typ, -u (zř. zast. typus, -pu, Havl.) m. (6. j. -u) (z řec.) 1. jedinec n. věc jako představitel, vzor, příklad, soustřeďující na sobě charakteristické vlastnosti, znaky celé skupiny jedinců n. věcí: výrazný t. pokrokového vědce, politika představitel; t. venkovského člověka; t. starého kantora vzor, příklad; obyčejný t. sobce; byla (nebyla) jeho t. měla (neměla) vlastnosti odpovídající jeho představám; liter. literární t.; biol. jedinec, podle kt. je popsán druh 2. tělesné n. duševní znaky, rysy charakteristické pro urč. skupinu jedinců: sportovní t.; antr. konstituční t. tělesné znaky určující vzhled jedince (štíhlost, zavalitost): atletický t.; pyknický, astenický t.; psych. vizuální, auditivní t.; pohybový, motorický t.; flegmatický, melancholický, sangvinický, cholerický t.; optický t. paměti; zeměd. plemenný t.; užitkový t.; dojný, nosný t. 3. souhrn jedinců n. věcí se stejnými základními charakteristickými vlastnostmi, znaky; druh 1: takový t. lidí nemám rád; různé typy písma; antr. skupina lidí stejných n. velmi podobných tělesných znaků: nordický, alpínský, slovanský t.; jaz. aglutinační, flexívní, izolační t. jazyka; slovotvorný t.; zeměd. půdní t. skupina půd stejného (n. podobného) původu a půdního profilu: černozemní, podzolový půdní t.; zeměd., ekon. JZD třetího, čtvrtého typu (při zakládání družstev) urč. vývojového stupně; les. plošně vymezená část lesa se stejnými n. podobnými podmínkami pro produkci dřeva; zeměp. klimatický, podnební t. urč. podnebí, klima vyznačující se souborem trvalých charakteristických rysů počasí: přímořský, pevninský, horský klimatický t. 4. způsob, ráz I 5, sloh 1: demokratický t. veřejné správy; dělnická strana leninského typu; vilový t. města 5. tech., stav. výrobek charakterizovaný hlavními technickými vlastnostmi a provedením, které jsou společné pro všechny výrobky urč. skupiny: t. automobilu, parní turbíny, letadla; t. rodinného domku; ekon. kusový, sériový, hromadný t. výroby; výrobní t. 6. polygr. zprav. mn. typy odlévaná písmena, ornamenty, značky; tech. (u psacího stroje) kovové písmeno n. znaménko; typový v. t.; v. též tip