zdánlivý příd. takový, kt. se jen na pohled jeví jako skutečný; neskutečný: tato z-á maličkost má velký význam; z-á odolnost materiálu; zlepšení stavu nemocného bylo jen z-é; z-á smrt domnělá; z. protiklad; fyz. (v optice) z. obraz (svítícího bodu) myšlený průsečík rozbíhajícího se svazku paprsků vycházejícího z optické soustavy, např. z rovinného zrcadla, čočky ap.; elektr. z. výkon vyjádřený součinem proudu a napětí bez ohledu na vzájemné fázové posunutí; z-á práce vyjádřená součinem zdánlivého výkonu a času; z. odpor impedance; hvězd. z-á jasnost hvězdy; z. pohyb nebeských těles; z. horizont; zbož. z-á měrná váha; z-á pórovitost; přísl. zdánlivě: z. snadný; rána se z. zahojila; být z. mrtev, podst. zdánlivost v. t.