důsledek, -dku m. (6. mn. -dcích) co z něčeho logicky vyplývá; konsekvence: je logickým d-em boření, že nutno stavět znovu (Dyk); provést zásadu do všech d-ů; uvážit věc do nejzazších d-ů; vyvodit z něčeho d-y; jít do všech d-ů; nutné d-y z velikých dějinných událostí; v d-u snížení cen stoupla reálná mzda pracujících; nespr. tam, kde jde o vztah časový n. příčinný, nikoli logický, jako např.: d-em, v d-u choroby, útrap, bídy místo spr. následkem, pro...; pod. zemřít v d-u, d-em úrazu místo následkem úrazu n. po úrazu; přihlásit své pohledávky v d-u likvidace firmy místo pro likvidaci; odložit výlet v d-u nepříznivého počasí místo pro nepříznivé počasí; filos. druhá část hypotetického soudu, soud, jehož pravdivost závisí na podmínce (antecedenci)