiskovati

(*přitiskati Erb., *přitiskávati Svob.) ned. k přitisknouti; tisknout: p. si šáteček ke rtům, dlaň n…

pseudodemokracie

, -e ž. falešná, jen formální demokracie; lžidemokracie: buržoazní p.; pseudodemokratický [-ty-] pří…

půltisíc

, -e m. půl tisíce: p. roků (Sova)

půltisíciletí

, s. polovička tisíciletí: historické události posledního p.; půltisíciletý příd. trvající, starý…

pyelitis

[-tys], pyelitida [-tý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. hnisavý zánět ledvinové pánvičky

pyelocystitis

[-tytys], pyelocystitida [-tytý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. hnisavý zánět ledvinové pánvičky a m…

pyelonefritis

[-tys], pyelonefritida [-tý-], -tidy ž. med. (z řec. zákl.) hnisavý zánět ledvinové pánvičky a ledvi…

*quattrocentista

[kvatročenty-], -y m. (1. mn. -é) kniž. představitel quattrocenta: bambino, jak je malovali qu-é (A.…

radiodermatitis

[-tytys], radiodermatitida [-tytý-], radium-, -tidy ž. med. kožní zánět způsobený ionizačním zářením

rachitis

(dř. ps. též rha-) [-ty-], rachitida [-tý-], -idy ž. (z řec.) med. křivice 1; rachitický [-ty-] příd…

regotisace

[-tyza-], regotizace, -e ž. řidč. kniž. regotizování: r. kostela (Matějček); regotisační, regotizačn…

regotisovati

[-tyzo-], regotizovati dok. i ned. kniž. (co) obnovit, obnovovat v gotickém slohu: r. vnitřek dómu

rentista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) řidč. (dř.) kdo pobírá rentu (úrazovou ap.)

reprivatisace

[-tyza-], reprivatizace, -e ž. (z lat.) kniž. navrácení do soukromého majetku: buržoazie usilovala o…

resortismus

[-so-tyz-], -mu m. zprav. hanl. resortnictví: odstraňovat úzký r. v práci (R. právo)