zkratka, -y ž. (2. mn. -tek) 1. (též †zkratek, -tku m., 6. mn. -tcích, Erb.) (ustálené) zkrácení slova n. slov: zkratky v starých rukopisech abreviatury; iniciálová z.; podpisovat se zkratkou; citát označený zkratkou autora; těsn. obraz slova, v kt. je někt. jeho část vynechána; jaz. písmenné, slabičné zkratky 2. (náznakovité) zhuštění podstatných znaků něj. (zprav. uměleckého) projevu; zhuštění podstatných znaků vůbec: slohová z.; básnická z.; umění zkratky a zhuštěnosti (Šal.); krajina podaná malířskou zkratkou; shrnout vyprávění do zkratky; reportážní z.; – zmínit se o něčem ve zkratce stručně; prožívala v silné zkratce všechny dojmy (Maj.); vykonat (pobožnost) ve zkratce (Vach.) zkrátit ji 3. cesta kratší než jiná cesta s týmž cílem: jít na vrchol hory zkratkou; z. vedoucí k chatě; z. vyšlapaná polem