zájm. os. 1. os. j. (2. mne, mě, 3. mně, mi, 4. mne, mě, 6. o mně, 7. mnou; po předl. a v důrazu se užívá jen delších tvarů mne, mně, jinak obojích: mne i mě, mně i mi, ob. a hovor. mě [mňe] je jediným tvarem v 2. i 4. p.; 1. pád jako nedůrazný podmět je zprav. nevyjádřen: klade se však a) při několikanásobném podmětu, při změně podmětu n. má-li podmět u sebe přívlastek: já a moji bratři; já ani on; já se svou ženou; chlapec vypráví a já poslouchám; rozběhla se a já osel za ní (Ner.); já ubohý; já ubožák; b) při důrazu a v protikladu; já jsem ho uviděl nejdříve; tomu já nevěřím; já jsem u toho nebyl; vy to nevíte, a já to mám vědět; ne já, ale tys to zavinil; c) ve větách zabarvených citově; já mám hlad!; já ti dám!; ah, což já vím!; já umírám láskou (Ner.); mám já to bídu s vámi (Ner.); vždyť já se nezlobím; já jsem se vám polekal!; d) při neslovesném přísudku n. pří elipse přísudkového slovesa (zvl. ve rčeních); já o vlku a vlk za humny; já pán, ty pán; já nic, já muzikant; já o voze a vy o koze každý mluvíme o něčem jiném; já mít peníze!; e) hovor. při vypuštění pomocného slovesa v minulém čase: já dělal, že to umím; já zpívala, tančila, vyprávěla 1. označuje mluvící osobu: beze mne neodcházej; neboj se mne n. mě; to se mne n. mě netýká; mně se to líbí; dej mi n. mně to; dej mi pokoj; mluvil o mně; se mnou nepočítejte; přijď ke mně, půjdeme ke mně do místnosti, kde jsem n. bývám, do mého bytu, do mé kanceláře, do mého pokoje ap.; u mne je teplo v mé místnosti, v místnosti, kde jsem; pro mne, pro mne (a) za mne (hovor. pro mě, pro mě za mě) mně je to jedno, mně na tom nezáleží; mně nic, tobě nic nikomu nic neřekl 2. (3. pád ve větách citově zabarvených) vyjadřuje zájem mluvící osoby na ději (tzv. dativ sdílnosti); cos mi to provedl!; hned se mi jdi umýt (Něm.); jsi mi tak bledý, dobrý hochu (Ner.); jděte mi k šípku s takovou hranatou vytáčkou! (Šmil.); zpodst. neskl. s. kniž. subjekt: mé vlastní já; zamilován do svého já sám do sebe; Výpravy k Já básnická sbírka Otakara Theera; filos. já a nejá subjekt a všechna ostatní objektivní skutečnost; v. též my