zájmeno, -a, zast. -e s. (6. j. -u, -ě) jaz. ohebné slovo, kt. samo osobu, věc n. vlastnost neoznačuje, nýbrž jen zastupuje příslušné podstatné n. přídavné jméno nebo na ně odkazuje; pronomen: rodová, bezrodá z-a; osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažné, neurčité, záporné, odkazovací z.; zvratné z.; slabší tvary zájmen