osada, -y ž. 1. menší soubor obytných i hospodářských budov, jednotně pojmenovaný: o. rozložená kolem školy; přen. sběhla se celá o. všichni obyvatelé osady; veř. spr. (dř.) malá územní správní jednotka přičleněná v někt. směrech k blízké obci; (nyní) orientační označení části území obce 2. menší skupina budov ap. určená zvláštnímu účelu, její obyvatelé: o. mladých budovatelů socialismu; prázdninová o. pionýrů; stanová o. tábor, trampská o. 3. kolonie 1; řidč. kolonie 2: řecké zámořské o-y; poněk. zast. britské a francouzské o-y v Africe; – česká o. v Americe 4. círk. (farní) o. skupina obcí se společným farním úřadem 5. zool. hnízdiště pospolitě žijících živočichů: o. racků, břehulí, svišťů; zdrob. *osádka, -y ž.: o., asi patnáct chalup (Vrba); expr. *osadička, -y ž. (Arb.)