hodina, -y ž. 1. časový úsek 60 minut: den má 24 hodin; trvalo to h-u; vrátit se za půl, za čtvrt h-y; h-y utíkají; jet rychlostí 60 km za h-u; h-u cesty; dobré dvě h-y odtud dvě hodiny cesty (nejč. pěšky): les několik hodin dlouhý; vzdálený malou h-u necelou; běží časy běží, rok jako h. (Erb.); h. duchů půlnoc a doba od půlnoci do jedné hodiny po půlnoci, elektr. kilowattová h. technická jednotka, kterou se měří elektrická práce, zn. kWh (1000 wattů za hodinu); hvězd. čtyřiadvacátá část plného úhlu (15°), hodinový úhel 2. dovršená doba šedesáti minut počítaná od půlnoci n. od poledne, označená na hodinách: okolo třetí h-y po půlnoci; po deváté h-ě; bylo ke čtvrté h-ě (ráno, odpoledne); bylo sotva osm hodin; vstávat v pět hodin; odbíjí, bije, tluče třetí h.; odbilo, odtlouklo jedenáct hodin; kolik je hodin?; je deset hodin (a) deset minut; je za pět minut šest hodin; vlak přijede ve dvacet hodin dvacet dvě minuty; zast. h. s půlnoci; dělat něco v h-u dvanáctou, za pět minut dvanáct v poslední chvíli 3. doba (zhruba 60 minut) pravidelně určená k jisté činnosti; práce v této době vykonávaná: h. dějepisu, klavíru; taneční h-y kurs, v němž se vyučuje tanci, vyučovací, opakovací h.; vyučovací h. trvá 45 n. 50 minut; rozvrh hodin; pracovní, přespočetná, ztrátová, brigádnická h.; dávat (soukromé) h-y (v) kreslení aj. soukromě vyučovat; chodit na h-y, do hodin; být živ, živit se h-mi; chodit po h-ách; úřední h-y doba úřadování; doba stanovená pro styk se stranami 4. (čeho; ~) časový údaj o době něj. děje; jistá, co do trvání blíže neurčená část doby; čas, doba, chvíle, okamžik: h. příchodu, odchodu; ranní h. minula; nedbat noční h-y; v pravou h-u; čekat konec každou h-u; ob. dostat na h-u výpověď, být propuštěn, letět na h-u okamžitě; vzít si někoho, udělat něco od h-y ihned; osudná h. chvíle, z níž vyplývají vážné, obyč. nepříznivé následky; těžká h. chvíle vážného rozhodování n. umírání; řidč. porod, Těžká h. název básnické sbírky Jiřího Wolkra; – h-y muk a zápasu; dělat něco h-y dlouho; trávit h-y o samotě; vysedat někde celé h-y; chodí dlouhé h-y a neunaví se; nevíme dne ani h-y (bibl.) nevíme, kdy zemřeme, expr. kdy nás postihne něco nemilého; přišla jeho (poslední) h. umíral; cítil, že se blíží jeho h. smrt, je prý na h-y (Rais) co nevidět zemře: pro umučenou h-u, (ty) umučená h-o! proboha; držet černou h-u (čast. hodinku); uhodila, udeřila (naše) h. přišla rozhodná chvíle, udeřila h. osvobození; veř. spr. policejní h. (dř.) doba, kdy je třeba podle policejního ustanovení uzavřít hostinec a zábavní podniky, (dnes) uzavírací 5. zast. ob. v ust. spoj. (ten člověk je) dobrá hodina dobrý člověk (Něm., Slád., Podl.), zdrob. hodinka v. t., expr. hodinečka, -y ž.; v. též hodiny