nepravý příd. 1. jiný než ten, za kt. je vydáván n. se vydává; padělaný, falešný, podvržený: n. šperk; n-é zlato; mísa s n-m ovocem; n-é zuby; n-é jméno pseudonym; n., podvržený spis apokryf; n. car Dimitrij Lžidimitrij 2. mající shodné vnější znaky, ale podstatou odlišný: chem. n. roztok koloidní; jaz. n-é předložky nevlastní, nepůvodní; n-á věta vztažná kt. má sice formu věty vztažné, ale nevyjadřuje bližší určení věty řídící (např. zasíláme Vám dotazník, který po vyplnění vraťte, lépe... a po vyplnění jej...); bot. n. plod při jehož tvorbě se účastní mimo květ i jiné části rostliny (např. jahoda, šípek, fík); mat. n. zlomek kladný zlomek, jehož hodnota je větší než 1; práv. n. dědic kdo je za něj pokládán, ačkoli je dědicem po právu někdo jiný; 3. nesprávný, nenáležitý, chybný, mylný: n-á stopa; uložil spis do n-é zásuvky; n-é názory; obrátit se na n-ou adresu na toho, kdo s věcí nemá co dělat, na nepovolaného; brát, vzít něco za n. konec, sázet, vsadit na n-ou kartu špatně předvídat vývoj a podle toho jednat, volit špatnou taktiku, přepočítat se; dát se na n-ou dráhu na scestí; přijít v n. čas nevhod; dožadovat se vyřízení na n-ém místě nekompetentním †4. lživý, nepravdivý, křivý: tys n-é věci mluvil (Jg.) †5. nezákonný: něco n-ého kuje (Jir.) †6. neřestný: jsem n...., zlosyn jsem (Klicp.); zpodst. nepravý, -ého m. kdo není pravý, oprávněný, způsobilý ap.: obrátit se o radu na n-ého; přísl. nepravě v. t.; podst. nepravost v. t.