Ind, -a m. (1. mn. -ové) (Indka, -y ž.) příslušník někt. z národů a kmenů v Přední Indii (někdy jen v užším slova smyslu indoevropského původu); Indie v. t.; indický v. t.