kultura [-úra], -y ž. (z lat.) 1. soubor výsledků veškeré tělesné a duševní činnosti utvářející lidskou společnost: dějiny k-y; rozvoj k-y; vysoká, nízká, vyvinutá k.; společnost na určitém stupni k-y; úpadek k-y; odb. hmotná, materiální k. soubor materiálních hodnot v jednotlivých stadiích vývoje společnosti, zvl. v souvislosti s výrobní činností; (archeol.) k. doby kamenné, železné atd.; k. egejská, mykénská, lužická atd.; – (duchovní) k. soubor výsledků činnosti lidské společnosti v oblasti vědy a umění, popř. společenského života vůbec, v určité historické epoše: k. otrokářská, feudální, buržoazní, proletářská, socialistická; národní k. vše, co zahrnuje jazyk, literaturu a umění národa; česká a slovenská k.; lidová k. slovesnost, obyčeje lidu; jazyková k. všestranná péče o spisovný jazyk, zvl. teoretické úsilí o jeho vytříbenost; bytová k. úroveň bydlení a péče o ni; přen. pracovníci vědy a k-y vědecké a kulturní oblasti; Sjezd socialistické k-y pracovníků v oblasti kultury; šířit osvětu a k-u vzdělanost; hovor. přispívat na k-u na kulturní činnost; v názvech institucí a zařízení: ministerstvo školství a k-y; Park k-y a oddechu Julia Fučíka; dům k-y, lépe kulturní dům; polygr. obrazová k. stupeň výtvarné umělecké i technické hodnoty tištěných obrazů 2. zeměd. hromadně pěstovaná užitková rostlina n. plocha jí osetá n. osázená: k. bavlníku, rýže 3. biol. hromadné pěstování n. výpěstky živočichů n. rostlin: k-y baktérií