algoritmus, -mu m. (z arab.) mat. účelně volený postup výpočtu: a. pro násobení víceciferných čísel