dynamika, -y ž. (z řec. zákl.) 1. dynamický ráz; dynamičnost, dynamismus; hybnost, živost, síla (op. statičnost): d. života; d. příběhu, vypravování; d. hlasu; d. slova schopnost vyjadřovat děj; hud. odstupňování síly tónů 2. fyz. část mechaniky, kt. se zabývá pohybem těles se zřetelem k jejich hmotě a k silám na ně působícím (op. statika)