model, -u m. (6. j. -u) (z it.) 1. věc n. osoba, kt. je předlohou pro umělecké zpracování, zvl. výtvarné: kresba, malba podle m-u; živý m.; byla, seděla malíři m-em (k obrazu); byl autorovi m-em k hrdinovi románu; jaz. slovo, typ slov n. spojení, podle něhož jsou utvořena n. se tvoří nová slova n. spojení 2. provedení stavby, stroje, různých výrobků jako návrh, vzor n. napodobenina (často ve zmenšeném měřítku) pro účely výzkumné, výstavní, vyučovací aj.: m. přehrady; dřevěný, sádrový m.; pokusný, pomocný m.; m. krychle; stavět m-y letadel, m. kluzáku 3. hut. věrná podoba budoucího odlitku sloužící k vytvoření negativní formy 4. tech. typ, způsob provedení stroje: nejnovější m. (auta, letadla ap.); lokomotiva Škoda m. TVZ 5. výr. originální výrobek oděvnický, obuvnický, kloboučnický ap. 6. odb. matematický m. formální vyjádření (např. soustava rovnic) zkoumaného jevu (systému) sloužící jako vyjádření skutečnosti; modelový příd. zprav. k 5: m. dům oděvnický závod vyrábějící modely; m. krejčí šijící modely; m-á obuv; expr. zdrob. modelek, modýlek, -lku m. (6. mn. -lcích)