by (bych, bys, bychom, byste) v platnosti sp. a částice I. sp. podřadicí (při slovese v podmiňovacím způsobu j. 1. bych, 2. bys (ve spoj. se zájm. by ses, by sis, by tys), 3. by, mn. 1. bychom, 2. byste, 3. by) 1. kniž. aby 1, 2: poslouchám, by mi nic neušlo; není tak zle, bys zoufal; přeji si, by ses hned vrátil †2. kdyby, i kdyby: máme se milovat, bychom i krajané nebyli (Něm.) II. částice bás. kéž by: ó bych byl mladší; by raději již bylo dokonáno (Mácha) III. s příč. min. slovesa významového tvoří složený tvar podmiňovacího způsobu přítomného: přišel bych, divil by ses; s příč. min. slovesa býti a slovesa významového tvoří podmiňovací způsob minulý: byl bych přišel; byl by ses divil