voda, -y ž. 1. bezbarvá, průhledná kapalina, vyskytující se v přírodě jako déšť, sníh ap., pramenící ze země a tekoucí v řekách ap. n. zachycená v různých přírodních a umělých nádržích, nutná k životu: dešťová, říční, mořská v.; studniční, pramenitá v.; pitná, užitková v., sladká, slaná v.; minerální v.; sodová v., v. stéká, kape se střechy, prosakuje zdí; v. v řece rychle proudí; v. protrhla hráz rybníka, zatopila louky; umýt se ve vodě; napustit vodu do vany; vypít sklenku vody; ředit mléko, víno vodou; rozpustit prášek ve vodě; ust. spoj. bouře ve sklenici vody; expr. ohnivá v. kořalka, pálenka; pohád. živá v., v ust. přirovnáních polévka jako v. řídká, bez chuti; růst jako z vody velmi rychle; bylo řečí jako vody mnoho; zůstala, jako když ji (horkou, studenou) vodou poleje zaražená; mnohá spojení, často frazeologizovaná, mají čast. i význ. přen.: teče mu v. do bot (expr.) je ve svízelné situaci; stěží se držet nad vodou chránit se před zkázou; nalít někomu čistou vodu říci pravdu; bylo to plácnutí do vody zdánlivě efektní, ale neúčinná akce; nabírat vodu řešetem dělat marnou, zbytečnou práci; utopil by ho na lžíci vody velmi ho nenávidí; vařit z vody skromně; nevydělá si ani na (slanou) vodu nic n. málo; udělat něco z první vody zhruba; udělat něco z jedné vody načisto rychle a povrchně; honit vodu (hovor. expr.) snažit se dělat dojem, nápadně se projevovat, strojit ap.; to je v. na jeho mlýn přichází mu to vhod, dobře se mu to hodí; mít v žilách vodu místo krve být příliš klidný, chladný; krev není v. příbuzenský vztah se projeví; člověk vzplane, vzbouří se, rozhorlí se, rozčilí se; tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne (přísloví) nic nepravého se nedá dělat dlouho beztrestně; řeč se mluví a v. teče (pořek.) není třeba brát každé slovo na váhu; jsou na sebe jako oheň a v. nesnášejí se; dovedl by smířit oheň s vodou dvě protichůdná stanoviska, rozdílné povahy ap.; vodu s ohněm nesmícháš (pořek.); chem. sloučenina dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku (H2O): destilovaná v.; krystalová v.; radioaktivní v.; těžká v.; čpavková v.; geol. podzemní, povrchová v.; termální v.; vadózní v.; vod. měkká, tvrdá v.; chlórová v.; pramenní v.; spodní v.; ovzdušné vody; odb. alkalická, muriatická, uhličitá, železnatá, síranová (minerální) v.; hořká, salinická v.; tech. odpadní v.; kotelní v.; zeměp. brakická v.; zeměd. kapilární v.; círk. svěcená v.; expr. nepomůže mu ani svěcená v. nic 2. (též mn.) vodní tok (řeka, potok) n. vodní přírodní nádrž (rybník, jezero, moře): jarní vody se vzbouřily (Jir.); hoši od vody plavci, voraři, ledaři ap.; kraj stojatých vod (Vanč.); ust. spoj. velká v. povodeň; hrnout se někam jako velká v. hlučně; přen. klidné vody rodinného života prostředí; v ust. přirovnáních: čas plyne, léta ubíhají jako v.; jako by se byl do vody propadl zmizel beze stopy; spát jako na vodě lehce, snadno a často se probouzet; spal, jako když ho do vody hodí tvrdě; mít žaludek jako na vodě podrážděný; je mu jako rybě ve vodě je ve svém živlu; mnohá spojení, často frazeologizovaná, mají čast. i význ. přen.: plout po vodě přizpůsobovat se ostatním; plout proti vodě jednat jinak než ostatní; přeplout do nových vod (Vrba) změnit jednání; skočit do vody spáchat sebevraždu utopením; byl by pro ni do vody skočil učinil by všechno; všechno vzala v. vše skončilo; mnoho vody uplynulo mnoho let; v. se nad ní zavřela utopila se; zmizela, byla zapomenuta; lovit v kalných vodách zištně využívat neurovnaných n. zmatených poměrů; kalit vodu; tichá v. břehy mele (bere) (pořek.) často nás překvapí jednání někoho, od něhož se to nejméně čekalo; pustit někoho (např. milence) k vodě přestat se o něho zajímat; vod. nízká, střední, vysoká v.; nízký, střední, vysoký stav vody; ryb. pstruhové vody; geol. krasové vody; stav., geol. útočné vody; mezinár. práv. pobřežní vody, výsostné vody 3. tekutý přípravek léčebný, kosmetický ap.; něj. tekutina vůbec: bórová v.; karbolová v. karbol; ústní v.; březová v.; pleťová v.; kolínská v.; – ob. mít vodu na plicích, v břiše, v koleně transsudát (med.); exsudát (med.); dostat vodu onemocnět vodnatelností; slaná v. (Baar) slzy; zast. v. ranní (Wint.) moč; lih. lutrová v.; anat. plodová v.; expr. zdrob. vodička, -y ž.: čistá, studená v.; to pivo je jak v. slabé, bez chuti; expr. přihnout si zázračné v-y (Staš.) kořalky; – ach, Janíčku, převez ty mňa přes v-u (píseň); – užívá různé v-y a prášky; kolínská v.; nář. v. z dýmky (Kosm.) močka; příd. vodičkový: přen. hanl. v-á literatura (Ben.) povrchní 2, jalová 2; expr. zdrob. k 1 voděnka, -y, †vodice, -e ž. (Něm., Třeb.): v. studená jako led (píseň)