malý příd. (2. st. menší) 1. neveliký hmotnými rozměry, počtem n. časovým rozsahem (op. velký, veliký): m. dům, pahorek, pozemek; m-á zahrada; m-á porce jídla; m-é město, m-é písmeno nepatrných rozměrů, minuskule (op. velké); děti rostou, boty jsou jim hned m-é; muž m-é, menší postavy drobné; m-é ryby; m-á skupina lidí; prodávat v m-ém v malém množství; m. rolník, zemědělec s malou rozlohou pozemků, drobný; m. živnostník; m. národ nepočetný; pozemky se rozdělily mezi m. lid (Jir.) drobný; přišel po m-é chvíli krátké; vyjít si na m-ou procházku krátkou dobu trvající; ani v tom nejmenším se ho nedotkl ani dost málo, vůbec ne; m-é pivo asi 1/3 l; letos je m-á voda pod normálem, mělká; M. oznamovatel název inzertní části někt. novin m-é ryby (jsou) také ryby (pořek.) i malé (úspěchy ap.) mají význam; zool. racek m.; potápka m-á; ťuhýk menší; orel nejmenší; bot. zeměžluč menší; lopuch menší; tolice nejmenší; hvězd. M. medvěd, M. vůz jedno ze souhvězdí severní oblohy; hud. m-á tercie interval celého tónu a půltónu; práv. m. pohraniční styk styk obyvatel sousedních států v pohraničních oblastech, upravený mezistátní dohodou; často v míst. a zeměp. názvech např.: M-á Strana, zast. Menší Město pražské (pražská čtvrť); M-á Skála (na Turnovsku); M-á Chuchle; M-á Fatra; M-á Asie; hist. M-á dohoda spojenecký spolek Československa, Jugoslávie a Rumunska v l. 1920-1938; M-á Rus (od 14. stol.) označení jihoruských provincií na levém břehu Dněpru s Kyjevem a okolím, Malorus (na rozdíl od Velká Rus); círk. menší bratří františkáni, minorité 2. jsoucí v dětském věku; nedospělý: m-é dítě; m. chlapec 3. slabý, nevydatný: člověk m-é víry; být m-é mysli, m-ého ducha malomyslný, maloduchý; mít m. rozhled omezený; m. přehled o věci; jít cestou nejmenšího odporu; brát něco na m-ou (čast. lehkou) váhu nepřičítat něčemu náležitý význam, posuzovat něco bezstarostně, lehkovážně; byla v něm (při zkoušce ap.) m-á dušička bál se; jít na m-ou stranu vymočit se 4. málo významný; bezvýznamný, nedůležitý; podřadný, vedlejší, malicherný, nicotný: m. úředník; je tam m-m pánem; m. člověk; – m-á hádka; m-é nedorozumění; svoboda není m-á věc; m-á zloba dne (Šal.); byl z m-ch poměrů skromných 5. expr. ve spojeních se jmény připomínajícími něco velikého, význačného: byl to m. zázrak téměř; Trnava je množstvím kostelů m. Řím vypadá jako Řím, připomíná Řím; zpodst. malý, -ého m. hošíček; malá, ž. 1. děvčátko 2. ust. spoj. m-á domů sport. slang. přihrání míče nazpět vlastnímu brankáři; kart. slang. (v hazardní hře) nízká karta, kt. opravňuje bankéře vzít si celý bank; malé, -ho s. (v mn. č. ž., 1. mn. -é) dítě; mládě: čekali m.; – fenka s m-mi; zpodst. málo, -a s. nepatrné množství, nevelká míra: dávat, vařit z mála; děkuji vám! Za m.! není zač; byl jen o m. za nimi; m. scházelo; m. a byl by se zabil; zmýlit se o m.; je mu to m.; dostal m.; spokojit se, vystačit s málem; být spokojen s nějakým málem (Halas); ob. dobrého po málu; přísl. male v. t.; podst. malost v. t.; v. též bezmála, namále, pomále, pomálu, přinejmenším